Gå direkte til indhold

Appelinstansens kendelser

På denne side kan du læse om kendelserne fra DIF-idrættens Højeste Appelinstans.

Appelinstansens kendelser er som udgangspunkt offentligt tilgængelige. 

Hensynet til en af parterne i sagen kan dog betinge, at en offentliggørelse af en appelinstanskendelse alene sker i anonymiseret form eller helt undlades.

På denne side kan du under ”Nyheder fra Appelinstansen” bl.a. i resuméform læse om de seneste kendelser fra Appelinstansen, ligesom du under ”Kendelser” vil kunne finde udvalgte af appelinstanskendelserne i fuld version. 

Herudover kan du under ”Udvalgte temaer” danne dig et overblik over Appelinstansens praksis på en række udvalgte områder, som er generelt relevante på tværs af DIF-idrætten.

Kendelser:

2020

Sag nr. 10 15 og 15/2020 (Håndbold

Sag nr. 11 og 16/2020 (håndbold)

Sag nr. 12 og 17/2020 (Håndbold)

2017:

Sag nr. 7/2017 (Fodbold):

Sag om eksklusion af samlet bestyrelse i underafdeling i en flerstrenget forening.

Sagen verserer.

Sag nr. 6/2017 (Billard):

Sag om eksklusion. 

Sagen verserer.

Sag nr. 5/2017 (Paragliding):

Samme sagsforløb som i Sag nr. 2/2017. 

Sagen verserer.

Sag nr. 4/2017 (Doping):

Sag om nægtelse af at afgive dopingprøve i forbindelse med retmæssig indkaldelse hertil på udøverens privatadresse. Stadfæstelse af dopingnævnets kendelse, hvorved udøveren var ikendt 4 års karantæne. 

Sag nr. 3/2017 (Anonymiseret):

Stadfæstelse af forbundets tvistløsningsorgans afgørelse om ikendelse af et års karantæne til en udøver, som i en træningsfacilitet med tilknytning til specialforbundet havde foretaget en voldshandling mod en anden person, der befandt sig på stedet.

Adfærden blev anset for at være i strid med forbundets vedtægtsbestemte formål samt den mellem forbundet og udøveren indgåede (elite)samarbejdsaftale. Herudover betegnede Appelinstansen adfærden som en generelt "uacceptabel og sanktionerbar adfærd i idrætslig sammenhæng". 

Sag nr. 2/2017 (Paragliding):

Sag om fratagelse af instruktørbevis som følge af omtvistet tandemspring. Henvist til behandling i forbundets Ordens- og Amatørudvalg.

Senere genindbragt for DIF-idrættens Højeste Appelinstans under Sag nr. 5/2017.

Sag nr. 1/2017 (Henlagt)

2016:

Sag nr. 18/2016 (Fodbold):

Sag nr. 17/2016) (Taekwondo):

Sag nr. 16/2016 (Ridning):

Sag nr. 15/2016 (Motorsport):

Sag nr. 14/2016 (Kajak):

Sag om konsekvenserne af forkert anvendt startprocedure under DM-løb i U16 4x200 meter stafet. Løbsledelsen havde truffet beslutning "på dagen" om annullering af løbet. Denne beslutning blev stadfæstet i forbundet appeludvalg.

Appelinstansen stadfæstet den indbragte kendelse og bemærkede, "at det må anerkendes, at der også uden direkte støtte i reglementet bør kunne være tilfælde, hvor annullering kan komme på tale, hvis det pågældende forhold skønnes at kunne være af konkret og relevant betydning for løbets resultat".

Det skøn, der i denne forbindelse skal foretages, beror på en idrætsgrenspecifik vurdering, som appelinstansen som udgangspunkt vil være tilbageholdende med at efterprøve.

Sag nr. 13/2016 (Dansk Islandshesteforening):

Sagen omhandlede oprindelig en ikendt "tænkepause" på én måned for adfærd udvist som dommer. Sanktionen blev ophævet i forbundets Klage- og Ordensudvalg, og sagen for DIF-idrættens Højeste Appelinstans angik alene1) tilbagebetaling af klagegebyr indbetalt i forbindelse med sagens indbringelse for underinstansen og 2) retmæssigheden i forbundets eksterne kommunikation om underinstansafgørelsen. 

Appelinstansen fandt, at klagegebyret skulle tilbagebetales. Det fandtes derimod at ligge uden for rammerne af appelinstansens kompetence i den konkrete sag at tage stilling til spørgsmålet om forbundets eksterne kommunikation i sagen. Dog fremkom appelinstansen med et obiter dictum herom.

Sag nr. 12/2016 (Motorsport):

Sag om sammenstød under løb og efterfølgende protest- og appelforløb. Hjemvisning. 

Sagsforløbet er efterfølgende igen indbragt for appelinstansen, som behandler den nye sag under Sag nr. 15/2016.

Sag nr. 11/2016 (Fodbold):

(Sag tiltrukket. Behandles ved formel voldgift i stedet)

Sag nr. 10/2016 (Bueskydning):

Sag om skriftlig advarsel for overtrædelse af skytteaftale og Code of Conduct som følge af kritik udtalt i intern sms. Advarsel ophævet. 

Sag nr. 9/2016 (Cricket):

Sag om spilleberettigelse og forståelse af "medlemsbegrebet" i forbundets klubskifteregler. 

Sag nr. 8/2016 (Doping):

Afvisning som følge af overskridelse af appelfristen på 4 uger.

Sag nr. 7/2016 (Fodbold):

Sag om DBU's regler om sanktionering af klub for tilskueres adfærd (afbrænding af pyroteknik). 

Afvisning, navnlig da allerede behandlet i Fodboldens Disciplinærinstans og Fodboldens Appelinstans. 

Se herudover kendelse af 23. marts 2013 i Sag nr. 4/2013 fra DIF-idrættens Højeste Appelinstans.

Sag nr. 6/2016 (Badminton):

Sag om fortolkning af forbundets regler om indplacering af spillere på hold alt efter spillernes styrkeforhold og konsekvenserne af uberettiget benyttelse af 'for stærk' spiller.

Ændring af underinstansens afgørelse, således at holdet taberdømmes i samtlige kampe i holdkamp, hvori der deltager spillere af samme køn som den uberettiget benyttede spiller.

Sag nr. 5/2016 (DBU Fyn):

Sag om sanktionering af hold og spillere for truende m.v. adfærd udvist i forbindelse med Serie 1-kamp.

Afvist fra behandling i DIF-idrættens Højeste Appelinstans med henvisning til tidligere sagens karakter og tidligere behandling.

Sag nr. 4/2016 (Håndbold - "KIF-sagen"):

Tvist om berettiget benyttelse af træner i 3 ligakampe som følge af DHF's kapitalkrav til kontraktforeningerne.

Ikke fornøden klarhed i regelgrundlaget til sanktionering.

Sag nr. 3/2016 (Badminton):

Hjemvisning.

Sag nr. 2/2016 (Ishockey):

Sag om overholdelse af ishockeyunionens regel om maksimalt antal kontraktansatte udlændinge (8) i forbindelse med længevarende skade for én udenlandsk spiller og den deraf følgende kontraktindgåelse med en ny (og 9'ende) udenlandsk spiller.

Appelinstansen fremkommer med obiter dictum angående udlændingekvotereglens overensstemmelse med EU-retten.

Sag nr. 1/2016 (Vægtløftning):

Om i) fortolkning af regel under internationalt specialforbund, ii) varetagelse af uvedkommende hensyn i omtvistet forbundsbeslutning og iii) betydning af udøveres status som flygtninge og asylansøgere.

2015:

Sag nr. 27/2015 (Håndbold):

Sag om undskyldelig fejl ved elektronisk indtastning af kamprapport. De benyttede spillere var formelt set spilleberettigede. Klubben, der havde ansvaret for indtastningen, ikke taberdømt.

Sag nr. 26/2015 (Fodbold) (Hobro v. AGF):

Sag om benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller som følge af manglende spillercertifikat i ny klub.

Sag afvist som følge af forudgående 2-instansbehandling og da ikke principiel.

Sag nr. 25/2015 (Svømning):

Sag om diskvalifikation fra svømmeheat som følge af forkert start. Ved formandsbeslutning afviste Appelinstansen sagen med henvisning til dens karakter og forudgående behandling i regi af svømmeunionen.

Sag nr. 24/2015 (Badminton):

Sag om sanktionering af spiller for truende adfærd over for modstander samt for spyt mod tilskuer. Appelinstansen skærpede underinstansens afgørelse, således at spilleren fik karantæne i samlet 7 spillerunder i holdturneringen.

Klubben blev frifundet for påstand om sanktionering for ikke at have levet op til sit arrangøransvar.

Sag nr. 23/2015 (Badminton):

Sagens angik det idrætsspecifikke spørgsmål om, hvilke vilkår en klub kan stille som betingelse for udøvernes (medlemmernes) deltagelse i nærmere bestemte trænings- og turneringsaktiviteter.

Appelinstansen fandt, at klubberne som udgangspunkt må indrømmes en betydelig selvbestemmelse i forbindelse med fastsættelsen af deres aktivitetstilbud, ikke mindst i forbindelse med de mere sammensatte og ressourcekrævende tilbud rettet mod elite- og ungdomsspillerne. 

Et vilkår om fremmøde og deltagelse i bestemte trænings- og turneringsaktiviteter blev derfor anses som sagligt.

Sag nr. 22/2015 (Kunstløb på rulleskøjter):

(Verserer)

Sag nr. 21/2015 (Dart):

Sag om utilbørlig adfærd udvist i forbindelse med deltagelse i dartturnering, herunder ved truende adfærd over for dommer i forbindelse med sidstnævntes beslutning om at diskvalificere udøveren fra turneringen.

6 måneders spillekarantæne.

Ikke opsættende virkning.

Sag nr. 20/2015 (Softball):

Sag om brug af ikke-spilleberettigede spillere. Klubbers ansvar for registrering hver år. Taberdømt. Stadfæstelse.

Sag nr. 19/2015 (Bueskydning):

Sag om delvis tilbagebetaling af erlagt egenbetaling i forbindelse med deltagelse på landshold. 

Egenbetalingen angik hele året, og udøveren blev frataget landsholdspladsen efter 4 måneder. Som følge af de konkrete foreliggende omstændigheder skulle forbundet tilbagebetale en del af egenbetalingen.

Sag nr. 16/2015 og nr. 17/2015 (Motorsport / DTC):

Sag om appelkompetence. Ikke af direkte betydning for sportslig stilling. Afvisning.

Sag nr. 15/2015 (Skaterhockey):

Sag om voldelig adfærd i kamp. 6 måneder karantæne. Stadfæstelse. 

Sag nr. 14/2015 (Dart):

Sag om utilbørlig opførsel i forbindelse med dartkamp (ophold i spil m.m.). Advarsel. Stadfæstelse.

Sag nr. 13/2015 (Badminton):

Sag om utilbørlig opførsel i forbindelse med deltagelse i udenlandsk turnering. Tidligere forhold kunne indgå som skærpende omstændigheder i sanktionsfastsættelsen. Stadfæstelse af karantæne.

Sag nr. 12/2015 (Badminton):

Sag om sanktionering (bøde) af underinstans for dennes sagsbehandling. Ophævelse, da ikke tilstrækkeligt grundlag.

Sag nr. 11/2015 (Karate):

Sag om eksklusion af forening som følge af medlemmers deltagelse i såkaldte dissidentaktiviteter (stævne med tilknytning til andet international forbund). Eksklusion stadfæstet.

Ikke sagsomkostninger.

Sag nr. 10/2015 (Ridning):

Sag om medicinering af hest. Fortolkning af internationale regler og anvendelse af administrativ procedure ved førstegangsforseelse. Karantæne ophævet.

Sag nr. 9/2015 (Volleyball):

International transfer. Regler under internationalt forbund. Tvist om udenlandsk forbunds spillerregistrering. Ikke egnet til behandling i Appelinstansen - afvisning.

Sag nr. 8/2015 (DAFF - Cheerleading):

Klubskifte i igangværende sæson. Tilladelse betinget af karensperiode. Afvisning.

Sag nr. 7/2015 (Bordtennis):

Spilleberettigelse. Indrettelseshensynet. 

Sag nr. 6/2015 (Golf):

Generhvervelse af amatørstatus (golf). Starttidspunkt for prøveperiode.

Sag nr. 5/2015 (Rulleskøjtehockey):

Afvist fra behandling, da sideløbende genbehandling i underinstansen. 

Sag nr. 4/2015 (Doping):

Dopingsag. Henlagt som følge af manglende indsendelse af begrundet appelskrivelse. Derfor ingen kendelse.

Sag nr. 3/2015 (Sejl):

Afvisning. Anmodning om genoptagelse som medlem af idrætsforening.

Sag nr. 2/2015 (Dart):

Hjemvisning til fornyet behandling. Udøver oprindeligt ikendt karantæne på 3 måneder for 'fuckfinger' i forbindelse med dart-kamp.

Sagen blev behandlet sammen med Sag nr. 1/2015.

Sag nr. 1/2015 (Dart):

Hjemvisning til fornyet behandling. Udøver oprindeligt ikendt karantæne for optræden i forbindelse med dart-kamp. 

Ikke inhabilitet hos medlem af forbundets tvistløsningsorgan.

Sagen blev behandlet sammen med Sag nr. 2/2015.

 

2014:

Sag nr. 19/2014: 

Afvisning. Sag om kollision under sejlads.

Sag nr. 18/2014:

Krænkelsessag. 10 års udelukkelse fra at bestride tillidshverv, herunder trænerhverv, med kontakt til børn og unge under 18 år. 

Ikke opsættende virkning

Sag nr. 17/2014:

Krænkelsessag. 15 års udelukkelse fra at bestride tillidshverv.

Sag nr. 16/2014:

Formkrav til forbundet meddelelse om kampflytning. Frist for protest over kampafvikling.

Sag nr. 15/2014:

Afvisning.

Overskridelse af søgsmålsfrist.

Afslag på anmodning om beskikkelse.

Sag nr. 14/2014 (doping): 

En idrætsudøver var blevet testet positiv for forbudte dopingstoffer, og var i DIF’s dopingnævn ikendt en udelukkelse på 2 år.

 

Appelinstansen fandt ikke, at der var grundlag for at nedsætte udelukkelsesperioden. Appelinstansen henviste til det af dopingævnet foretagne bevisskøn over, om udøveren havde påvist, hvordan det forbudte stof var kommet ind i hans krop.

 

Du kan læse Appelinstansens afgørelse her


Sag nr. 13/2014 (amerikansk fodbold):

Om brug af videoptagelser fra kamp i strid med forbundets turneringsregler. Afvisning.

 

Klub A havde – i strid med turneringsreglerne – benyttet videoudstyr under afviklingen af en amerikansk fodboldkamp, og var i både DAFF’s Disciplinærudvalg og Appeludvalg sanktioneret med en bøde på kr. 2.000.

 

Med henvisning til, at sagen allerede var behandlet i to instanser i forbundsregi, og at reglen om forbud mod brug af videoudstyr var en idrætsspecifik regel, afvistes Appelinstansen sagen.

 

Du kan læse Appelinstansens afgørelse her.


Sag nr. 12/2014 (om eksklusion):

Medlemmet A var blevet ekskluderet på ubestemt tid af en idrætsforening, hvori A tidligere havde varetaget hvervet som kasserer, i forlængelse af en tvist med foreningens bestyrelse om udarbejdelsen af et årsregnskab. A havde i denne forbindelse rettet henvendelse til kommunen, skattemyndighederne og Danmark Idrætsforbund.

Appelinstansen fandt, at grundlaget for eksklusion var tilstrækkeligt, men nedsatte eksklusionen til 18 måneder.

Du kan læse Appelinstansen afgørelse her.


Sag nr. 11/2014 (motorsport - DMU):

Om manglende deltagelse i teknisk kontrol.

 

Efter et motocrossløb nedlagde kører B protest mod kører A’s motocrosscykel. I den appellerede afgørelse fandt DMU’s Ordensnævn ikke, at A’s motocrosscykel efterfølgende blev stillet til rådighed for teknisk kontrol, og ordensnævnet diskvalificerede derfor A fra den pågældende løbsafdeling.

 

Med nogle indledende bemærkninger om rette hjemmelsgrundlag stadfæstede Appelinstansen den appellerede afgørelse.

 

Du kan læse Appelinstansens afgørelse her.

 

Sag nr. 10/2014 (ridning):

Om betydningen af tilsidesættelse af formkrav til meddelelse af dispensation. Afvisning.

Sagen angik en ekvipage, der stillede op til et stævne på baggrund af en mundtligt meddelt dispensation, selvom forbundets turneringsregler indeholdt et skriftlighedskrav for dispensationerne.

Appelinstansen fandt, at sagen burde være endeligt afgjort med den appellerede afgørelse, hvori den protest, der var nedlagt af en konkurrerende rytter, blev afvist.

Du kan læse Appelinstansens kendelse her.


Sag nr. 9/2014 (om eksklusion):

Appelinstansen stadfæster en eksklusion af 2 medlemmer som følge af deres adfærd over for bestyrelsen, herunder i relation til indlæg på sociale medier. 

Du kan læse Appelinstansens kendelse her.


Sag nr. 8/2014 (om stemmeret for forældre):

Appelinstansens fastslår i sin kendelse af 18. juni 2014, at der i sagen forelå sådanne omstændigheder, der gjorde, at faderen til et 12-årigt medlem i klubben burde være givet adgang til at afgive stemme på sønnens vegne på klubbens generalforsamling, selvom en sådan stemmeret for forældre (eller værger) ikke fulgte af klubbens vedtægter.

Du kan læse Appelinstansens kendelse her.


Sag nr. 4/2014 (om eksklusion):

Endnu en sag, hvor Appelinstansen fastslår rammerne for eksklusion fra DIF-foreninger, herunder i relation til eksklusion som ordinært medlem på baggrund af handlinger foretaget i forbindelse med varetagelsen af valgte hverv (her som kasserer) samt om bevisvurderingen i sagerne.

Du kan læse Appelinstansens præmisser her.

 

Udvalgte temaer

Doping


Sag nr. 14/2014 (doping):

En idrætsudøver var blevet testet positiv for forbudte dopingstoffer, og var i DIF’s dopingnævn ikendt en udelukkelse på 2 år.

Appelinstansen fandt ikke, at der var grundlag for at nedsætte udelukkelsesperioden. Appelinstansen henviste til det af dopingævnet foretagne bevisskøn over, om udøveren havde påvist, hvordan det forbudte stof var kommet ind i hans krop.

Du kan læse Appelinstansens afgørelse herMatchfixing

Eksklusion fra DIF-foreninger


Sag nr. 12/2014 (om eksklusion):

Medlemmet A var blevet ekskluderet på ubestemt tid af en idrætsforening, hvori A tidligere havde varetaget hvervet som kasserer, i forlængelse af en tvist med foreningens bestyrelse om udarbejdelsen af et årsregnskab. A havde i denne forbindelse rettet henvendelse til kommunen, skattemyndighederne og Danmark Idrætsforbund.

Appelinstansen fandt, at grundlaget for eksklusion var tilstrækkeligt, men nedsatte eksklusionen til 18 måneder.

Du kan læse Appelinstansen afgørelse her.


Sag nr. 9/2014 (om eksklusion):

Appelinstansen stadfæster en eksklusion af 2 medlemmer som følge af deres adfærd over for bestyrelsen, herunder i relation til indlæg på sociale medier. 

Du kan læse Appelinstansens kendelse her.


Sag nr. 4/2014 (om eksklusion):

Endnu en sag, hvor Appelinstansen fastslår rammerne for eksklusion fra DIF-foreninger, herunder i relation til eksklusion som ordinært medlem på baggrund af handlinger foretaget i forbindelse med varetagelsen af valgte hverv (her som kasserer) samt om bevisvurderingen i sagerne.

Du kan læse Appelinstansens præmisser her.

 

Sag nr. 20/2013 og Sag nr. 21/2013 (om eksklusion):

Appelinstansen fastslår igen, at der altid gælder et saglighedskrav i eksklusionssagerne. Det medfører bl.a., at en eksklusion ikke automatisk er gyldig, blot fordi den er tiltrådt af klubbens generalforsamling.

Du kan læse et uddrag af Appelinstansens præmisser her.

Formelle krav til afgørelserne i tvistløsningssystemet

Endelighedsbestemmelser

Afvisningssager

 

Sag nr. 13/2014 (om brug af videoptagelser fra kamp i strid med forbundets turneringsregler - Afvisning):

Klub A havde – i strid med turneringsreglerne – benyttet videoudstyr under afviklingen af en amerikansk fodboldkamp, og var i både DAFF’s Disciplinærudvalg og Appeludvalg sanktioneret med en bøde på kr. 2.000.

Med henvisning til, at sagen allerede var behandlet i to instanser i forbundsregi, og at reglen om forbud mod brug af videoudstyr var en idrætsspecifik regel, afvistes Appelinstansen sagen.

Du kan læse Appelinstansens afgørelse her.

 

Sag nr. 10/2014 (om betydningen af tilsidesættelse af formkrav til meddelelse af dispensation - Afvisning):

Sagen angik en ekvipage, der stillede op til et stævne på baggrund af en mundtligt meddelt dispensation, selvom forbundets turneringsregler indeholdt et skriftlighedskrav for dispensationerne.

Appelinstansen fandt, at sagen burde være endeligt afgjort med den appellerede afgørelse, hvori den protest, der var nedlagt af en konkurrerende rytter, blev afvist.

Du kan læse Appelinstansens kendelse her.