Gå direkte til indhold

Økonomi

I forhold til DIF’s samlede økonomi (egne midler, samt privat og offentlig støtte) så anvendes midlerne ca. således:

 • 79 procent af DIF’s midler anvendes som direkte og indirekte støtte til vores 61 specialforbund, mhp. understøttelse og udvikling af ca. 9.000 lokalforeninger med ca. 1,9. mio. medemmer.

  Udspecificeret er det:

 • 72 procent som direkte tilskud til specialforbundene og Dansk Døve- Idræt og Dansk Handicap Idræts-forbund. Heri er også de lovbestemte tilskud til DBU og Team Danmark.
 • 7 procent som indirekte tilskud (kollektive forsikringer ift. de 9.000 lokalforeninger, skolereform, udvikling af nye medlemsformer og nye breddeidrætsaktiviteter mv.).

I forhold til den offentlige økonomiske støtte til DIF – og anvendelsen heraf, så følger uddybning herunder. Helt grundlæggende er foreningslivet i Danmark historisk set understøttet ved at

1. lokalforeninger modtager støtte ’nedefra’ via folkeoplysningsloven, og

2. landsforeninger/forbund modtager støtte ’oppefra’ via udlodningsloven.

Foreningslivet – herunder DIF-foreningsidrætten – understøttes altså både i forhold til det lokale fællesskab – og samhørighed i et nationalt fællesskab.

 • Herunder kan du få et overblik over, hvordan DIF's midler bliver fordelt ud i idrætsverdenen. Derudover findes et samlet overblik over indtægter og udgifter hos DIF og alle specialforbund.

  DIF's økonomi
  DIF har i 2013 opnået indtægter for overskudsandel fra Danske Lotterispil/Klasselotteriet samt finansielle indtægter på i alt 298.961 tkr. Indtægterne er i 2013 anvendt på følgende omkostningsgrupper: 

  Godt 79,8% (2012: 80,6%) af de samlede midler går enten direkte eller indirekte til DIF’s specialforbund samt Team Danmark. 

  De direkte tilskud udgør 70,8% (2012: 70,9%) og omfatter bloktilskud, særligt tilskud til TankeSport, DDI og DHIF, revisionstilskud, DIF/TD fælles forberedelsespulje, udviklingskonsulentordningen, strategisk udviklingspulje, tilskud til internationalt samarbejde samt de lovbestemte tilskud til Team Danmark og DBU. Af regnskabets note 28 fremgår specifikation af de direkte tilskud fordelt pr. forbund.

  De indirekte tilskud udgør 9,0% (2012: 9,7%) og omfatter de kollektive forsikringer, frivillighedspris, tilskud til SEDK, projekt fitness og breddeidrætsaktiviteter.

  Af de samlede midler går 1,5% (2012: 1,2%) til det olympiske og internationale arbejde samt antidoping arbejdet i form af dopingkontrol og oplysningsudvalget. Godt 6,3% (2012: 5,1%) af de samlede midler anvendes til DIF’s servicevirksomhed såsom uddannelsesvirksomhed, IT og kommunikation herunder analyse samt Idrætsliv. Stigningen skyldes primært engangsudgifter til Ekstranet/intranet, opgradering af hjemmeside samt ny visuel identitet.

  Administrationen, dvs. sekretariat, økonomi og HR og Administration og fællesudgifter anvender 6,4% (2012: 6,1%) af de samlede midler. Udgifter til bestyrelse, repræsentantskab, national og international mødevirksomhed samt udvalg udgør 2,1% (2012: 2,0%) af de samlede midler. Kontorudlejning og hotelfaciliteter anvender 0,7% (2012: 1,1%) mens der anvendes 3,2% (2012: 3,7%) til prioritetsrenter og afskrivninger på bygninger af de samlede midler. 


  Idrættens koncernregnskab – DIF familien
  DIF udarbejder årligt et ”Idrættens koncernregnskab” for DIF familien. Koncernregnskabet omhandler 2012, da det er det seneste år, hvor regnskaberne på nuværende tidspunkt er afsluttet for alle specialforbund.

  Helt overordnet er resultatopgørelsen for koncernregnskabet som følger:

  Resultatopgørelse i tkr.

  2012

  2011

  Ændring i tkr.

  Ændring i %

  Indtægter

  Tilskud fra Kulturministeriet, int. organisationer mv.

  369.975

  369.654

  321

  0%

  Tilskud fra Team Danmark

  78.982

  88.895

  -9.913

  -11%

  Sponsorer, rettigheder og entré

  366.743

  313.346

  53.397

  17%

  Kontingenter, licenser, turnerings-/deltagergebyr mv.

  193.889

  195.348

  -1.459

  -1%

  Uddannelses-/kursusindtægter

  43.564

  34.106

  9.458

  28%

  Renteindtægter og kursgevinster

  8.879

  8.533

  346

  4%

  Indtægter i alt

  1.062.032

  1.009.882

  52.150

  5%

  Udgifter

  Administration

  210.620

  199.464

  11.156

  6%

  Breddeaktiviteter

  263.300

  253.090

  10.210

  4%

  Eliteaktiviteter

  396.212

  358.644

  37.568

  10%

  Kommunikation- og marketingsudgifter

  71.571

  71.458

  113

  0%

  Uddannelsesaktiviteter

  57.221

  59.464

  -2.243

  -4%

  Mødevirksomhed

  27.954

  29.351

  -1.397

  -5%

  Renteudgifter og kurstab

  1.219

  1.372

  -153

  -11%

  Drift af Idrættens Hus, inkl. renter og afskrivninger

  30.522

  34.932

  -4.410

  -13%

  Udgifter i alt

  1.058.619

  1.007.775

  50.844

  5%

  Resultat

  3.413

  2.107

  1.306

  De samlede indtægter i 2012 udgør 1.062 mio. kr. eller en stigning på 5% i forhold til 2011. Ændringen skyldes primært afholdelse af og deltagelse i store mesterskaber, hvor DBU har afviklet u/21 EM i 2011 og været til slutrunde i Polen/Ukraine med herre A i 2012. Derudover har der været en væsentlig sponsoraktivitet i DIF i forhold til OL London 2012. Derudover har der været en stor efterspørgsel på DIF og specialforbundenes uddannelsesaktiviteter, hvilket er en glædelig udvikling.

  Koncernregnskabet er i høj grad påvirket af DIF og de 4 største specialforbund, idet de udgør godt 60% af omsætningen.

  Den samlede udvikling for de øvrige specialforbund er en pæn 4% stigning i indtægterne og en tilsvarende 2% udvikling i de samlede omkostninger, idet der er en forholdsvis stor stigning i udgifterne på breddeområdet (11%) og eliteområdet (6%) finansieret af tilbageholdenhed i udgifter til uddannelse og mødevirksomhed. 

  Af de samlede indtægter udgør DIF’s og forbundenes egne genererede indtægter 58% (2011: 54%)  og 42% (2011: 46%) fra offentlige indtægter, primært overskudsandelen fra Danske Lotterispil/Klasselotteriet, samt internationale organisationer som UEFA mv. Det skal således bemærkes, at hver gang det offentlige giver 1 krone, bidrager DIF og specialforbundne selv med 2 kroner til udvikling og drift af elite- og breddeidrætten i Danmark  Mangfoldigheden blandt DIF idrætten er stor – også finansielt. 

  Som nævnt udgør DIF’s største forbund 60% af omsætningen og ser man på de 20 mindste forbund, udgør de blot 3% af den samlede omsætning. Samtidig udgør de offentlige tilskud over 85% af deres samlede indtægter for denne gruppe af specialforbund – en andel der er steget de sidste par år, og de er således fuldstændig afhængige af en kontinuitet i udviklingen i tilskuddet. 

  Af DIF’s 61 specialforbund har næsten halvdelen (27 specialforbund) en omsætning under 4 mio. kr. Samtidig udgør de 4 største forbund halvdelen af den samlede aktivitet målt i omsætning, herunder udgør de over 80% af de samlede sponsorindtægter. Det er en tendens igennem de seneste år, at det er mere og mere vanskeligt at indgå sponsoraftaler for de enkelte idrætter, og det er ”kun” de absolut største idrætter, hvor det er muligt at skabe fornuftige aftale. 

  De samlede udgifter kan i 2012 opgøres til 1.059 mio. kr., heraf udgør de samlede lønudgifter 302 mio. kr. De samlede udgifter er steget med 5% i forhold til 2011, primært som følge af stigning i udgifter til bredde- og elitearbejdet, herunder afvikling af EM, internationale mesterskaber (DBU og DHF) og afvikling af de olympiske lege i London 2012. DIF og specialforbundene benytter godt 37% (2011: 35%) direkte til eliteaktiviteter og 25% (2011: 25%) direkte til breddeaktiviteter. 

  DIF og specialforbundene anvender således næsten 400 mio. kr. til eliteidræt – en stigende tendens der ser ud til at fortsætte i takt med at det bliver mere og mere omkostningstungt at varetage eliteidræt på internationalt niveau og i takt med, at Team Danmarks forventninger og krav øges. Team Danmark har i 2012 bidraget direkte til eliteidrætten med ca. 80 mio. kr. eller ca. 20% af de samlede udgifter til eliteidrætten.  

  Set over den seneste årrække har fordelingen af udgifterne været stort set uændret og ikke påvirket synderligt af størrelsen af forbundene, men som nævnt er der en klar tendens i retning af, at en større og større del af de samlede udgifter anvendes til eliteidræt, jf. ovenfor, hos de mindre og mellemstore forbund.

  Den samlede balance pr. 31. december 2012 er som følger:

  Balance

  2011

  2012

  Ændring i kr.

  Ændring i %

  Aktiver

  Anlægsaktiver

  296.966

  293.158

  -3.808

  -1%

  Finansielle anlægsaktiver

  77.807

  73.774

  -4.033

  -5%

  Likvider

  242.299

  261.345

  19.046

  8%

  Tilgodehavender

  173.864

  152.207

  -21.657

  -12%

  Varelager

  5.792

  6.131

  339

  6%

  Aktiver i alt

  796.728

  786.615

  -10.113

  -1%

  Passiver

  Egenkapital

  274.708

  272.583

  -2.125

  -1%

  Hensættelser

  78.984

  65.077

  -13.907

  -18%

  Kortfristet gæld

  261.023

  265.464

  4.441

  2%

  Langfristet gæld

  182.013

  183.491

  1.478

  1%

  Passiver i alt

  796.728

  786.615

  10.113

  -1%


  Som det fremgår af oversigten, udgør den samlede balancesum 786 mio. kr. og egenkapitalen udgør 273 mio. kr.. Af den samlede egenkapital udgør DIF og de 4 største specialforbund næsten 75%. Med udgangen af 2012 havde 8 specialforbund negativ egenkapital på i alt 7,7 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. i 2011. Ændringen skal ses i lyset af et enkelt specialforbund.

  DIF-familien har ultimo 2012 en soliditetsgrad på 35% og en likviditetsgrad på 1,56 eller på niveau med 2011.

 • Repræsentantskabet vedtog på årsmødet 30. april 2016 en ny økonomisk støttestruktur som trådte i kraft 1. januar 2018.
   
 • Danmarks Idrætsforbund (DIF) modtager tilsvarende resten af ForeningsDanmark hvert år en andel af udlodningsmidlerne (de tidl. tipsmidler), ca. 300 mio. kr., som primært anvendes til understøttelse af vores 61 landsdækkende specialforbund. De enkelte forbund anvender tilskuddet til bl.a. foreningsudvikling af de lokale foreninger, kursus- og uddannelsesaktiviteter (fx leder og træneruddannelse) for DIF-idrættens omkring 470.000 frivillige, samt organisering af stævner og turneringer mv. Bemærk at der uddeles ikke udlodningsmidler direkte til lokalforeninger fra DIF.

  DIF uddeler årligt ca. 94 procent af udlodningsmidlerne direkte til idræts-/foreningsformål. Beløbet inkluderer en kerneydelse på 88 procent samt støttefunktioner på 6 procent. Der anvendes under 6 procent på administration i DIF.

  Fordelingsmetoden er i øvrigt tilsvarende hovedparten af foreningslivet, hvor midlerne også primært tildeles til selvstændige landsorganisationer (fx en spejderbevægelse, et oplysningsforbund eller en politisk ungdomsorganisation), som derefter understøtter lokalforeninger ud fra landsorganisationens formål og virke.

  Udlodningsloven.

  Politisk aftale om udlodningsmidlerne.
 • Hvor udlodningsmidler tilgår landsorganisationer, så tilgår folkeoplysningsmidlerne alene lokale foreninger. Det er kommunerne der uddeler folkeoplysningsmidler, og DIF har ikke nogen rolle ift. uddelingen heraf. DIF arbejder dog for at sikre foreningslivets økonomisk rammevilkår generelt, herunder er også folkeoplysningsmidlerne.

  Læs Folkeoplysningsloven.

 • Herunder kan du læse om honoreringen af DIF's bestyrelse og om retningslinjerne på blandt andet rejseområdet.

  HONORERING AF DIF´S BESTYRELSE

   

  Formand:

   

  Honorar

  Formanden for DIF, Hans Natorp, modtager et årligt honorar på 1.041.667 kroner (2021), som reguleres årligt i henhold til reglerne for offentligt ansatte. Honoraret er fastsat ud fra en forventning om, at hvervet for formand kan varetages indenfor en tidsramme svarende til en fuldtidsstilling. Formanden kan ikke uden en skriftlig godkendelse fra bestyrelsen påtage sig andre opgaver end formandsposten for DIF.
   
  Formanden har desuden ret til fri bil, telefon og avishold.
   

  Pension

  Pensionen udgør 20% af ovenstående, svarende til 208.333 kroner (2021).


  Efterløn

  En formand kan have ret til efterløn, når han stopper. Efterløn er et engangsbeløb og udregnes på følgende måde:

  Efter en fuld valgperiode (to år) = 6 måneders honorar+frikøb
  Efter to fulde valgperioder (fire år) = 9 måneders honorar+frikøb
  Efter tre fulde valgperioder (seks år) = 12 måneders honorar+frikøb
   
  Efterløn udbetales i tilfælde af dødsfald til arvinger. Efterløn ophører automatisk ved overgang til pension efter gældende regler eller såfremt formanden fratræder efter 12 år.
   

  To næstformænd

   

  Honorar

  De to næstformænd får hver et honorar på 262.000 kr. (2020), som bliver reguleret årligt med reglerne for Finansministeriets lønoversigt pr. 1. april.

   

  Øvrige bestyrelsesmedlemmer

  De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager ikke honorar. Hvis der er opgaver, som ikke falder ind under det ordinære bestyrelsesarbejde, kan medlemmerne være berettiget til kompensation/frikøb. I 2017 blev der udbetalt cirka 200.000 kroner i frikøb til den øvrige bestyrelse.

   

  Alle bestyrelsesmedlemmer har ret til fri mobiltelefon, en iPad og en internetforbindelse samt abonnement på en landsdækkende avis. Desuden har de ret til et årligt sundhedscheck.

   

  Deltagelse i OL udløser ikke kompensation.

   

  Rejse- og transportomkostninger godtgøres efter statens regler for området.

   

  Hvis et bestyrelsesmedlem modtager honorarer for udvalgs- eller bestyrelsesarbejde, der udføreres i egenskab af deres medlemskab af DIF’s bestyrelse, skal disse videregives til DIF – med mindre DIF’s bestyrelse bestemmer andet.

   

  Nærmere om rejseudgifter, fortæring og repræsentation

   

  Rejseudgifter

  Det er DIF’s overordnede politik, at medarbejdere og folkevalgte skal kunne rejse for forbundet uden ekstra udgifter for den enkelte og under rimelige forhold.

   

  Det er ligeledes DIF’s politik, at der skal rejses så økonomisk fornuftigt som muligt, uden at dette medfører væsentlig ekstra rejsetid eller forhindrer en rimelig fleksibilitet.

   

  Flyrejser

  Flyrejser foretages som hovedregel på økonomiklasse. Flybilletter bestilles via de rejsebureauer, som DIF har en samarbejdsaftale med.

   

  Ved bestilling af flybilletter skal det oplyses ved navn, hvem der deltager i rejsen samt formål/anledning, således at det automatisk bliver påført regningen fra rejsebureauet, uanset om det er indlands- eller udlandsrejse.

   

  Ved valg af transportmiddel skal det vurderes, hvilke rejseform der er billigst totalt set. Det er den attestationsberettigede samt den person, der bestiller rejsen, som er ansvarlig for, at denne vurdering finder sted. Det kan i visse tilfælde være billigere f.eks. at flyve til Aalborg og tage taxa til/fra lufthavn og mødestedet fremfor at køre selv, når omkostninger til færge, kilometer penge, ulempegodtgørelse pr. km., fortæring og ikke mindst totalt tidsforbrug opgøres.

   

  Fortæringsudgifter

  Fortæringsudgifter i forbindelse med rejser og møder afholdes efter regning, idet det bemærkes, at udgiften godtgøres med et beløb svarende til udgiften for et rimeligt normalt måltid.

   

  Ved vurdering af rimeligt normalt måltid skal det afholdes i et niveau, der står i et rimeligt forhold til deltagere og anledning.

   

  Såfremt det findes hensigtsmæssigt, ydes der i særlige tilfælde i stedet for godtgørelse af faktiske udgifter godtgørelser iht. statens takster. Ved olympiske lege anvendes eksempelvis godtgørelser fremfor refusion efter regning.

   


   

  Repræsentation

  Repræsentationsudgifter, der godtgøres efter regning, skal være påført deltagere og anledning.

   

  Omkostninger til repræsentation skal afholdes i et niveau, der står i et rimeligt forhold til deltagere og anledning.

   

  Mødevirksomhed

  Udgifter til møder refunderes efter godkendt afregningsbilag. På afregningsbilaget skal fremgå deltagere i mødet og anledningen herfor.

   

  Det henstilles til alle, at man forsøger at planlægge sin mødevirksomhed så økonomisk og rationelt som muligt. F.eks. have flere møder i samme landsdel på samme dag og derved spare både tid og rejseomkostninger. • Herunder kan du læse om DIF's rejse- og gavepolitik.

  REJSEPOLITIK 

  Idrætsverdenen er international og derfor foretager repræsentanter for Danmarks Idrætsforbund, bestyrelsesmedlemmer, folkevalgte og personale rejser i organisationens tjeneste. 

  Enhver rejse skal foregå i organisationens tjeneste og skal have et legitimt, organisatorisk formål.

  Folkevalgte og personale skal kunne rejse for forbundet uden ekstra udgifter for den enkelte og under rimelige forhold. 

  Der skal rejses så økonomisk fornuftigt som muligt, uden at dette princip dog må medføre væsentlig ekstra rejsetid eller forhindre en rimelig fleksibi-litet for den rejsende.

  Flyrejser foretages som hovedregel på økonomiklasse. Hvis rejsen er af længere varighed, det vil sige over 6 timer, kan der flyves i andre kategorier som økonomi+ eller tilsvarende. Hvis omstændighederne nødvendiggør det, f.eks. mødeaktiviteterne på destinationen eller rejsens ekstraordinært lan-ge varighed, kan der flyves på businessclass eller tilsvarende.

  Omkostninger til den rejsendes egen forplejning under tjenesterejser godt-gøres med et beløb svarende til udgiften for et normalt måltid. 

  Omkostninger til repræsentation i forbundets interesse i forbindelse med rejsens formål skal afholdes på et niveau, der står i et rimeligt forhold til deltagere og anledning. I offentlige regi andrager det ca. 800 kr., hvilket og-så er de retningslinjer, som DIF følger. 

  Tildeling af evt. bonuspoint skal for både politikere og ansatte i DIF bruges i tjenesteøjemed. 
    
  Ved olympiske lege ydes godtgørelser efter statens regler herfor og ikke refusion af udgifter efter regning. 

  GAVEPOLITIK 

  I den internationale idrætsverden er det kutyme, at der udveksles gaver af symbolsk værdi mellem samarbejdspartnere. DIF følger IOC’s anbefalinger om udveksling af gaver. 

  En gave kan være og er ofte fysisk løsøre, men en gave kan også have ka-rakter af belønning, tjeneste eller andre personlige fordele.

  Repræsentanter for DIF kan personligt modtage symbolske gaver af en værdi på op til 750 kr. fra en organisation eller en person, som samarbejder med DIF. Repræsentanter for DIF kan tilsvarende give gaver til samarbejds-partnere af en værdi på op til 750 kr.

  I internationale sammenhænge kan afvisning af en gave af større værdi, grundet kulturelle forskelle, føre til forlegenhed for gavegiver. I så fald kan gaven modtages, men modtageren af gaven skal efterfølgende orientere DIF’s direktion henholdsvis bestyrelsen om gavemodtagelsen, og gaven skal tilgå DIF. 

  Der må uanset beløbets størrelse ikke gives eller modtages kontanter eller værdipapirer, som svarer til kontanter. 

  Repræsentanter for DIF kan ikke give eller modtage gaver, når der til gaven er knyttet en aftale eller en forventning, direkte eller indirekte, om en mod-ydelse. Dette gælder uanset gavens og modydelsens karakter og værdi. 

Indholdsansvarlig
Thomas SørensenØkonomichefDIF ØkonomiDIF Chefgruppetso@dif.dkTelefon: 43262017Mobil: 23638696
Michael HedelundSouschefDIF Public Affairsmic@dif.dkTelefon: 43 26 20 11Mobil: 60 21 37 22
Indholdsansvarlig