Gå direkte til indhold

Referat 2017

REFERAT 14. JUNI 2017

REFERAT AF ÅRSMØDE 2017
FORUM REPRÆSENTANTSKABET
Mødenr.:
Mødedato: Den 6. maj
Mødestart: 09:00
Mødested: Idrættens Hus
Referent: RLI
Deltagere: Repræsentantskabet
Formanden bød velkommen til repræsentantskabet samt indbudte gæster. Derefter bød han nye formænd velkomne i DIF.

Formanden udtalte derefter et mindeord for to af sportens Hall of Fame: Paul Elvstrøm og Erland Kops [Link]

Formanden afsluttede sin velkomst med at sende en hilsen til DIF’s Protektor, Hendes Majestæt Dronningen [Link]

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jeppe Jepsen som mødets dirigent. Han valgtes enstemmigt. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet. Dirigenten konstaterede endvidere, at alle, der var berettiget hertil, havde fået udleveret stemmesedler, og at mødet dermed var beslutningsdygtigt. Det blev endvidere konstateret, at der ikke var gjort indsigelser til dagsorden, og der var ikke kommet yderligere forslag udover den udsendte dagsorden. Dirigenten orienterede derefter om proceduren for valg og stemmeafgivelse. 

Som stemmetæller blev medlemmer af DIF’s administration og revisorer udnævnt, nemlig Morten Olesen, Thomas Sørensen, Thomas Bruun Kofod, Torben Kristensen og Jørgen Meyer. Protokolfører: Rasmus Lyhne Ibsen. Dirigenten oplyste, at forhandlingerne bliver båndet. Dirigenten orienterede om, at mødet ville blive suspenderet i forbindelse med breakout sessions efter formandens beretning. Dirigenten gik herefter over til næste punkt på dagsorden.


2. Formanden for Danmarks Idrætsforbund aflægger beretninger


Formanden aflagde herefter sin beretning, som kan ses på www.dif.dk. 

[Link med formandens beretning]

Dirigenten suspenderede herefter mødet og gav ordet til kulturministeren [Link].

Formanden kvitterede for ministerens tale [Link]

Dirigenten genoptog mødet og åbnede for debat om såvel mundtlige som skriftlige beretninger.
 
Debat om beretning: 

René Toft, Badminton Danmark: [Link].

Walther Rahbek, Dansk Orienterings-Forbund: [Link]

Ulf Helgstrand, Dansk Ride Forbund: [Link]

Kasper Jepsen, KFUM: [Link].

John Borelli, Idrætsrådet, Region Hovedstaden: [Link].

John Petersson, Parasport Danmark: [Link].

Conny Sørensen, Dansk Forening for Rosport: [Link]

Mads Freund, Dansk Triatlon Forbund: [Link]


Camilla Lyngsø, Dansk Skøjte Union: [Link]

Niels Nygaard, DIF: [Link].

Per Bertelsen, Dansk Håndbold Forbund: [Link]

Beretningen blev derefter taget til efterretning.  

Hans Natorp orienterede herefter om processen for breakout sessions, hvorefter mødet blev suspenderet [Link]. Efter sessionerne kvitterede Niels Nygaard for arbejdet i breakout sessions. 

Derefter blev mødet genoptaget. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

DIF’s økonomiansvarlig, Christian Pedersen, politiske bemærkninger til regnskabet: [Link].

DIF’s økonomidirektør, Morten Olesen, gennemgik regnskabet for 2016 (Powerpoints hertil kan rekvireres). [Link]

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. Dirigenten satte derefter regnskabet til afstemning. Regnskabet for 2016 blev enstemmigt vedtaget. 

Mødet blev suspenderet for, at Niels Nygaard kunne overrække ærestegn til Torben Jessen mangeårig formand for bl.a. DIF’s Dopingnævn [Link]. Mødet blev derefter genoptaget for behandling af forslagene. 

4. Behandling af forslag

4.1 Forslag om alternative medlemsformer

DIF’s næstformand, Thomas Bach, præsenterede indledningsvist forslaget: [Link]

Der var ikke bemærkninger til forslaget. 

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning og konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige flertal til vedtagelse. Dermed var forslaget vedtaget. Forslaget trådte i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 

Forslaget kan læses i sin fulde tekst her [Link]

4.2 Forslag om medlemsoptagelse af forbund med olympiske idrætter


DIF’s næstformand, Hans Natorp, præsenterede forslaget: [Link].

Dirigenten satte derefter forslaget til behandling. 

Ole Tikøb, Dansk Kano og Kajak Forbund: [Link].

Hans Natorp, DIF: [Link]. 

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning og konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige flertal til vedtagelse. Dermed var forslaget vedtaget. Forslaget trådte i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 

Forslaget kan læses i sin fulde tekst her [Link]

5. DIF Trendforum


Bestyrelsesmedlem i DIF, Lotte Büchert, præsenterede oplæg om DIF Trendforum [Link]

6. Valg til bestyrelsen 


6.1 Valg af formand for to år

Dirigenten konstaterede, at Niels Nygaard blev genvalgt for 2 år.
 
6.2 Valg af økonomiansvarlig for 2 år

Dirigenten konstaterede, at der var genvalg til Christian Pedersen for 2 år. 

6.3 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år


Dirigenten konstaterede, at der var genvalg til Tine Teilmann, Lotte Büchert og Flemming Knudsen for 2 år. 

6.4 Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Thorbjørn Ovedal blev valgt som 1. suppleant, og Stine Sørensen blev genvalgt som 2. suppleant - begge for 1 år.

7. Valg til DIF-idrættens højeste appelinstans

7.1 Valg af to medlem for 5 år


Dirigenten konstaterede, at Eigil Lego Andersen blev genvalgt som medlem for 5 år.

Dirigenten konstaterede, at Birte Rasmussen blev valgt som medlem for 5 år.

8. Valg til dopingnævnet

8.1. Valg af formand for 3 år 


Dirigenten konstaterede, at Nanna Blach blev valgt som formand for 3 år. 

8.2. Valg af medlem for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Mikael Friis Rasmussen blev valgt som medlem for 2 år. 

8.3 Valg af suppleanter for 1 år


Dirigenten konstaterede, at Inge-Lis Kanstrup blev genvalgt som suppleant for 1 år. Helle Qvortrup Tvilum Bachmann blev valgt som suppleant for 1 år. 

9. Valg til Matchfixingnævn

9.1. Valg af formand 


Dirigenten konstaterede, at Mikael Friis Rasmussen blev valgt som formand for 2 år.

9.2 Valg af medlem for 2 år 


Dirigenten konstaterede, at Nanna Blach blev genvalgt for 2 år. 

9.3 Valg af suppleant for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Henrik Johnsen blev valgt som suppleant for 1 år. 

10. Valg af statsautoriseret revisor

Dirigenten konstaterede, at EY blev genvalgt.

11. Valg af en intern revisor for 2 år


Dirigenten konstaterede, at Rolf Lind blev genvalgt for 2 år. 

12. Eventuelt


Dirigenten takkede for det gode samarbejde med repræsentantskabet. 

Niels Nygaard, DIF, afsluttede med at sige tak til repræsentantskabet samt ønske alle de opstillede tillykke med valget på DIF’s årsmøde 2017: [Link]

Næstformand, Thomas Bach, afsluttede årsmøde 2017 med at ønske formanden tillykke med genvalget [Link]Skive den