Gå direkte til indhold

REFERAT ÅRSMØDE 2016

Formanden bød velkommen til repræsentantskabet samt indbudte gæster. Derefter bød han nye formænd velkomne i DIF.

Formanden udtalte derefter et mindeord for tidligere generalsekretær for DIF, Bent Agerskov  [Link]

Formanden afsluttede sin velkomst med at sende en hilsen til DIF’s Protektor, Hendes Majestæt Dronningen [Link].

1. Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Jeppe Jepsen som mødets dirigent. Han valgtes enstemmigt. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet. Dirigenten konstaterede endvidere, at alle, der var berettiget hertil, havde fået udleveret stemmesedler, og at mødet dermed var beslutningsdygtigt. Det blev endvidere konstateret, at der ikke var gjort indsigelser til dagsorden, og der var ikke kommet yderligere forslag udover den udsendte dagsorden. Dirigenten orienterede derefter om proceduren for valg og stemmeafgivelse. 

Som stemmetæller blev medlemmer af DIF’s administration og revisorer udnævnt, nemlig Morten Olesen, Thomas Sørensen, Per Værndal, Thomas Bruun Kofod, Torben Kristensen og Jørgen Meyer. Protokolfører: Rasmus Lyhne Ibsen. Dirigenten oplyste, at forhandlingerne bliver båndet. Dirigenten gik herefter over til næste punkt på dagsorden. [Link].

2. Formanden for Danmarks Idrætsforbund mundtlige beretning

Formanden aflagde herefter sin beretning, som kan ses på www.dif.dk.

[Link med formandens beretning]

Dirigenten suspenderede herefter mødet og gav ordet til skatteministeren [Link].

Formanden kvitterede for ministerens tale. 

Dirigenten genoptog mødet og åbnede for debat om såvel mundtlige som skriftlige beretninger.

Debat om beretning:

Flemming Riis, Danmarks Sportsdanserforbund: [Link].

Thorbjørn Ovedahl, Dansk Floorball Union: [Link]. ´

René Toft, Badminton Danmark: [Link].

Niels Nygaard, DIF: [Link].

Frank Tengberg, Dansk Vandski og Wakeboard Forbund: [Link].

Benny Elmann-Larsen, Dansk Moderne Femkampsforbund: [Link].

Niels Nygaard, DIF: [Link].

Flemming Riis, Danmarks Sportsdanserforbund: [Link].

Beretningen blev derefter taget til efterretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

DIF’s økonomiansvarlige, Christian Pedersen gennemgik regnskabet for 2015 (Powerpoints hertil kan rekvireres).

DIF’s økonomiansvarlig, Christian Pedersen, politiske bemærkninger til regnskabet: [Link].

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet for 2015.

Conny Sørensen, Dansk Forening for Rosport: [Link].

Karl Vilhelm Nielsen, Dansk Handicap Idræts-Forbund: [Link].

Morten Herup Olesen, DIF: [Link]. 22JanKirk

Niels Nygaard, DIF: [Link].

Regnskabet blev efter drøftelserne vedtaget. To tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod.

 

4. Behandling af forslag

4.1 Forslag om ny økonomisk støttestruktur i DIF – Mere Idræt for Pengene


DIF’s formand, Niels Nygaard, præsenterede indledningsvist forslaget: [Link].

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til forslaget.

Ulf Helgstrand, Dansk Ride Forbund: [Link].

Flemming Riis, Danmarks Sportsdanserforbund: [Link].

Jan Kirk Todsen, Folkedans Danmark, associeret forbund under Danmarks Sportsdanserforbund [Link].

Christian Ørum-Petersen, Dansk Klatreforbund: [Link].

Morten Mølholm, DIF: [Link].

Niels Nygaard, DIF: [Link].

Flemming Riis, Danmarks Sportsdanserforbund: [Link].

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning og konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige flertal til vedtagelse. To stemte imod. Dermed var forslaget vedtaget. Ikrafttrædelse den 1. januar 2018. 

Forslaget kan læses i sin fulde tekst her [Link]

4.2 Forslag om ophævelse af ordningen vedrørende Medlemsudvalget

DIF’s bestyrelsesmedlem, Thomas Bach, præsenterede forslaget: [Link].

Der var ikke spørgsmål til forslaget.

Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige flertal, og dermed var vedtaget. Ikrafttrædelse af forslaget umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslaget kan læses i sin fulde tekst her [Link]

5. Valg af to næstformand for to år


Thomas Bach, Hans Natorp, Lotte Büchert og Jim Staffensen stillede op som næstformænd i DIF.

Dirigenten gennemgik lovproceduren for valg til enkeltposter i DIF, jf. lovenes § 11, stk. 7 [Link].

Derefter satte dirigenten de to poster som næstformænd til afstemning, hvorefter stemmeudvalget blev sat til at tælle stemmer op.

Mødet blev derefter suspenderet for æresbevisninger.

Dansk Sportsdykker Forbund blev udnævnt til grønt forbund i DIF.

Dansk Atletik Forbund blev udnævnt til grønt forbund i DIF.
[Link].

Mødet blev genoptaget igen.

Dirigenten konstaterede, at Thomas Bach havde fået 111 stemmer. Hans Natorp havde opnået 75 stemmer. Lotte Büchert fik 68 stemmer. Jim Staffensen fik 30 stemmer.

Thomas Bach og Hans Natorp blev således valgt som DIF’s to nye næstformænd [Link].

6. Valg til bestyrelsen

6.1 Valg af tre medlemmer til bestyrelsen for to år


Bent Clausen, Niels-Christian Levin Hansen, Frans Hjorth Hammer, Jim Staffensen og Agi Szocska stillede op til DIF’s bestyrelse.

Dirigenten konstaterede, at der var genvalg til Bent Clausen (111 stemmer) og Niels-Christian Levin Hansen (101 stemmer) og nyvalg til Frans Hjorth Hammer (113 stemmer) for to år. 

Frans Hjorth Hammer blev nyvalgt, mens Bent Clausen og Niels-Christian Levin Hansen blev genvalgt til bestyrelsen for to år. Jim Staffensen fik 78 stemmer og Agi Szocska fik 17 stemmer. [Link].

6.2 Valg af 1. og 2. suppleant for et år

Dirigenten konstaterede, at Thorbjørn Ovedal fra Dansk Floorball Union blev valgt som 1. suppleant, og Erik Juhl Mogensen fra Gym Danmark blev valgt som 2. suppleant - begge for et år.

7. Valg til DIF-idrættens Højeste Appelinstans


7.1 Valg af et medlem for fem år

Dirigenten konstaterede, at Ole Borch blev valgt som medlem for 5 år.

8. Valg til dopingnævnet

8.1. Valg af medlem for tre år

82. Valg af to suppleanter for et år


Dirigenten konstaterede, at Inge-Lis Kanstrup blev valgt som medicinsk suppleant for 1 år. Mikael Friis Rasmussen blev genvalgt som juridisk suppleant for 1 år.

9. Valg til matchfixingnævn

9.1 Valg af et medlem for to år


Dirigenten konstaterede, at Peter Schønning blev genvalgt for to år.

9.2 Valg af en suppleant for et år

Dirigenten konstaterede, at Mikael Friis Rasmussen blev genvalgt for et år.

10. Valg af statsautoriseret revisor

Dirigenten konstaterede, at EY blev genvalgt.

11. Valg af en intern revisor for to år


Dirigenten konstaterede, at Jørgen Meyer blev genvalgt for to år. Dirigenten konstaterede endvidere, at Rolf Lind blev valgt for to år, idet Per Værndal er fratrådt midt i sin periode.

14. Eventuelt

Mogens Jung fra DIF’s venner gav en kort orientering: [Link]

Jan Kirk Todsen, Folkedans Danmark, associeret forbund under Danmarks Sportsdanserforbund, gav en kort kommentar til vedtagelsen af den nye økonomiske støttestruktur [Link].

Ulf Helgstrand, Dansk Ride Forbund, kommenterede kort på European Games: [Link].

Hans Natorp, DIF, takkede for valget som DIF’s næstformand: [Link].

Frans Hjorth Hammer, DIF, takkede ligeledes for valget: [Link].

Niels Nygaard, DIF, kommenterede på de spørgsmål, der havde været under eventuelt: [Link].

Niels Nygaard, DIF, afsluttede med at sige tak til alle kandidaterne på DIF’s årsmøde 2016. Dernæst rettede han en stor tak til den afgående næstformand, Preben Staun: [Link].

Preben Staun, DIF, afsluttede årsmødet med en tak til Niels Nygaard, DIF’s bestyrelse, specialforbundene og alle de mange samarbejdspartnere i og uden for idrætten [Link].

underskrift Jeppe