Nyt skoleudspil skal løfte skolebørns sundhed og trivsel

Flere idrætstimer og lærere uddannede i krop og bevægelse

DIF lancerer et nyt udspil, der skal give mere varieret undervisning på landets grundskoler. Undersøgelser fra Syddansk Universitet og Svendborg viser, at ekstra idrætstimer og høj intensitet kan halvere fedme og give bedre motorik, indlæring og trivsel hos skolebørn.
{{$root.dict.newsWrittenBy}} Jonas Hjortdal
13. aug 2023
DIF lancerer et nyt udspil, der skal give mere varieret undervisning på landets grundskoler. Undersøgelser fra Syddansk Universitet og Svendborg viser, at ekstra idrætstimer og høj intensitet kan halvere fedme og give bedre motorik, indlæring og trivsel hos skolebørn.

Færre end hvert tredje barn i skolealderen lever op til anbefalingerne om fysisk aktivitet, og et stigende antal børn og unge har problemer med overvægt. Samtidig er trivslen blandt danske skolebørn dalende år for år, viser opgørelser fra Undervisningsministeriet.

”En aktiv dag er ét af de mest veldokumenterede midler til at styrke sundhed og trivsel blandt børn og unge. Derfor er det frustrerende at følge, at de gode ambitioner om en mere aktiv og varieret skoledag ikke bliver ført ud i livet på mange skoler." - Frans Hammer, næstformand i DIF

For at løfte både bevægelse, sundhed og trivsel lancerer Danmarks Idrætsforbund (DIF) nu et skolepolitisk udspil, der skal give eleverne en mere varieret skoledag med flere idrætstimer og generelt mere og bedre kvalitet i bevægelsesundervisning:

”En aktiv dag er ét af de mest veldokumenterede midler til at styrke sundhed og trivsel blandt børn og unge. Derfor er det frustrerende at følge, at de gode ambitioner om en mere aktiv og varieret skoledag ikke bliver ført ud i livet på mange skoler. Vi håber, at vi med vores udspil kan hjælpe underviserne på vej mod en mere varieret skoledag, og at vi kan få et tættere samspil med Undervisningsministeriet om betydningen af bevægelse i skolen,” siger Frans Hammer, der er næstformand i DIF og politisk ansvarlig for skoleområdet.

I Svendborg Kommune har man i mere end 10 år arbejdet med 4-6 ugentlige idrætstimer på skolerne. Et forskningsprojekt fra SDU viser, at det både har halveret andelen af overvægtige elever og styrket motorik, indlæringsevne og trivsel.

Gode vaner grundlægges tidligt
I DIF ser man skolen som en oplagt arena for at nå alle børn med indsatsen. Derfor er det vigtigt, at den aktive undervisning ikke afhænger af lokale ildsjæle og overskuddet på den enkelte skole.

”Skolen er et godt sted at introducere alle børn til bevægelse og demokratisk dannelse uanset baggrund og opvækst. Vi ved, at det er i børneårene, at bevægelsesglæden dannes, og derfor er det så vigtigt for et langt og aktivt liv, at vi gør en aktiv indsats i grundskolen. Samtidig kan det give skolerne et tættere samarbejde med det lokale foreningsliv og give børnene mod på mere idræt og bevægelse uden for skoletid,” siger Frans Hammer.

DIF har sammen med Team Danmark og VIA University College startet partnerskabet Idrætsskoler, hvor de deltagende skoler forpligter sig til at have minimum fire ugentlige idrætstimer og opkvalificerer samtlige undervisere i idræt og bevægelse.

Udvalgte punkter i udspillet fra DIF:

  • Idrætsfaget opprioriteres både i antal timer og i fagligt indhold som dannelses- og læringsfag

  • Krop og bevægelse skal være en integreret del af introforløbet på alle læreruddannelser, så alle lærere kan anvende bevægelse som didaktisk redskab til en varieret og aktiv skoledag.

  • Bevægelse skal forankres lokalt i både kommune, forældre/skolebestyrelse og i den daglige ledelse på skolerne.

  • Kravet om Den Åbne Skole skal fastholdes og fortsat være et stærkt og anerkendt redskab for idrætsforeningerne til at inspirere og motivere både elever og lærere.

Læs DIF’s skoleudspil og erfaringskatalog i sin fulde længde her.

Fakta om bevægelse blandt børn og unge:

  • 27-33 pct. af de danske børn og unge lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om én times bevægelse dagligt (Active Healthy Kids 2022)

  • Det gælder for 33 procent af drenge og 19 procent af piger

  • Samtidig viser undersøgelsen en stor social slagside, hvor børn i lavere socialgrupper er markant mindre aktive

  • Under halvdelen af landets folkeskoler vurderer, at de overholder lovkravet om 45 minutters bevægelse i skoledagen, og andelen er faldende (Dansk Skoleidræt)