Gå direkte til indhold

Referat DIF's årsmøde 2013

Formanden bød velkommen til repræsentantskabet samt indbudte gæster. Derefter bød han nye formænd velkomne i DIF.

Klik på de understregede ord, så kan du høre hvad der er blevet sagt til årsmødet.

1.  Valg af dirigent

Formanden valgte på bestyrelsens vegne valg af Jeppe Jepsen som mødets dirigent, og han valgtes enstemmigt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet. Dirigenten konstaterede endvidere, at alle, der var berettiget hertil, havde fået udleveret stemmesedler, og at mødet dermed var beslutningsdygtigt. Det blev endvidere konstateret, at der ikke var gjort indsigelser til dagsorden, og der var ikke kommet yderligere forslag til kandidater udover den udsendte dagsorden. Som stemmetæller blev medlemmer af DIF-administration og revisorer udnævnt. Der var ingen indsigelser hertil. Dirigenten overlod herefter ordet til formandens beretning.

2. Formanden for Danmarks Idræts-Forbund mundtlige beretning

Formanden aflagde herefter sin beretning, som kan ses på www.dif.dk. og høres her.

Dirigenten suspenderede herefter mødet og gav ordet til skatteministeren.

Mødet blev genoptaget efter skatteministerens tale. Formanden kvitterede for ministerens tale.

Dirigenten genoptog mødet og spurgte, om der var kommentarer til formandens beretninger, dels den skriftlige beretning, dels den mundtlige beretning.

Debat om beretning:

Beretningen blev derefter taget til efterretning, og mødet blev suspenderet.

Dernæst blev der udnævnt priser til DIF’s grønne pris og Årets Idrætsforening.

Dansk Hanggliding og Paragliding Union og Dansk Vandski- og Wakeboard Forbund blev udnævnt til grønne forbund i DIF.

Årets Idrætsforening 2013 blev Århus Klatreklub 

Mødet blev genoptaget igen.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

DIF’s økonomiansvarlige, Christian Pedersen, og direktør, Karl Chr. Koch, gennemgik regnskabet for 2012 (Powerpoints hertil kan rekvireres).

DIF’s økonomiansvarlig, Christian Pedersen, politiske bemærkninger til regnskabet: 

DIF’s direktørs, Karl Chr. Kochs, tekniske gennemgang af regnskabet

Der var ikke bemærkninger til regnskabet. Regnskabet blev vedtaget.

4.  Behandling af forslag                         

4.1 Forslag om ændrede medlemsvilkår for mindre forbund - reduktion af grundtilskud og etablering af et fællessekretariat

DIF’s bestyrelsesmedlem, Thomas Bach, præsenterede forslag om ændrede medlemsvilkår for mindre forbund - reduktion af grundtilskud og etablering af et fællessekretariat: 

Spørgsmål til forslaget:

Hans Peter Hansen, Dansk Hockey Union

Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige 2/3’s flertal, og dermed var vedtaget.

4.2 Forslag til ny udviklingsordning - revision af DIF’s udviklingspulje og udviklingskonsulentordning samt indførelse af mulighed for udtræden af DIF’s fordelingsnøgle

DIF’s næstformand, Preben Staun, præsenterede forslaget

Spørgsmål til forslaget:

Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige flertal, og dermed var vedtaget.

4.3 Forslag til nyt Lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd                          

DIF’s bestyrelsesmedlem, Niels Christian Levin Hansen, præsenterede forslaget

Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige 2/3’s flertal, og dermed var vedtaget. Ikrafttrædelse af loven er den 1. januar 2013.

4.4 Forslag til ændring af DIF's loves § 1 om Danmarks Idræts-Forbunds navn                           

DIF’s bestyrelsesmedlem, Bent Clausen, præsenterede forslaget

Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige 2/3’s flertal, og dermed var vedtaget.

4.5 Forslag til ændring af DIF´s Appeludvalgs navn

DIF’s direktør, Karl Chr. Koch, præsenterede forslaget

Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige 2/3’s flertal, og dermed var vedtaget.

4.6 Forslag til ændring af fordelingsnøglens afsnit E5 – Talentudvikling

DIF’s økonomiansvarlige, Christian Pedersen, præsenterede forslaget

Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige flertal, og dermed var vedtaget.

5. Valg af formand for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Niels Nygaard blev genvalgt for 2 år.              

6. Valg til bestyrelsen

6.1 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år

Dirigenten konstaterede, at der var genvalg til Tine Teilmann, Lotte Büchert for 2 år. Flemming Knudsen blev valgt for 2 år.  

6.2 Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år                       

Dirigenten konstaterede, at Simon Brodersen blev genvalgt som 1. suppleant, og Hans Natorp blev valgt som 2. suppleant - begge for 1 år.

7.  Valg til DIF-idrættens højeste appelinstans. Valg af 2 medlemmer for 5 år

7.1 Valg af formand for 5 år

Dirigenten konstaterede, at Ole Græsbøll Olesen blev valgt som formand for 5 år.

7.2 Valg af medlem for 5 år

Dirigenten konstaterede, at Ulla Ingerslev blev valgt som medlem for 5 år.

8. Valg til dopingnævnet

8.1. Valg af medlem for 3 år

Dirigenten konstaterede, at Nanna Blach blev genvalgt for 3 år.

8.2. Valg af suppleanter for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Inge-Lis Kanstrup blev valgt som medicinsk suppleant for 1 år. Mikael Friis Rasmussen blev genvalgt som juridisk suppleant for 1 år.

9. Valg til dopingudvalget

9.1. Valg af formand for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Henrik Puggaard blev genvalgt som formand for 2 år.                                                                           

9.2 Valg af 2 medlemmer for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Morten Lysdahl blev genvalgt for 2 år

9.3 Valg af 2 suppleanter for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Holger Bro blev genvalgt som medicinsk suppleant, og Kristian Mølgaard blev genvalgt som juridisk suppleant for 1 år.

10. Valg af statsautoriseret revisor

Dirigenten konstaterede, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

11. Valg af en intern revisor for 2 år                   

Dirigenten konstaterede, at Per Værndal blev genvalgt for 2 år.

12. Valg til Matchfixingnævn

13.1 Valg af formand for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Torben Jessen blev valgt som formand for 2 år.

13.2 Valg af medlem

Dirigenten konstaterede, at Nanna Blach blev valgt som medlem for 2 år, og at Peter Schønning blev valgt som medlem for 1 år.                               

13.2 Valg af suppleant

Dirigenten konstaterede, at Mikael Friis Rasmussen blev valgt som suppleant for 1 år.

13. Eventuelt

Niels Nygaard takkede for et godt årsmøde. Dernæst gratulerede han alle kandidater med valget og takkede alle, som stoppede i DIF´s bestyrelse og udvalg, for indsatsen. Årsmødet var herefter afsluttet.

Jeppes underskrift