Gå direkte til indhold

DIF Museum

Her kan du læse om Museets historie og se billeder af Museets og dets forskellige lokaler. Du kan også finde informationer om Museets bestyrelse, visioner og love.

 • Her kan du læse om de væsentligste milepæle i Museets historie, og hvor stor en samling Museet ligger inde med

  Allerede i 1914 bliver Idrætshuset indviet herunder lokaler til både DIF bibliotek og museum. Efterfølgende bliver der iværksat en indsamling, som giver et rigtig stort resultat. 

  Herbert Sander, formand for DIF fra 1941-1947, fremlagde i 1942 ideen om et idrætsmuseum. Han mente, at det var vigtigt at bevare de værdigfulde genstande, som tidligere idrætsudøvere havde været i besiddelse af.

  I 1984 indsamler og registrerer en lærer fra Danmarks Højskole for legemsøvelser idrætshistorisk materiale, som i 1992 overgives til Nationalmuseet. 

  I 1986 oprettes Danmarks Sportsmuseum i Vejle, som dog bliver opløst i 2003. 

  Først i 2014 beslutter DIF at oprette et museum primært for, at de juridiske forhold omkring donationer skal foregå ordentligt. Museets opgave er, at det gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidlingen skal virke for sikringen af Danmarks idrætshistorie og oplyse om tilstande og forandringer inden for idrætshistorien. Derudover skal museet gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen. På samme måde skal museet være med til at udbrede kendskabet til resultater af museets egen forskning og anden forskning baseret på museets samlinger. 

  I en lang årrække var det medlem af Danmarks Olympiske Akademi og medstifteren af Olympisk Klub Preben Kristensen, der havde ansvaret for den idrætshistoriske samling i Idrættens Hus og han gjorde et stort arbejde med at tilføre samlingen yderlige genstande, Det var også Preben Kristensen, der stod for udgivelsen af bogen ”De Olympiske”, der indeholder biografier af alle danske deltagere ved De Olympiske Lege i perioden 1896 – 1996.

  Preben Kristensen 

   

  DIF museum er indehaver af en samling, som består af:

  -      ca. 5000 genstande (idrætsrekvisitter, præmier og pokaler, beklædningsgenstande mm.)

  -      ca. 700 gamle 16 mm. film, hvoraf omkring 100 er overspiller til dvd

  -      ca. 250 storformater i form af plakater, diplomer mm.

  -      ca. 150.000 fotos/dias

  Derudover findes der et meget stort, men ukendt antal arkivalier og genstande placeret i Danmarks Idrætsforbunds 61 specialforbund, der også på sigt ønskes indeholdt i den samlede registrering. 

 • Kontaktoplysninger på daglige leder, de frivillige og studentermedhjælper i DIF Museum.

  Kontaktperson i DIF's bestyrelse

  Lotte Büchert  

  Rektor Slagelse Gymnasium

  Medlem af DIF’s bestyrelse

  📞 58 55 59 27 

  E-mail: lob@dif.dk 

   

   

   

  Daglig leder 

  Per Leon Jørgensen                                                                

  📞 23 25 04 82

  E-mail: plj@dif.dk 

   

   


  Frivillig 

  Erik van Acker

  📞 21 82 39 07
  E-mail: eva@dif.dk

   

   

  Studentermedhjælper og webmaster 

  Maila Walmod

  📞 40 16 44 46

  E-mail: maw@dif.dk

   

   

   

  Studentermedhjælper og webmaster 

  Emilie Røndbjerg Damsgaard

  📞 41 41 09 30

  E-mail: erd@dif.dk

   

  Arbejdet i DIF Museum indeholder en masse spændende og forskellige opgaver som blandt andet:

  • at indsamle og registrere genstande af idrætshistorisk værdi
  • at bistå med idrætshistorisk viden 
  • at formidle idrætshistorie gennem udstillinger både internt og i samarbejde med andre museer.
  • at vedligeholde indholdet på DIF Museums hjemmeside og udgive nyhedsbreve

   

  Henvendelse rettes til:

  E-mail: plj@dif.dk

  Telefon: 43 26 29 15 eller 23 25 04 82

  Adresse: Danmarks Idrætsforbunds Museum

                 Idrættens Hus, bygning C i kælderen

                 Brøndby Stadion 20

                 2605 Brøndby

   

  Aftale om besøg kan træffes på telefon 23 25 04 82


  Idrættens Museum består af en bestyrelse på fem medlemmer. Fire af medlemmerne er udvalgt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse og det sidste medlem er udvalgt af Forum for Idræt, Historie og Samfund. 


  Idrættens Museum består af en bestyrelse på fem medlemmer. Fire af medlemmerne er udvalgt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse og det sidste medlem er udvalgt af Forum for Idræt, Historie og Samfund. 


  Idrættens Museum består af en bestyrelse på fem medlemmer. Fire af medlemmerne er udvalgt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse og det sidste medlem er udvalgt af Forum for Idræt, Historie og Samfund. 


  Idrættens Museum består af en bestyrelse på fem medlemmer. Fire af medlemmerne er udvalgt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse og det sidste medlem er udvalgt af Forum for Idræt, Historie og Samfund. 


  Idrættens Museum består af en bestyrelse på fem medlemmer. Fire af medlemmerne er udvalgt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse og det sidste medlem er udvalgt af Forum for Idræt, Historie og Samfund. 


  Idrættens Museum består af en bestyrelse på fem medlemmer. Fire af medlemmerne er udvalgt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse og det sidste medlem er udvalgt af Forum for Idræt, Historie og Samfund. 

 • Her kan du læse om DIF Museums visioner

  Det er DIF Museums vision at være anerkendt som institutionen, der bringer danske eliteidrætshistorier til live og begejstrer både ældre generationer, der kan huske præstationerne, men ikke mindst yngre, der stifter bekendtskab med dem for første gang. Foruden værdien af idrætshistorien i sig selv, skal museet også bidrage til at perspektivere aktuelle idrætspræstationer samt internationale mesterskaber og turneringer. Den store betydning som nye idrætspræstationer og -events kan have, forstås nemlig bedst, når de sættes ind i en historisk sammenhæng.

  Store danske internationale idrætspræstationer har gennem alle tider samlet danskerne og vakt glæde og begejstring. Den effekt skal museet bidrage til at fastholde. Museet skal dokumentere de store, historiske idrætspræstationer og fortælle historien om de store danske idrætspersonligheder og samtidig vise breddeidrættens betydning for det danske samfund. Desuden ønsker museet at gå nye veje og være innovative omkring udformning og eksekvering.

  På lang sigt er visionen også, at der skal etableres et fysisk museum med faste udstillingslokaler og tilhørende museumsfaciliteter. DIF Museum vil gerne frem i lyset, og derfor er det klart mål at få oprettet et fysisk museum. Disse fysiske rammer skal være med at formidle den danske eliteidrætshistorie på en måde, så den rammer bredt. Et fysisk museum vil være med til at sikre, at de besøgende bliver en aktiv medspiller i oplevelsen.

 • De seneste årsberetninger fra 2014, 2015, 2017 og 2018

  Årsberetning 2018

  Årsberetning 2017

  Årsberetning 2015

  Årsberetning 2014 

   

   

  Årsberetning for 2018

  Ny bestyrelse

  I henhold til museets vedtægter udpeges bestyrelsens medlemmer for 4 år ad gangen, derfor skulle der i 2018 udpeges ny bestyrelse. Den nye bestyrelse fik følgende sammensætning:

  Lotte Büchert (formand), Eline Andersen, Marco de los Reyes, Allan Carlsen samt Morten Mortensen.

  Der er afviklet 4 bestyrelsesmøder i løbet af året.

  Netværk for specialforbundene

  I foråret opfordrede museet alle specialforbund til at udpege en idrætshistorisk kontaktperson til museets netværk. Netværket består nu af 32 repræsentanter fra specialforbundene samt repræsentanter fra SIFA i Ålborg og Horsens Idrætsarkiv.

  Den 12. april blev det første netværksmøde afholdt med mere end 30 deltagere. Dagen havde fokus på vigtigheden af at bevare idrættens historie gennem arkivalier, billeder, lydfiler, genstande og tekster, der er med til at tegne billede af samtiden og den idrætshistoriske udvikling. Museets daglige leder gennemgik museets historiske udvikling siden det første initiativ blev taget i 1912. Herefter fulgte oplæg fra museumsinspektør Morten Mortensen, der fortalte om Hvad er idrættens kulturarv og hvorfor det er vigtigt at bevare den. Så fulgte museumsinspektør Hans Henrik Appel med et spændende indlæg om hvordan engelske fodboldklubber brander sig igennem deres historie. Tidligere overarkivar Hans Christian Bjerg sluttede dagen med et indlæg om den store mængde Idrætshistorie der ligger gemt i de danske arkiver.

  Donationer

  Museet har i løbet af året modtaget flere gaver til samlingerne:

  Fra løberen Gunnar Nielsens familie har museet modtaget løberens pigsko, medaljesamling, fotos samt en træningsdagbog.

  Fra tidligere gymnastiklederen og tidligere medlem af DOK er modtaget arkivalier, fotos, bøger og faderens medaljer.

  Tidligere rektor ved Danmarks Højskole for Legemsøvelser Ivar Berg-Sørensen har foræret biblioteket en større samling af idrætslitteratur.

   

  Hjemmeside og Nyhedsbreve

  Der er udsendt 10 nyhedsbreve, der blandt andet indeholder månedens idrætshistorie. En række af museets ukendte fotos er blevet identificeret med hjælp fra nyhedsbrevets abonnenter.

   

  Det daglige arbejde

  Arbejdet med registrering af genstande, arkivalier og fotos fortsætter planmæssigt. Grovsorteringen af den store samling af fotos er tilendebragt, og der forestår nu et meget stort arbejde med at få identificeret materialet.

  Museet besvarer fortsat mange spørgsmål fra specialforbundene, journalister og privatpersoner ligesom museet og biblioteket står til rådighed for studerende og forskere.

  Museet har bistået ved udarbejdelsen af en biografi om de danske IOC-medlemmer igennem tiderne.

  Økonomi

  Museet har i 2018 haft udgifter på 144.600 kr. Beløbet indeholder løn til studentermedhjælper, drift af hjemmeside, udgifter i forbindelse med Idrætshistorisk seminar for netværket med specialforbundene samt udgifter til mindre inventaranskaffelser og forbrugsmaterialer.

  Bibliotekets driftsudgifter, der omfatter service og abonnement på biblioteksdatabasen, har været på 30.800 kr.

   

  Per Leon Jørgensen

  Daglig leder

   

   

   

   

  Årsberetning 2017
  Bestyrelse og Personale

  Bestyrelsen:
  Formand Lotte Büchert udpeget af Danmarks Idrætsforbund 
  Næstformand Preben Kragelund udpeget af Danmarks Idrætsforbund
  Laila Ottesen udpeget af Danmarks Idrætsforbund
  Jesper Frigast Larsen udpeget af Danmarks Idrætsforbund
  Morten Mortensen udpeget af Forum for Idræt, Historie og Samfund

  Bestyrelsen har i 2017 afholdt 4 møder.

  Den daglige drift varetages af:
  - Per Leon Jørgensen (daglig leder)
  - Hasse Persson
  - Erik van Acker 
  - Emilie Røndbjerg Damsgaard (studentermedhjælper)

  Det frivillige personale har i løbet af året deltaget i relevante kursustilbud fra Organisationen af Danske Museer.

   

  Økonomi
  Museet har i 2017 haft udgifter på i alt 123.359 kr. hvoraf halvdelen udgør løn til studentermedhjælper.

  Formidling
  Da der fortsat mangler de fysiske rammer for et egentligt museum har museet forsøgt at imødekomme opgaven med at formidle igennem oprettelse af en omfattende hjemmeside, hvor der gives eksempler på samlingen indenfor områderne genstande, foto og film samt arkivalier.
  Hjemmesiden giver også et indblik i idrættens historie lige fra antikken til udviklingen indenfor dansk idræt med særlig fokus på Danmarks Idrætsforbunds over 100-årige historie.
  Museet udsender ca. en gang om måneden et nyhedsbrev, der ud over at indeholde månedens idrætshistorie også orienterer om, hvad der er sket på det idrætshistoriske område.
  Museet har i årets løb stillet bibliotek og samlinger til rådighed for forskere og studerende, ligesom der er besvaret mange henvendelser fra specialforbund og privatpersoner.
  Der har også i 2017 været besøg fra en række skoleelever, såvel fra gymnasie som folkeskole.

  Samlingen
  Museet sikres tilgang af nyt materiale primært i form af donationer. Modtagne genstande registreres og fotograferes.
  I løbet af 2017 har museet modtaget flere større gaver. Blandt andet har man fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet modtaget arkivalier fra Gymnastisk Selskab samt gamle lysbilleder fra OL i 1896,1908 0g 1912.

   

   

  Gamle idrætsgenstande modtaget fra Vejle Idrætshøjskole.

   

  Fra Idrætshøjskolen i Vejle er der modtaget genstande, fotos og bøger, der stammer fra det gamle idrætsmuseum der var på skolen frem til 2003. Københavns Museum har i forbindelse med deres flytning til nye lokaliteter fundet en kasse med materialer fra Stafetløbet København Rundt (1912) samt en gammel kvindegymnastikdragt. Kassens indhold tilhørte DIF, er er nu kommet tilbage. 
  Hertil kommer en lang række donationer fra tidligere idrætsudøvere og ledere.
  Danmarks Idrætsforbunds 2 ældste protokoller, med mødereferater tilbage fra 1892 er digitaliseret med hjælp fra Rigsarkivet.

  Samarbejde
  Danmarks Idrætsforbunds Museum er tilsluttet Organisationen af danske museer og benytter sig herigennem af uddannelsestilbud samt et stort musealt netværk. 
  Museet ønsker at styrke den idrætshistoriske interesse hos specialidrætsforbundene. I den forbindelse er specialforbundene blevet tilbudt at udpege en idrætshistorisk interesseret person, der kan virke som kontaktperson til museet. På nuværende tidspunkt deltager 32 specialforbund i netværket. Der vil årligt blive gennemført arrangementer, der kan øge den idrætshistoriske faglighed. 

   


  Rigsarkivet har digitaliseret Danmarks Idrætsforbunds gamle protokoller fra perioden 1892-1956.

   

   

   

  Beretning for 2015

  Bestyrelse og Personale

  Bestyrelsen:

  Formand Lotte Büchert udpeget af Danmarks Idrætsforbund

  Næstformand Preben Kragelund udpeget af Danmarks Idrætsforbund

  Laila Ottesen udpeget af Danmarks Idrætsforbund

  Jesper Frigast Larsen udpeget af Danmarks Idrætsforbund

  Morten Mortensen udpeget af Forum for Idræt, Historie og Samfund

  Bestyrelsen har i 2015 afholdt 4 møder.

   

  Den daglige drift varetaget af:

  Per Leon Jørgensen (daglig leder)

  Hasse Persson

   

   

  Uddannelse

  PLJ deltager i netværksmøde ”Nyere tid” på Holbæk Museum samt kursus i museumsindretning (teknikmesse) på Moesgaard Museum.

  HP deltager i kursus i fototeknik hos Nikon, Danmark samt i ODM’s kursus i fotografering af museale genstande. Endvidere har HP besøgt Greve Museum for at udveksle erfaring omkring fotografering af museumsgenstande.

  HP og PLJ deltager i ODM’s fagmesse om museumsudstyr og –indretning.

   

  Økonomi

  Museet har modtaget et økonomisk tilskud på 30.000 kr. fra Hall of Fame.

  Museet havde i 2015 et rammebudget på 71.000 kr. Forbruget var på 48.930 kr. svarende til et mindreforbrug på 22.070 kr. eller 31%. Hertil kommer det ikke forbrugte tilskud fra Hall of Fame

  Mindreforbruget skyldes at den planlagte opstart af ny hjemmeside samt indkøb af formidlingsudstyr blev udskudt til 2016.

   

  Fysiske rammer

  Fotostudie og depotrum i kælder Bygning C er færdigindrettet.

   

  Trapperummet i afsnit C indrettes som mindre udstillingsområde.

  Der har været mindre vandskader i gangarealerne i bygning C kælder samt i filmdepotrum. Dette skyldes tærede vandrør. Loftreparationer efter disse skader er ikke færdiggjort.

   

  Samlingen

  DIF’s gamle banner fra 1906 er indgået i museets samling.

  Det er aftalt med biblioteket at alle scrapbøger registreres og samles på museet.

  Kopi af Johanne Krebs billede af fægtescene, der er udlånt fra Dansk Fægte Forbund, er opsat i trapperummet i kælderen på afsnit C.

   

  Museet har i 2015 modtaget følgende donationer:

   

  - Scrapbøger og Verdensmesterskabsdiplom fra svømmeren Tonni Petersen

  - Indmarchuniform fra Dansk Atletik Forbund.

  - Dansk Svømme Union har overdraget diverse effekter fra EM i svømning i Herning 2013 til museet.

  - Fra arkitekt Per Mikkelsen er modtaget skitseprojekt til Danmarks Sportsmuseum fra 1995 samt 38 stk. 54x65 farvedias fra Vejle Sportsmuseums gamle samling.

  - Beklædning, bøger og diverse arkivalier fra boet efter roeren Harry Knudsen, Køge, der vandt bronze i firer uden styrmand ved OL i London 1948.

  - En større samling af OL-pins fra OL i Atlanta 1996.

  - Arkivalier og diverse effekter fra den professionelle bokser Dick Nelson.

   

  Formidling

  Museet har løbende besvaret en række spørgsmål af idrætshistorisk karakter blandt andet om gymnasten Henrik Larsens 2. plads ved OL i Stockholm 1912

   

  Vurdering af medalje fra OL i Antwerpen i 1920.

   

  29/1 besøger DIF’s kommunikationsafdeling museet og biblioteket.

   

  Udstilling i glasgangen mellem Idrættens Hus og Brøndbyhallen i forbindelse med Idrætskongressen 5 – 7 marts 2015.

   

   

  24/3 besøg af Ph.d studerende Martin Friis Andersen Aarhus Universitet i forbindelse med hansafhandling om olympiske lege i London 1908, 1948 0g 2012

   

  Studerende Rasmus Camillo Jensen, RUC hjælp i forbindelse med specialeskrivning om OL i 1936 Berlin.

   

  PLJ har holdt foredrag i Københavns Idrætsparks seniorklub om ”Idrættens historie i København”

   

  I dagene 29 – 31. maj 2015 blev der afholdt ICF Sprint World Cup Kano og Kajak på Bagsværd Sø

  I den anledning var der forskellige aktiviteter, hvor blandt andet studerende fra Skovskolen formidlede kajakkens historie og udvikling gennem tiderne og i forskellige lande. Museet var behjælpelig med forskelligt tekst og fotomateriale

   

  20. okt. Besøg af Leif Wetterdorff DBU København, der sammen med en kollega søgte materiale i forbindelse med udarbejdelsen af en historisk hjemmeside om fodbolden i København, arbejdet har varet ved i en længere periode med faste ugentlige besøg..

   

  Museet har medvirket ved udvikling af erindringsbilleder om idræt i samarbejde med Dansk Center fro Reminicens.

   

  Levering af fotomateriale til artikler i Forum for Idræt 2015.

   

  21. okt. Kontakt til Dansk Film Institut om et samarbejde vedr. gamle idrætsfilm.

   

   

  Samarbejdsrelationer

  I februar blev der afholdt møde med firmaet Axiell og Peter Gottlieb om anskaffelse af registreringssystem, men firmaet oplyste senere at færdiggørelsen  af systemet blev  forsinket.

  Aftale om samarbejde med Svend Christensen og Ove Ravn Ålborg, der har udviklet hjemmesiden  www.Games-encyclo.org.

  Møde med Torben Lollike fra kommunikationsafdelingen vedrørende udvikling af museets fremtidige hjemmeside. Torben Lollike har efterfølgende fremsendt tilbud på hoasting af hjemmesiden.

  Møde med arkitekt Per Mikkelsen om udvikling af idrætsmuseum.

  Møde med Dansk Film Institut om samarbejde vedrørende gamle idrætsfilm.

  Møde med økonomidirektør Morten Olsen vedrørende opbevaring og forsikring af museets mest værdifulde effekter.

   

  Idrættens Hus, Brøndby

  Den 15. februar 2016

   

   

  Per Leon Jørgensen

  Daglig leder

   

   

  Beretning for 2014

   

  Den 28. marts 2014 vedtager DIF’s bestyrelse love for Danmarks Idrætsforbunds Museum.  Den nye bestyrelse består af 4 personer udpeget af DIF og en person udpeget af Forum for Idræt, Historie og Samfund.  Per Leon Jørgensen udpeges som daglig leder af museet.

  Museets første bestyrelse:

  Lotte Büchert (formand), Preben Kragelund (næstformand), Laila Ottesen og Jesper Frigast samt Morten Mortensen (udpeget af FIHS)

  Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder i løbet af året.

   

  Fysiske rammer

  Efter at samlingen i gennem flere år har lidt af pladsmangel, bliver kapaciteten udvidet med en række nye lokaler. Tre lokaler der tidligere har været benyttet af fotograf Preben Søborg samt et nyt kælderlokale i blok A, der indrettes specielt til beklædningsgenstande. Supplerende reoler er opsat i hoveddepotet og det gamle mørkekammerlokale.

  Der er indrettet fotostudie i kælderlokale i blok C.

   

   

  Vandskade

  5. august oversvømmes bibliotek og kontor for tredje gang. Den 19. august meddeles det, at kontoret skal ryddes, idet der skal udføres forebyggende skimmelsvamp reparationer.

  Dette betyder et stop i museets daglige arbejde i 2½ måned samt et stort arbejde med at flytte inventar og materialer.

   

  Personale

  Det daglige arbejde udføres på frivillig basis af Hasse Persson og Per Leon Jørgensen.

  Begge frivillige medarbejdere har deltaget i kurser om museal genstandshåndtering.

  Herudover har PLJ deltaget i et seminar afholdt i Den Gamle By i Århus den 23. oktober om ”Digitale midler i museumsdrift”

   

  Samlingen

  Nye erhvervelser

  I 2014 er der tilgået samlingen følgende:

  1. olympisk indmarchdragt, erindringsmedalje og ID-kort fra OL i Helsinki 1952 doneret af roeren Preben Rasmussens søn.
  2. Diverse beklædning fra OL i Montreal i 1976 doneret af roeren Karen Magrethe Nielsen.
  3. medalje fra motionsdelen af VM i ½maraton i København  
  4. Diverse effekter fra EM i håndbold (Dansk Håndbold Forbund)
  5. Beklædningssortiment for de danske atleter ved vinter OL i Sochi
  6. OL frimærker fra vinter OL i Sochi
  7. OL fakkel fra Sochi (Niels Holst-Sørensen)
  8. fra Pia Bagger, Gladsaxe Kommune har museet modtaget ældre idrætslitteratur.
  9. Nina Velin har doneret en stor autografsamling samt ældre idrætslitteratur.

   

   

  Formidling

  Museet har bistået DBU med gamle fotos i forbindelse med udgivelse af jubilæumsbog i anledning af 125 års jubilæum.

  Udstilling i Idrætshuset i anledning af 100 året for Idrætshusets indvielse.

  25/8 Billeder fra fodboldholdet ved OL 1948 til kommunikationsafdelingen.

  PLJ deltager i Kulturnatten med et foredrag i Øbrohallen om ”Badets historie i København”

   

  Samarbejdsrelationer

  I slutningen af april måned optages museet som ordinært medlem af ODM.

   

  28/8 afholdes møde med Lykke Pedersen fra Nationalmuseet om et fremtidigt samarbejde.

   

  24/10 PLJ afholder møde med kreativ direktør Jesper Herholt, der har en meget stor samling af fodboldtrøjer.  Det aftales at DIF’s museum kan låne effekter af JH i forbindelse med udstillinger. Når museet kommer op at stå laves link til JH’s hjemmeside om fodboldtrøjer

   

  24/10 PLJ holder møde med personalet på Dansk Plakatmuseums arkiv på Åby Bibliotek.

   

  Økonomi

  Museet havde i 2014 et rammebudget på 81.000 kr. Forbruget var på 76.232 kr. svarende til et mindre forbrug på 4.768 kr. eller 5,9 %.

   

  Brøndby den 17. februar 2015

  Per Leon Jørgensen

   

  Godkendt på bestyrelsesmøde onsdag den 25. februar 2015

   

   

 • DIF Museum har mange forskellige lokaliteter, som du kan få et indblik i, i dette billedgalleri. Det drejer sig både om alt lige fra kontorer og materialedepoter til fotoatelier, fotoarkiv og tøj- og filmdepot.

   

  Sådan ser arbejdspladsen ud for de frivillige, der arbejder på DIF Museum.  

  DIF Bibliotek er også at finde i lokalet ved siden af, hvor der er masser af relevant og interessant læsning. Hvis du har brug for viden om et bestemt emne, kan du søge i bibliotekets søgemaskine.

    

  DIF Museum indeholder en stor mængde 16 mm. film som ligger i et lokale for sig.  

   Tidligere OL-uniformer og andet sportstøj hænger fint på bøjler.

  I dette lokale bliver der taget billeder af alle de forskellige genstande, som DIF Museum ligger inde med.