Gå direkte til indhold

Referat DIF's årsmøde 2014

Formanden bød velkommen til repræsentantskabet samt indbudte gæster. Derefter bød han nye formænd velkomne i DIF.

1.  Valg af dirigent

Formanden valgte på bestyrelsens vegne Jeppe Jepsen som mødets dirigent, og han valgtes enstemmigt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet. Dirigenten konstaterede endvidere, at alle, der var berettiget hertil, havde fået udleveret stemmesedler, og at mødet dermed var beslutningsdygtigt. Det blev endvidere konstateret, at der ikke var gjort indsigelser til dagsorden, og der var ikke kommet yderligere forslag udover den udsendte dagsorden. Som stemmetæller blev medlemmer af DIF-administration og revisorer udnævnt. Der var ingen indsigelser hertil. Dirigenten overlod herefter ordet til formandens beretning.

2.  Formanden for Danmarks Idrætsforbund mundtlige beretning

Formanden aflagde herefter sin beretning, som kan ses på www.dif.dk.

[Link med formandens beretning]

Dirigenten suspenderede herefter mødet og gav ordet til kulturministeren [Link].

Mødet blev genoptaget efter kulturministerens tale. Formanden kvitterede for ministerens tale.

Dirigenten genoptog mødet og spurgte, om der var kommentarer til formandens beretninger, dels den skriftlige beretning, dels den mundtlige beretning.

Debat om beretning:

 • René Toft, Badminton Danmark: [Link].
 • Michael Bloch, Danmarks Basketball-Forbund: [Link].
 • Thorbjørn Ovedahl, Dansk Floorball Union: [Link].
 • John Petterson, Dansk Handicap Idræts-Forbund: [Link].
 • Niels Sørensen, Danmarks Cykel Union: [Link].
 • Flemming Riis, Danmarks Sportsdanserforbund: [Link].
 • Jan Carstens, Danmarks Rulleskøjte Forbund: [Link].
 • Ulf Helgstrand, Dansk Ride Forbund: [Link].
 • Simon Brodersen, Dansk Floorball Union: [Link].
 • Jesper Møller, Dansk Boldspil-Union: [Link].
 • Hans Natorp, Dansk Sejlunion: [Link].
 • Niels Nygaard, DIF: [Link].

Beretningen blev derefter taget til efterretning. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

DIF’s økonomiansvarlige, Christian Pedersen, og direktør, Karl Chr. Koch, gennemgik regnskabet for 2013 (Powerpoints hertil kan rekvireres).

DIF’s økonomiansvarlig, Christian Pedersen, politiske bemærkninger til regnskabet: [Link].

DIF’s direktørs, Karl Chr. Kochs, tekniske gennemgang af regnskabet: [Link].

Der var ikke bemærkninger til regnskabet. Regnskabet blev vedtaget.

Mødet blev derefter suspenderet.

Dernæst blev der udnævnt priser til DIF’s grønne pris og Årets Idrætsforening.

Årets Idrætsforening 2014 blev Haderslev Svømmeklub [Link]

Dansk Rulleskøjte Union udnævnt til grønt forbund i DIF.

Dansk Kano og Kajak Forbund vandt konkurrencen for grønne forbund.

[Link].

Mødet blev genoptaget igen.

4. Behandling af forslag

4.1 Forslag om udvidelse af sanktionsfeltet i udelukkelsessager

DIF’s næstformand, Preben Staun, præsenterede forslaget: [Link].

Der var ikke spørgsmål til forslaget.

Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige flertal, og dermed var vedtaget. Ikrafttrædelse af loven umiddelbart efter vedtagelsen.

4.2 Forslag om vidne- og sandhedspligt i DIF’s love

DIF’s bestyrelsesmedlem, Lotte Büchert, præsenterede forslaget: [Link].

Der var ikke spørgsmål til forslaget.

Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige flertal, og dermed var vedtaget. Ikrafttrædelse af loven umiddelbart efter vedtagelsen.

4.3 Forslag til ændring af §§ 7 og 27 i DIF’s lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd 

DBU’s formand, Jesper Møller, trak forslaget med bemærkning om, at DBU senere vil fremsætte andet forslag: [Link].

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabet ikke ville opretholde forslaget, hvorfor forslaget blev trukket.

5. Valg af næstformand for 2 år

 Dirigenten konstaterede, at Preben Staun blev genvalgt for 2 år. 

6. Valg af økonomiansvarlig for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Christian Pedersen blev genvalgt for 2 år.   

7. Valg til bestyrelsen

7.1 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år

Thomas Bach, Bent Clausen og Niels-Christian Levin Hansen blev indstillet af bestyrelsen til genvalg. Simon Brodersen, Dansk Floorball Union, stillede op til bestyrelsen.

Formand for DIF, Niels Nygaard, motiverede DIF’s bestyrelses begrundelse for genvalg af Thomas Bach, Bent Clausen og Niels-Christian Levin Hansen [Link].

Jan Ludvigsen, Dansk Arbejderidræts Forbund, motiverede genudpegning af Thomas Bach [Link].

Flemming Olsson, Dansk Faldskærms Union, motiverede genudpegning af Niels-Christian Levin Hansen [Link].

Thorbjørn Ovedahl, Dansk Floorball Union, motiverede udpegning af Simon Brodersen til DIF’s bestyrelse [Link].

Ulf Helgstrand, Dansk Ride Forbund, opfordrede til, at DIF’s bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, motiverede deres genudpegning i årsmødematerialet [Link].

Simon Brodersen, Dansk Floorball Union, motiverede sit valg til DIF’s bestyrelse [Link].

Thomas Bach, DIF’s bestyrelse, motiverede sit genvalg [Link].

Niels-Christian Levin Hansen, DIF’s bestyrelse, motiverede sit genvalg [Link].

Bent Clausen, DIF’s bestyrelse, motiverede sit genvalg [Link].

Repræsentantskabet stemte derefter om de fire kandidater til DIF’s bestyrelse.

Dirigenten konstaterede, at der var genvalg til Thomas Bach (107 stemmer), Bent Clausen (100 stemmer) og Niels-Christian Levin Hansen (89 stemmer) for 2 år.

7.2 Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Frans Hammer blev valgt som 1. suppleant, og Hans Natorp blev genvalgt som 2. suppleant - begge for 1 år.

8.  Valg til DIF-idrættens højeste appelinstans. Valg af 3 medlemmer for 5 år

8.1 Valg af 3 medlem for 5 år

Dirigenten konstaterede, at Annelise Vidø, Morten Larsen og Claus Juel Hansen blev valgt som medlem for 5 år.

9. Valg til dopingnævnet

9.1. Valg af formand for 3 år

Dirigenten konstaterede, at Torben Jessen blev genvalgt for 3 år.

9.2. Valg af 2 suppleanter for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Inge-Lis Kanstrup blev valgt som medicinsk suppleant for 1 år. Mikael Friis Rasmussen blev genvalgt som juridisk suppleant for 1 år.

10. Valg til dopingudvalget

10.1 Valg af 2 medlemmer for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Bo Vadt Christensen og Bo Nørnberg blev genvalgt for 2 år.

10.2 Valg af 2 suppleanter for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Holger Bro blev genvalgt som medicinsk suppleant, og Kristian Mølgaard blev genvalgt som juridisk suppleant for 1 år.

11. Valg til matchfixingnævn

11.1 Valg af 1 medlem for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Peter Schønning blev genvalgt for 1 år.  

11.2 Valg af 1 suppleant for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Mikael Friis Rasmussen blev genvalgt for 1 år.

12.  Valg af statsautoriseret revisor

Dirigenten konstaterede, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

13. Valg af en intern revisor for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Jørgen Meyer blev genvalgt for 2 år.

14. Eventuelt

Simon Brodersen takkede for kampvalget. Niels Nygaard takkede for et godt årsmøde. Dernæst gratulerede han alle kandidater med valg og takkede Simon Brodersen for at opstille. Niels Nygaard ser frem til et spændende DIF-år med vision 25-50-75 og nyt politisk program, som de store udfordringer. Årsmødet var herefter afsluttet: [Link]

 Underskrift