privatlivspolitik

Privatlivspolitik for DIF

I vores privatlivspolitik fortæller vi kort, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvordan vi sikrer en forsvarlig og gennemsigtig behandling af dem.

Vi er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger, dataansvarlig. Vi er organiseret som forening og vores kontaktoplysninger er følgende:

Danmarks Idrætsforbund
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby Strand
43 26 26 26
dif@dif.dk

CVR-nr. 56808310

Vi er hovedorganisation for 62 danske specialforbund, der organiserer og afvikler idrætterne, og vi er national olympisk komité.

Vi behandler kun personoplysninger til bestemte saglige formål og kun ud fra berettigede legitime interesser i overensstemmelse med reglerne i forordning og national lov. Alt set i forhold til DIF’s formål og opgaver som for DIF-idrætten.

Vores behandling af personoplysninger

Vi behandler bl.a. følgende personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger på ledelser, ansatte og frivillige i specialforbund og foreninger.
 • Kontaktoplysninger på interessenter i vores rådgivningsvirksomhed.
 • Kontaktoplysninger og idrætsdata om deltagere i idrætsarrangementer under Bevæg dig for livet sammen med DGI.
 • Kontaktoplysninger på foreningsmedlemmer til brug for vores analyseaktiviteter.
 • Brugertrafik på vores elektroniske medier.
 • Regnskabsdata med personoplysninger i vores bogholderi.
 • Kontaktoplysninger, ID-oplysninger og idrætsdata om OL-atleter.
 • Kontaktoplysninger, uddannelsesoplysninger og eksamensresultater om kursister.
 • Kontaktoplysninger, CPR-nummer og oplysninger om skatteforhold for ansatte og lønnede frivillige i DIF selv og i andre organisationer.
 • Kontaktoplysninger, oplysninger fra børneattester og straffedomme i forbindelse med seksualkrænkelser.
 • Kontaktoplysninger, CPR-nr., idrætsdata og medicinske oplysninger i dopingsager samt kontaktoplysninger, betting-oplysninger og idrætsdata i matchfixingsager.
 • Kontaktoplysninger og oplysninger om helbred på deltagere i DIF’s Soldaterprojekt og kontaktoplysninger på pårørende.
 • Billeder og videos af personer med tilknytning til vores idrætsaktiviteter.
 • Kontaktoplysninger og andre oplysninger om jobansøgere, afgivet af ansøger selv, samt uddannelsesoplysninger om elever.

Vores egen drift og vores almindelige rådgivnings- og konsulentvirksomhed over for medlemsforbund og foreninger og andre interessenter er dækket af denne privatlivspolitik.

For særlige aktiviteter, hvor vi behandler følsomme eller fortrolige personoplysninger, orienteres de pågældende personer desuden særskilt om denne specifikke behandling.

Hvor kommer oplysningerne fra

Som hovedregel får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde stammer oplysningerne fra tredjemand, f.eks. følgende samarbejdspartnere og myndigheder:

 • Specialforbund og deres foreninger.
 • Den registrerede selv.
 • Kulturministeriet.
 • Anti Doping Danmark og Team Danmark.
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Skat og Arbejdsskadestyrelsen.
 • Kriminalregistret.
 • Udenlandske specialforbund, olympiske komitéer og IOC.
 • Samarbejdspartnere inden for idrætten som DGI og Firmaidrætten.


Vores formål med behandling af personoplysningerne
Vores behandling af persondata sker til varetagelse af de opgaver, som DIF har som hovedorganisation for idrætten, specialforbundene og foreningerne.

Disse opgaver er bl.a.

 • Servicering af specialforbund og foreninger om deres idrætsaktiviteter, foreningsdrift og forretning.
 • Uddannelse af trænere, officials og ledere, herunder afregning af løn og godtgørelser til underviserne.
 • Formidling af nyheder, information og rådgivning til DIF’s medlemmer.
 •  Behandling af idrættens disciplinære forhold i Dopingnævnet, Matchfixingsekretariat og -nævn, Udelukkelsesnævn og Appelinstans.
 • Varetagelse af OL-aktiviteter.
 • Udvikling af idrætsaktiviteter under Bevæg dig for livet.
 • Varetagelse af socialpolitiske projekter som Get2Sport og DIF’s Soldaterprojekt.
 • Varetagelse som databehandler af personaleadministration og regnskabsaktiviteter for eksterne parter.
 • Gennemførelse som databehandler af analyseaktiviteter for eksterne specialforbund og andre.
 • Facilitering som databehandler af kursusaktiviteter for specialforbund og andre interessenter.

Behandlingshjemmel

Vores behandling baseres på gældende regler om behandlingshjemmel, ofte på interesseafvejningsreglen og på reglerne om retlig forpligtelse og opfyldelse af kontrakt.

De nævnte formål og opgaver for DIF som hovedorganisation indgår i interesseafvejningsreglen som grundlag for vores behandling.

Det centrale foreningsregister


I det centrale foreningsregister behandler vi, på vegne af os selv, DGI og Firmaidrætten, kontaktoplysninger om foreningsformænd og -kasserere i foreninger under de nævnte hovedorganisationer.

Videregivelse af dine personoplysninger


Vi videregiver oplysninger inden for organisationen til foreninger og specialforbund, når dette er relevant.

Vi offentliggør afgørelser fra vores disciplinære instanser på dif.dk., og vi orienterer de berørte dele af organisationen om disse afgørelser. Anti Doping Danmark orienteres ligeledes om afgørelser i dopingsager.

Udenlandske organisationer modtager personoplysninger om atleter i forbindelse med OL og andre internationale konkurrencer.

Vi videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger


Vi har forskellige behandlingsformål og dermed forskellige opbevaringsperioder for personoplysninger, alt efter formålet med behandlingen. Vi sletter oplysningerne, når der ikke længere er et sagligt formål med at opbevare eller på anden måde behandle disse.

Nogle oplysninger behandler vi således kun i korte perioder, hvorefter de slettes, andre gemmer vi af dokumentationshensyn i længere perioder.

Når vi behandler oplysninger af fortrolig eller følsom karakter, sker det med en række øgede sikkerhedsforanstaltninger tilknyttet, herunder behandling af oplysningerne i lukkede miljøer, hvortil der kun er adgang for udvalgte DIF medarbejdere.

Dine rettigheder


Du har efter reglerne en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig.

De er:

 • Ret til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Ret til indsigt i egne personoplysninger
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet, i de tilfælde hvor reglerne foreskriver dette.
 • Ret til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling ikke er lovlig.

Revision af privatlivspolitikken

Vi vurderer løbende denne privatlivspolitik og ændrer den, når der er behov for det