Gå direkte til indhold

Referat DIF's årsmøde 2012

Hør Niels Nygaards mundtlige beretning og alle de øvrige taler ved årsmødet 2012. Hør lydfilerne ved at klikke på den understregede tekst.

Udvalg: Repræsentantskabet

Mødedato: Lørdag 5. maj 2011

Mødetid: Kl. 9.00

Mødested: Gunnar Nu Kongressal, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Deltagere: Repræsentantskabets medlemmer samt indbudte gæster.

Formanden bød velkommen til repræsentantskabet samt indbudte gæster. Derefter bød han nye formænd velkomne i DIF.

1.  Valg af dirigent

Formanden valgte på bestyrelsens vegne valg af Jeppe Jepsen som mødets dirigent, og han valgtes enstemmigt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet. Dirigenten konstaterede endvidere, at alle, der var berettiget hertil, havde fået udleveret stemmesedler, og at mødet dermed var beslutningsdygtigt. Det blev endvidere konstateret, at der ikke var gjort indsigelser til dagsorden, og der var ikke kommet yderligere forslag til kandidater udover den udsendte dagsorden. Som stemmetæller blev medlemmer af DIF-administration og revisorer udnævnt. Der var ingen indsigelser hertil. Dirigenten overlod herefter ordet til formandens beretning.

2.  Formanden for Danmarks Idræts-Forbund mundtlige beretningFormanden aflagde herefter sin beretning.

Dirigenten suspenderede herefter mødet og gav ordet til kulturministeren.  

Mødet blev genoptaget efter kulturministerens tale. Formanden kvitterede for ministerens tale.

Dirigenten genoptog mødet og spurgte, om der var kommentarer til formandens beretninger, dels den skriftlige beretning, dels den mundtlige beretning.

Debat om beretning:

Ulf Helgstrand, Dansk Rideforbund.

Ernst Jensen, Dansk Basketball Forbund.

Ebbe Breshing, Idrætsrådene i Sjælland.

Jan Carstens, Dansk Rulleskøjte Forbund.

Henning Bay Nielsen, Dansk Forening for Rosport.

Søren Clemmesen, Dansk Golf Union.

Niels Nygaard, DIF.


3.  Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.H.C. Hansen og direktøren gennemgik regnskabet for 2011 (Powerpoints hertil kan rekvireres).


DIF’s økonomiansvarlig, H.C. Hansens, politiske bemærkninger til regnskabet.

DIF’s direktørs, Karl Chr. Kochs, tekniske gennemgang af regnskabet.

Der var ikke bemærkninger til regnskabet. Regnskabet blev vedtaget.


4. Behandling af forslag

4.1 Forslag om indførelse af nye medlemsformer i DIF og forbund

DIF’s bestyrelsesmedlem, Thomas Bach, præsenterede forslag om indførsel af nye medlemsformer i DIF og forbund.

Spørgsmål til hele forslaget:

Ulf Helgstrand, Dansk Rideforbund.

Thomas Bach, DIF.

Michael Sølling, Minigolf.

Dirigenten konstaterede, at delforslagene vedrørende medlemskab af specialforbund havde opnået det nødvendige antal stemmer, og dermed var vedtaget. Således blev følgende vedtaget:

  • Ændringer vedrørende foreningsmedlemskabet.
  • Optagelse af efterskoler og højskoler.
  • Forsøgsordning om individuel medlemskab.
  • Bemyndigelse til DIF’s bestyrelse om at fastsætte nærmere bestemmelser for medlemskab i specialforbund.
  • Forpligtelse til at følge DIF’s love og beslutninger udvides, så alle medlemskategorier omfattes.
Dirigenten konstaterede, at delforslagene vedrørende medlemskab af Danmarks Idræts-Forbund havde opnået det nødvendige antal stemmer, og dermed var vedtaget. Således blev følgende vedtaget:
  • Grænsen for optagelse af nye specialforbund fastsættes til 2000 foreningsmedlemmer og 15 foreninger.
  • Repræsentantskabet får mulighed for i ekstraordinære tilfælde at optage en organisation som specialforbund, selv om de almindeligt gældende krav til optagelse ikke er opfyldt.
  • Optagelse af nye organisationer som kvalifikationsforbund baseres på kvalitative krav.
  • Proceduren for optagelse af specialforbund smidiggøres.
Herefter var der debat om ændring af fordelingsnøglen (oprettelse af et vækst- og udviklingsforum):

Thomas Bach, DIF.

Jan Sylvest, Fægteforbundet.

Niels Nygaard, DIF.

Jan Sylvest, Fægteforbundet.

Flemming Grage, Dansk Skøjte Union.

Leif Meitilberg, Minigolf.

Hans Peter Hansen, Hockey.

Jens Voetmann, Hang og paragliding.

Niels Larsen, Curling.

Frank Tengberg, Vandski.

Benny Elmann- Larsen, Moderne Femkamp.

Thomas Bach, DIF.

Niels Nygaard, DIF.

Jan Sylvest, Fægteforbundet.


På baggrund af debatten konstaterede dirigenten, at DIF’s bestyrelse valgte at trække forslaget vedrørende oprettelsen af et vækst- og udviklingsforum.


4.2 Forslag om fælles afgørelser for DIF og DGI og DFIF i udelukkelsessager

DIF’s direktørs, Karl Chr. Kochs, gennemgang af forslaget.

Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige 2/3’s flertal, og dermed var vedtaget.


4.3 Forslag om lempelse af påbuddet i DIF’s love om sportslige konsekvenser ved tvangsakkord og konkurs
 
DIF’s direktørs, Karl Chr. Kochs, gennemgang af forslaget.

Dirigenten konstaterede, at forslaget havde opnået det nødvendige 2/3’s flertal, og dermed var vedtaget. Ikrafttrædelse af loven er den 1. januar 2013.


4.4 Forslag til ændring af DIF’s loves § 23, stk. 3, og § 24 om appeludvalget
 
DIF’s direktørs, Karl Chr. Kochs, gennemgang af forslaget.

Debat om forslaget:

Allan Hansen, DBU stillede et ændringsforslag.

Dirigenten konstaterede, at forslaget med ændringsforslag havde opnået det nødvendige 2/3’s flertal, og dermed var vedtaget.


5. Valg af næstformand for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Preben Staun blev genvalgt for 2 år. 


6.  Valg af en økonomiansvarlig for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Christian Pedersen blev valgt for 2 år.


7.  Valg til bestyrelsen

7.1 Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år

Dirigenten konstaterede, at der var genvalg til Bent Clausen, Niels-Christian Levin Hansen og Thomas Bach for 2 år.

7.2. Valg af 1. og 2. suppleant for 1 år
 
Dirigenten konstaterede, at Simon Brodersen blev valgt som 1. suppleant, og Morten Espersen blev genvalgt som 2. suppleant - begge for 1 år.


8.  Valg til appeludvalget. Valg af 2 medlemmer for 5 år

Dirigenten konstaterede, at Birte Rasmussen og Eigil Lego Andersen blev genvalgt for 5 år.


9. Valg til dopingnævnet

9.1. Valg af medlem for 3 år

Dirigenten konstaterede, at Mogens Kreutzfeldt blev genvalgt for 3 år.

9.2. Valg af suppleanter for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Inge-Lis Kanstrup blev valgt som medicinsk suppleant for 1 år. Mikael Friis Rasmussen blev genvalgt som juridisk suppleant for 1 år.


10. Valg til dopingudvalget

10.1. Valg af 2 medlemmer for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Bo Vadt Christensen og Bo Nørnberg blev genvalgt for 2 år.


10.2.  Valg af 2 suppleanter for 1 år

Dirigenten konstaterede, at Holger Bro blev genvalgt som medicinsk suppleant, og Kristian Mølgaard blev genvalgt som juridisk suppleant for 1 år.


11. Valg af statsautoriseret revisor

Dirigenten konstaterede, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.


12. Valg af en intern revisor for 2 år

Dirigenten konstaterede, at Jørgen Meyer var genvalgt for 2 år. 
 
Dirigenten suspenderede herefter mødet for tildeling af æresbevisninger. Først gav han ordet til Team Danmarks direktør for en kort gennemgang af Team Danmarks arbejde.

Carl Holst, formand, Team Danmark.

Herefter blev årets idrætsforening kåret. I 2012 blev Volleyklubben Vestsjælland vinder.

Inden mødet blev genoptaget blev H.C. Hansen tildelt DIF’s ærestegn. Niels Nygaard takkede H.C. Hansen for sin indsats som bestyrelsesmedlem i DIF.

Miljøcertifikatet blev tildelt til Dansk Svæveflyver Union.  

Dirigenten genoptog mødet.


13. Eventuelt

Christian Pedersen takkede for valget som økonomiansvarlig i DIF.
Finn Christensen fra Dansk Skoleidræt takkede for invitationen til DIF’s årsmøde.

Mads Olsen fra Volleyklubben Vestsjælland takkede for prisen for årets idrætsforening.

Niels Nygaard takkede for et godt årsmøde. Dernæst gratulerede han alle kandidater med valg og 
Årsmødet var herefter afsluttet.