Gå direkte til indhold

DIF Museum

Her kan du læse om Museets historie og se billeder af Museets og dets forskellige lokaler. Du kan også finde informationer om Museets bestyrelse, visioner og love.

 • Her kan du læse om de væsentligste milepæle i Museets historie, og hvor stor en samling Museet ligger inde med

  Allerede i 1914 bliver Idrætshuset indviet herunder lokaler til både DIF bibliotek og museum. Efterfølgende bliver der iværksat en indsamling, som giver et rigtig stort resultat. 

  Herbert Sander, formand for DIF fra 1941-1947, fremlagde i 1942 ideen om et idrætsmuseum. Han mente, at det var vigtigt at bevare de værdigfulde genstande, som tidligere idrætsudøvere havde været i besiddelse af.

  I 1984 indsamler og registrerer en lærer fra Danmarks Højskole for legemsøvelser idrætshistorisk materiale, som i 1992 overgives til Nationalmuseet. 

  I 1986 oprettes Danmarks Sportsmuseum i Vejle, som dog bliver opløst i 2003. 

  Først i 2014 beslutter DIF at oprette et museum primært for, at de juridiske forhold omkring donationer skal foregå ordentligt. Museets opgave er, at det gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidlingen skal virke for sikringen af Danmarks idrætshistorie og oplyse om tilstande og forandringer inden for idrætshistorien. Derudover skal museet gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen. På samme måde skal museet være med til at udbrede kendskabet til resultater af museets egen forskning og anden forskning baseret på museets samlinger. 

  I en lang årrække var det medlem af Danmarks Olympiske Akademi og medstifteren af Olympisk Klub Preben Kristensen, der havde ansvaret for den idrætshistoriske samling i Idrættens Hus og han gjorde et stort arbejde med at tilføre samlingen yderlige genstande, Det var også Preben Kristensen, der stod for udgivelsen af bogen ”De Olympiske”, der indeholder biografier af alle danske deltagere ved De Olympiske Lege i perioden 1896 – 1996.

  Preben Kristensen 

   

  DIF museum er indehaver af en samling, som består af:

  -      ca. 5000 genstande (idrætsrekvisitter, præmier og pokaler, beklædningsgenstande mm.)

  -      ca. 700 gamle 16 mm. film, hvoraf omkring 100 er overspiller til dvd

  -      ca. 250 storformater i form af plakater, diplomer mm.

  -      ca. 150.000 fotos/dias

  Derudover findes der et meget stort, men ukendt antal arkivalier og genstande placeret i Danmarks Idrætsforbunds 61 specialforbund, der også på sigt ønskes indeholdt i den samlede registrering. 

 • DIF Museum har fem bestyrelsesmedlemmer og fire medarbejdere

  Herunder er kontaktinformation på DIF Museums bestyrrelse og medarbejdere

  Bestyrelse

  DIF Museum har en bestyrrelse bestående af fem medlemmer. Fire af medlemmerne er udvalgt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse, og det sidste medlem er udvalgt af Forum for Idræt, Historie og Sundhed.

   

  Formand

  Lotte Büchert  

  Rektor Slagelse Gymnasium

  Medlem af DIF’s bestyrelse

  📞 58 55 59 27 

  E-mail: lob@dif.dk

   

   

  Marco de los Reyes

  Journalist og redaktør, DR Nyheder

  📞  28 54 49 03

  E-mail: mdlr@dr.dk

   

   

  Eline Andersen

  Senior Communication Manager, Sport Event Danmark 

  📞 51 22 53 86

  E-mail: ea@sporteventdenmark.com

   

   

  Allan Carlsen

  Pensioneret fuldmægtig

  Medlem af Dansk Vægtløftnings Forbunds bestyrrelse

  📞 20 66 83 71

  E-mail: allan.carlsen@webspeed.dk

   

  Morten Mortensen

  (udpeget af Forum for Idræt, Historie og Samfund)

  Museumsinspektør Furesø Museer

  📞 72 16 47 34

  E-mail: mmo@furesoe.dk

   

   

   

  Medarbejdere

  DIF Museum er drevet af tre frivillige, Per Leon Jørgensen, Hasse G. Persson og Erik van Acker, og en studentermedhjælper, Maila Walmod.

   

  Daglig leder 

  Per Leon Jørgensen                                                                

  📞 23 25 04 82

  E-mail: plj@dif.dk

   

   

  Hasse G. Persson

  📞 20 84 35 36

  E-mail: hgp@dif.dk

   


  Erik van Acker
  📞 21 82 39 07
  E-mail: eva@dif.dk

   

   

  Studentermedhjælper og webmaster 

  Maila Walmod

  📞 40 16 44 46

  E-mail: maw@dif.dk

   

  Arbejdet i DIF Museum indeholder en masse spændende og forskellige opgaver som blandt andet:

  • at registrere og fotografere alle genstandene.
  • at bistå med idrætshistorisk viden både til studerende og forskere, til almindelige henvendelser og til idrætshistoriske foredrag.
  • at formidle idrætshistorie gennem udstillinger. Både vores egne, men også i samarbejde med andre museer.
  • at opdatere indholdet på DIF Museums hjemmeside

   

  Hvis du måtte have spørgsmål kan de kontaktes på:

  E-mail: plj@dif.dk

  Telefon: 43 26 29 15

  Adresse: Danmarks Idrætsforbunds Museum

                 Idrættens Hus, bygning C i kælderen

                 Brøndby Stadion 20

                 2605 Brøndby

   

  Aftale om besøg kan træffes på telefon 23 25 04 82


  Idrættens Museum består af en bestyrelse på fem medlemmer. Fire af medlemmerne er udvalgt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse og det sidste medlem er udvalgt af Forum for Idræt, Historie og Samfund. 


  Idrættens Museum består af en bestyrelse på fem medlemmer. Fire af medlemmerne er udvalgt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse og det sidste medlem er udvalgt af Forum for Idræt, Historie og Samfund. 


  Idrættens Museum består af en bestyrelse på fem medlemmer. Fire af medlemmerne er udvalgt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse og det sidste medlem er udvalgt af Forum for Idræt, Historie og Samfund. 


  Idrættens Museum består af en bestyrelse på fem medlemmer. Fire af medlemmerne er udvalgt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse og det sidste medlem er udvalgt af Forum for Idræt, Historie og Samfund. 


  Idrættens Museum består af en bestyrelse på fem medlemmer. Fire af medlemmerne er udvalgt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse og det sidste medlem er udvalgt af Forum for Idræt, Historie og Samfund. 


  Idrættens Museum består af en bestyrelse på fem medlemmer. Fire af medlemmerne er udvalgt af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse og det sidste medlem er udvalgt af Forum for Idræt, Historie og Samfund. 

 • Her kan du læse om DIF Museums visioner

  Det er DIF Museums vision at være anerkendt som institutionen, der bringer danske eliteidrætshistorier til live og begejstrer både ældre generationer, der kan huske præstationerne, men ikke mindst yngre, der stifter bekendtskab med dem for første gang. Foruden værdien af idrætshistorien i sig selv, skal museet også bidrage til at perspektivere aktuelle idrætspræstationer samt internationale mesterskaber og turneringer. Den store betydning som nye idrætspræstationer og -events kan have, forstås nemlig bedst, når de sættes ind i en historisk sammenhæng.

  Store danske internationale idrætspræstationer har gennem alle tider samlet danskerne og vakt glæde og begejstring. Den effekt skal museet bidrage til at fastholde. Museet skal dokumentere de store, historiske idrætspræstationer og fortælle historien om de store danske idrætspersonligheder og samtidig vise breddeidrættens betydning for det danske samfund. Desuden ønsker museet at gå nye veje og være innovative omkring udformning og eksekvering.

  På lang sigt er visionen også, at der skal etableres et fysisk museum med faste udstillingslokaler og tilhørende museumsfaciliteter. DIF Museum vil gerne frem i lyset, og derfor er det klart mål at få oprettet et fysisk museum. Disse fysiske rammer skal være med at formidle den danske eliteidrætshistorie på en måde, så den rammer bredt. Et fysisk museum vil være med til at sikre, at de besøgende bliver en aktiv medspiller i oplevelsen.

 • 1. Museets navn og ejerforhold, art og status
  Danmarks Idrætsforbunds museum ejes og drives af Danmarks Idrætsforbund og er således foreningsejet.
  Danmarks Idrætsforbunds Museum er stiftet og nærværende vedtægter er vedtaget ved beslutning i Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse 2014.

  2. Museets formål og ansvarsområde
  Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks idrætshistorie og belyse tilstande og forandringer indenfor idrætshistorien.

  Museet skal arbejde for at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden. Museet skal videre stille samlingerne til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger.

  Museets geografiske ansvarsområde er Danmark

  Museets emnemæssige ansvarsområde er dansk idræts historie med hovedvægt på Danmarks deltagelse i de moderne olympiske lege.

  Indsamling, registrering og forskning skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets ansvarsområde.

  Genstande, der savner en naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum.

  3. Museets samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder
  Ved sin stiftelse er museet ikke en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtigelse til samarbejde og gensidig bistand.

  Danmarks Idrætsforbunds Museum kan dog samarbejde med andre museer, samlinger og organisationer inden for fælles arbejdsområder og herunder arbejde for etableringen af et samlet dansk idrætsmuseum.

  Museet indberetter løbende sin indsamling (nytilvækst) til det kulturhistoriske centralregister og til det centrale register over kunstværker.

  Museet skal følge fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinjer fra Kulturstyrelsen.

  4. Museets bestyrelse
  Museets bestyrelse består af 5 medlemmer. Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse udpeger 4 medlemmer, og Forum for Idræt, Historie og Samfund udpeget 1 medlem.

  Bestyrelsens medlemmer udpeges for fire år ad gangen (genvalg kan finde sted). Museets personale kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Der skal normalt afholdes fire bestyrelsesmøder om året.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

  Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift og kan nedsætte arbejdsudvalg til specielle opgaver.

  Museets virksomhed er underlagt den gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.

  6. Museets adresse
  Danmarks Idrætsforbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

  7. Museets budget og arbejdsplan
  Museets regnskabsår følger kalenderåret.

  Museets leder skal årligt udarbejde forslag til arbejdsplan samt budget med tilhørende budgetkommentarer efter retningslinjer fastsat af Danmarks Idrætsforbund bestyrelse.

  Det skal af planen fremgå, hvilke nærmere bestemte opgaver, inden for museets ansvarsområde, museets påregner at udføre det pågældende år.

  Museet skal inden for det ansvarsområde, der er fastsat i dets vedtægter, foretage indsamling, registrering og forskning.

  Museet skal ved et aktivt formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper.

  8. Museets regnskab og beretning m.v.
  Museets regnskab skal føres i overensstemmelse med den af Danmarks Idrætsforbund udarbejdede vejledende kontoplan.

  Museets leder er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter. Inden for det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan/budgetkommentar har museets leder dispositionsret.

  Museets leder, eller den dertil bemyndigede, skal godkende udgifts- og indtægtsbilag (attestere).

  Årsregnskabet skal afleveres efter retningslinjer fastsat af Danmarks Idrætsforbuds bestyrelse. Regnskabet skal være påtegnet af museets formand og museets daglige leder samt af revisionen.

  Museets leder skal årligt udarbejde en beretning efter retningslinjer fastsat af museets bestyrelse. Beretningen skal – efter godkendelse af bestyrelsen – sammen med årsregnskabet indsendes til Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse inden den 15. marts.

  9. Udskillelse, kassation, sikring m.v.
  Udskillelse (herunder kassation) af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer kan kun ske efter godkendelse fra Kulturstyrelsen (jf. bekendtgørelsen om museer)

  Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Kulturstyrelsen.

  Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen.

  Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk.

  10. Åbningstider og adgangshvilkår
  Idet museet ved sin stiftelse ikke råder over permanente udstillingsmuligheder, har museet ikke faste åbningstider.

  Museets samlinger, herunder registre, magasinerede genstande, bibliotek m.v. er offentligt tilgængeligt efter forudgående aftale. Hvor hensynet til museets bidragydere taler herfor, kan optegnelser, fotos m.v. dog undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug.

  Besøg, som uddannelsessøgende foretager som et led i undervisning og uddannelse, skal modtages uden betaling.

  11. Vedtægtsgodkendelse og tilsyn
  Museets vedtægter såvel som senere ændringer heri skal godkendes af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse.

  Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Kulturstyrelsen. Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturstyrelsen.

  12. Ophør
  Hvis museet må ophøre, afgør bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund, hvad der skal ske med museets samlinger

   

   

 • Ved seneste bestyrelsesmøde gennemgik bestyrelsen en nye strategi for DIF Museum fra 2016-2020

  Overordnet strategi for 2016-2020
  Strategi for 2016-2017 - kort sigt
  Strategi for 2017-2019 - mellemlang sigt
  Strategi for 2019-2020 - lang sigt

  DIF Museums strategi for 2016-2020 

  Museumsloven beskriver et museums formål sådan:

  "Gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling er det museernes opgave:

  • At virke for Danmarks kultur- og naturarv
  • At belyse kultur-, natur- og kunsthistorien
  • At udvikle samlinger og dokumentation inden for deres ansvarsområde
  • At gøre samlinger og dokumentation til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til forskningen resultater"

  Formålet med DIF Museum er, at det skal være museum for Danmarks idrætshistorie. Museet skal udbrede kendskabet til dansk idrætshistorie herunder store danske sportspræstationer og sportsfolk.

  DIF Museums mission

  Museets mission er at indsamle, udbrede og genopfriske viden om Danmarks idrætshistorie til glæde for idrætsinteresserede i alle aldre. Desuden skal idræt dokumenteres som en vigtig del af Danmarks kulturarv.

  DIF Museums vision

  Det er DIF Museums vision at være anerkendt som institutionen, der bringer danske eliteidrætshistorier til live og begejstrer både ældre generationer, der kan huske præstationerne, men ikke mindst yngre, der stifter bekendtskab med dem for første gang. Foruden værdien af idrætshistorien i sig selv, skal museet også bidrage til at perspektivere aktuelle idrætspræstationer samt internationale mesterskaber og turneringer. Den store betydning som nye idrætspræstationer og -events kan have, forstås nemlig bedst, når de sættes ind i en historisk sammenhæng.

  Store danske internationale idrætspræstationer har gennem alle tider samlet danskerne og vakt glæde og begejstring. Den effekt skal museet bidrage til at fastholde. Museet skal dokumentere de store, historiske idrætspræstationer og fortælle historien om de store danske idrætspersonligheder og samtidig vise breddeidrættens betydning for det danske samfund. Desuden ønsker museet at gå nye veje og være innovative omkring udformning og eksekvering.

   

  Strategi for 2016-2017 - kort sigt

  Synliggørelse og strategisk udvikling

  Et museum uden besøgende er ikke et rigtigt museum. Da museet i de nuværende lokaler ikke har udstillingsfaciliteter, må der søges andre måder at dele museets indhold på. Løsningen består af tre spor - synligheden i Idrættens Hus, tilstedeværelse ved store internationale begivenheder på dansk grund og oprettelsen af en hjemmeside.

  Det første spor handler om, at museet skal være mere synlig på hjemmebanen i Idrættens hus. Museet skal med andre ord op af 'mørket' i kælderen og ud i lyset. Museet skal bemærkes af brugere af Idrættens Hus – både de ansatte i forbundene og de mange forskellige hotelgæster samt møde-og konferencedeltagere. Med udstillinger og effekter kan museet dels gøre opmærksom på sig selv, dels give de mennesker, der færdes i Idrættens Hus, en ekstra oplevelse.

  Det skal ske ved:

  • Tematisk udsmykning af flere områder i Idrættens Hus, fx de forskellige lounges, der er opkaldt efter Hall of Fame-medlemmer og gangarealer
  • Mindre udstillinger i forbindelse med interne arrangementer i Idrættens Hus, fx DIF's årsmøde 
  • Udsmykning af mødelokaler

   

  Der er en konkret målsætning om at lave en udstilling ved DIF’s Årsmøde 2017, da tidshorisonten er realistisk, og anledningen er passende. Ambitionen er at vise årsmødedeltagerne den ekstraværdi, som en idrætshistorisk udstilling kan give ved et arrangement.

    

  Det andet spor handler om, at museet skal være synlig i forbindelse med større sportsbegivenheder på dansk grund. Her er strategien at opstille tematiske udstillinger, der sætter den pågældende idræt i et historisk perspektiv. I den forbindelse skal der etableres et samarbejde med Sport Event Danmark, der dels er fast samarbejdspartner ved store danske idrætsbegivenheder, dels har en interesse i give tilskuere, frivillige og medier en ekstra oplevelse i form af en formidling af det pågældendes arrangement ellers sportsgrens historie. Ambitionen er desuden at få etableret kontakt til potentielle samarbejdspartnere i form af sportsarenaer, andre museer og idrætsforeninger.

   

  Det tredje spor består i at etablere en hjemmeside for museet. En hjemmeside kan række ud til alle med en idrætshistorisk interesse og tilbyde noget ekstra til dem, der efter at have stødt på museet i fysisk form, har lyst til at dykke yderligere ned i dansk eliteidrætshistorie.

   

  Det er målet, at et DIF Museums hjemmeside etableres inden udgangen af 2016, og at der herfra hentes historier til DIF’s sociale medier.

   

  Visuel identitet

  Museets navn er DIF Museum, men der skal knyttes en egentlig selvstændig visuel identitet til museet. En løsning kunne være at adoptere DIF's identitet, og få udviklet et logo, der tydeligt viser sammenhængen med DIF.

   

  Øvrig drift

  Indsamlingen af genstande og arkivalier der er relevant indhold i opbygningen af DIF Museum, skal fortsætte. Hovedvægten skal lægges på genstande, der forbindes med store danske idrætspræstationer og –personligheder.

   

   

  Der skal både iværksættes generelle indsamlingskampagner, hvor vi gør os synlige i egne medier (fx Idrætsliv), og rettes henvendelse dels til specialforbundene, dels direkte til enkeltpersoner.

  Den passive indsamling (via henvendelser udefra) ønskes fortsat.

   

   

  Endelig skal vi have afklaret en række økonomiske, administrative og ledelsesmæssige udfordringer. Vi skal have dannet os et overblik over vores ønskede økonomiske råderum og herefter drøfte budgettet.

   

  Strategi for 2017-2019 - mellemlang sigt

   Mere erfaring, fortsat udbredelse og tættere på etableringen af et fysisk museum

  Strategien med at være synlige i Idrættens Hus og i forbindelse med store danske idrætsarrangementer fortsættes.

   

  Kendskabet til DIF Museum skal der i denne periode skrues gradvist op for. Strategien for denne periode omfatter samarbejder med mindre museer rundt omkring i landet, hvor der kan oprettes tematiske udstillinger. Ønsket er, at samarbejdet tager udgangspunkt i lokale idrætsudøvere, hvor DIF Museet kan bistå med effekter, viden og promovering via kanaler i idrættens verden. På denne måde kan DIF Museet få markeret sig og komme rundt i hele landet.

   

  Dokumentation

  Der skal opstilles konkrete mål, som kan indikere interessen for DIF Museum. Antal besøgende ved vandreudstilling, antal klik på hjemmesiden, antal likes og kommentarer på Facebook skal bruges som indikatorer. Over tid skal måltallene stige og på den måde dokumentere interessen for museet. Også gradvist hyppigere omtale i medierne skal bruges til at dokumentere museets virksomhed.

   

  Museets formidling

  Museet ønsker at være et moderne museum, der benytter sig af de nye muligheder inden for formidling. Det er ønsket at præsentere andet og mere end udstillinger, der kun indeholder effekter flankeret af lidt tekst. Fx er det en ambition, at videoklip skal supplere udstillede effekter, ligesom det skal være muligt for de besøgende at få supplerende materiale på deres smartphone via scanning af QR-koder.

   

  Det er desuden ambitionen, at der skal udvikles et formidlingsprojekt målrettet børn og unge i samarbejde med fx et kulturhistoriskmuseum og dets skoletjeneste.

   

  Økonomi

  Det er et mål, at blive en fast del af DIF’s samlede budget. Dialogen med bestyrelsen og de økonomisk ansvarlige i DIF skal derfor etableres og udbygges.

   

  Strategi for 2019-2020 - lang sigt

   Større økonomisk fundament, konkrete planer for det fysiske museum

  Det er et formuleret mål for museet, at der skal etableres et fysisk museum med faste udstillingslokaler og tilhørende museumsfaciliteter. Der skal etableres sammenhæng mellem både det virtuelle (hjemmesiden) og det fysiske museum.

   

  Forarbejdet og forberedelserne til et fysisk museum skal igangsættes i denne periode. Der skal derfor udarbejdes nøjere planer og strategier for:

  • de organisatoriske udfordringer ved et fysisk museum
  • økonomi med tilhørende businesscase
  • indgåelse af samarbejdsaftaler - både på det praktiske og det økonomiske plan

   

  Det er vigtigt, at museet på dette tidspunkt har opbygget det nødvendige erfaringsgrundlag for at etablere udstillinger og formidle den danske eliteidrætshistorie på en måde, så den rammer bredt.

  Museet skal repræsentere dansk idræts storhed og have stor fokus på Danmarks præstationer i en international kontekst gennem tiderne. Dansk eliteidrætshistorie skal signalere en udvikling, der minder os om, at nutiden bygger på en fortid – og at der konstant bygges på.

   

  Det er eliteidrættens historie og dennes storhed, museet skal promoveres og profileres på.

   

  DIF Museum skal være nytænkende og innovative. Det fysiske museums udformning skal derfor sikre, at den besøgende bliver en aktiv medspiller i oplevelsen. En ’oplevelsesguide’ skal kunne hentes ned på en besøgendes smartphone og guide gæsten gennem museet.

   

  Muligheden for at give museet en karakter af et eventcenter/eksperimentarium, skal overvejes. Fx kunne kapløb med Wilson Kipketer, være en aktivitet, som kunne tilbydes de besøgende. Muligheden for at bringe de besøgende endnu tættere på idrætshistorien ved at lade dem være aktive i forhold til tidligere tids idrætspræstationer, er vigtige redskaber for at tiltrække og fastholde et publikum. Historien skal sættes i spil i forhold til den besøgende og sættes i perspektiv i relation til nutidens idrætspræstationer.

   

  På økonomi-siden skal muligheden for støttemidler til driften undersøges. Større fonde (fx AP Møller Fonden, Augustinusfonden, Real Dania) og instanser (fx Kulturministeriet) kunne kontaktes med henblik på at opnå støtte. Også mulighederne for egentlig sponsorstøtte skal afklares. .

   

   

 • Her kan du se en oversigt over referater fra DIF Museums bestyrelsesmøder siden august 2014.

  Bestyrelsesmøde d. 14. marts 2018
  Bestyrelsesmøde d. 20. september 2017
  Bestyrelsesmøde d. 13. marts 2017
  Bestyrelsesmøde d. 21. november 2016
  Bestyrelsesmøde d. 28. september 2016
  Bestyrelsesmøde d. 31. maj 2016
  Bestyrelsesmøde d. 30. november 2015
  Bestyrelsesmøde d. 21. september 2015
  Bestyrelsesmøde d. 11. maj 2015
  Bestyrelsesmøde d. 25. februar 2015
  Bestyrelsesmøde d. 12. november 2014
  Bestyrelsesmøde d. 25. august 2014

   

  Seneste bestyrelsesmøde onsdag den 14. marts 2018

  På Københavns Museum, Stormgade 20, København

  Til stede: Lotte Büchert, Preben Kragelund, Jesper Frigast og Per Leon Jørgensen

  Afbud fra: Laila Ottesen, Morten Mortensen

   

  Mødet startede med en rundvisning i den nye museumsbygning.

  Dagsorden

  1. Meddelelser fra formanden

   Ny studentermedhjælper pr. 1. januar Maila Walmod.

    

  2. Meddelelser fra daglig leder

   Donationer siden sidst:

   - Gunnar Nielsen (pigsko, medaljer, træningsdagbog, fotos)

   - Nina Velin (Arkivalier, fotos bøger og faderens medaljer)

   - Flemming Westh, Schneekloth (Arkivalier)


   Nyhedsbrevet har nu 77 abonnenter

   Besøg på biblioteket: Else Trangbæk (danske OL kvinder) og Jørgen Schouboe (tennisbog)

   Netværksdeltagere: 32 specialforbund samt SIFA og Horsens Idrætsarkiv

   Arkivalier: System opbygges

    

  3. Årsberetning 2017

   Taget til efterretning.

    

  4. Seminaret ”Idrættens kulturarv” den 12. april 2018 i Idrættens Hus

   Problemer med et nyt tilmeldingssystem er rettet og systemet virker nu tilfredsstillende.

   Pt. 12 tilmeldinger

    

  5. Bestyrelsens sammensætning for perioden 2018 – 2021

   DIF’s bestyrelse skal udpege 3 nye medlemmer til museets bestyrelse.

   Følgende personer indstilles: Marco de los Reyes, Eline Andersen og Allan Carlsen

    

  6. Næste møde

   Møderække fastsættes senere efter aftale med den nye bestyrelse

    

  7. Eventuelt

   LB takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, for deres indsats.

   

   

   

  Ref. plj

   

   

  Bestyrelsesmøde onsdag den 20. september 2017

  Til stede var: Lotte Büchert, Preben Kragelund, Laila Ottesen, Jesper Frigast og Per Leon Jørgensen.

  Der forelå afbud fra Morten Mortensen

  1. Meddelelser fra formand

                     Ingen bemærkninger

     

  2. meddelelser fra daglig leder
   • Biblioteket er nu lagt under museets drift.
   • PLJ har deltaget i et kort kursus i Biblioteksregistrering samt kursus om
   • Copyright
   • Der er indgået aftale med Rigsarkivet om, at de scanner forbundets 2 første protokoller, således at de kan lægges på museets hjemmeside.                 
   • Emilie fortsætter hos os året ud, med normalt timetal. Hun arbejder 4 timer hjemme med Nyhedsbrev og hjemmesiden og er 4 timer på museet (normalt torsdag efter 16.30)

         Donationer:

   • Arne Garnell – indmarchdragt fra OL i Barcelona
   • Vejle Idrætshøjskole – genstande og bogsamling

         Besøg af idrætslinien på Tjørnegårdsskolen i Roskilde den 26. sept.

         Bistået Idrættens Analyseinstitut med materiale om anlæg og drift af idrætsfaciliteter.

  3. Konference ”Idrættens kulturarv” (bilag fremsendt)
   • Det udsendte oplæg blev drøftet, og der arbejdes videre med projektet, dog således at målgruppen i første omgang bliver specialforbundene samt de danske samlinger, der beskæftiger sig med idrætshistorie.
   • Specialforbundene opfordres til at udpege en idrætshistorisk interesseret kontaktperson til museet.
   • Mødet afvikles som et ”Gå hjem møde” fra kl. 15 - 18 med tilbud om afsluttende spisning.
   • Punktet tages op på det førstkommende bestyrelsesmøde.

  4. Museets hjemmeside og nyhedsbrev
   • 300 – 400 besøgende pr. måned.
   • Der er nu udsendt 3 nyhedsbreve, og der forventes udsendelse en gang pr. måned.
   • Der er pt. 22 modtagere af nyhedsbrevet. Dette tal vil vi forsøge at øge.

    

  5. Bestyrelsens sammensætning for perioden 2018 – 2021
   • Ifølge museets vedtægter § 4 skal bestyrelse består af 5 medlemmer. Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse udpeger 4 medlemmer, og Forum for Idræt, Historie og Samfund udpeget 1 medlem.
   • Bestyrelsens medlemmer udpeges for fire år ad gangen (genvalg kan finde sted).
   • Forslag til indstilling af bestyrelsesmedlemmer for perioden 2018 – 2021 fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

  6. Fastsættelse af kommende møder
   • Næste møde afholdes den 20. november 2017 i Idrættens Hus

  7. Eventuelt

                    Ingen bemærkninger.

   

  Ref. PLJ

   

  Bestyrelsesmøde mandag den 13. marts 2017

  Bestyrelsesmødet fandt sted på Københavns Museum (tidligere Bymuseet) Vesterbrogade nr. 59, 1620 København.

  Til stede: Lotte Büchert, Preben Kragelund, Laila Ottesen, Jesper Frigast og Per Leon Jørgensen.

  Der forelå afbud fra: Morten Mortensen

  Dagsorden:

  1. Meddelelser fra formanden

   Der er endnu ingen svar på DIF’s henvendelse til Brøndby Kommune vedr. samarbejde omkring museet.

    

  2. Meddelelser fra daglig leder

   Museet har fået en selvstændig side i DIF’s officielle årsberetning.

    

   Flere forskere og studerende har benyttet sig af biblioteket og museets arkivalier.

    

   PLJ har deltaget i netværksmøde i Museumsforeningen. Mødet fandt sted på det nye Rock Museum i Roskilde og hovedemnet var ”Genstandsbegrebet” – Hvad er en museumsgenstand? Kan det også være immaterielle ting f.eks. et musikstykke, en beretning eller et udsagn?

    

   Ny frivillig medarbejder: Erik van Acker.

    

   Indretning af de nye lokaler pågår, alt beklædning er flyttet op fra kælder.

    

   Donationer:
   - Institut for Idræt og ernæring: Gamle lysbilleder og film, samt arkivalier fra Gymnastisk Selskab
   - Elo Tostenæs: Forskellige olympiske genstande samt bøger
   - Arkivalier fra DIF’s gamle Viborg Amtsudvalg

           3. Årsberetning       
           
  Budget på 70.000 kr. + 20.000 i tillægsbevilling. Forbrug 105.422 kr. svarende til et merforbrug på 15.422 kr. Sammenholdes med mindre forbrug i 2016 på 22.070 kr.
           Den endelige årsberetning udleveret og taget til efterretning.

   

           4. Status for museets digitale platforme
           
  Hjemmesiden har godt 700 besøg om ugen.
           Der arbejdes med at udsende nyhedsbreve, når teknikken er klar skal vi forsøge at komme meget bredt ud med tilbuddet.
           Der leveres løbende historisk tekst og billedmateriale til DIF kommunikation.
           JFL foreslog at museet også benyttede sig af DIF a’jour.

   

           5. Nye museer for specialidrætterne 
           
  Udsendt notat blev drøftet, og det blev besluttet at støtte de initiativer, der tages for at oprette specialmuseer for de enkelte idrætsgrene.
           Der skal arbejdes mod en ensartet registrering for alle museer og samlinger.
           PKr kontakter Fritz Ahlstrøm vedrørende det nye fodboldmuseum i Århus.
           PLJ har kontakt til arbejdsgruppen for etablering af et badmintonmuseum.

           Muligheden for at afholde en konference i efteråret 2017 om ”Idrættens kulturarv” undersøges.

   

           6. Eventuelt
           
  PLJ kontakter Danmarks Svømmeunion vedrørende en historisk stand i forbindelse med Europamesterskaberne i december 2017 i Royal Arena.

   

           JFL orienterede om arbejdet med at fastlægge historien om Københavns Golf Klub og banen på Eremitagesletten.

   

           På næste bestyrelsesmøde drøftes bestyrelsens sammensætning for den kommende 4-årige periode.

   

  Ref: plj

   

  Bestyrelsesmøde mandag den 21. november 2016

  Til stede var: Lotte Büchert, Preben Kragelund, Morten Mortensen, Per Leon Jørgensen

  Endvidere deltog studentermedhjælp Emilie Røndbjerg Damsgaard

   

  Der forelå afbud fra: Laila Ottesen og Jesper Frigast.

   

  Dagsorden

  1 Meddelelser

  1. Formand

   Studentermedhjælper Emilie Røndbjerg Damsgaard har fået forlænget ansættelsen til udgangen af 2017.

   DIF’s ledelse har afholdt møde med Brøndby Kommune om nyt eliteidrætscenter, her undersøges muligheden for at inkludere et idrætsmuseum.

    

  2. Daglig leder

   Museet har fået 2 nye lokaler i stueplan (Dansk Cykle Unions tidligere lokaler) Her vil der blive indrettet plads til samlingerne af beklædning, plakater, faner/bannere samt enkelte større genstande.

    

   Fra redaktør Jørgen Lind, Helsingør har museet fået 2 ældre grafiske tryk.

  1. Søbadeanstalten på Lynetten. Prospekt udført som træsnit og trykt i 1869

  2. ”Et svanehop anno 1912” fotografi publiceret i Illustreret Tidende 18. august 1912

    

    

  2 Museets hjemmeside

  1. Præsentation af færdig udgave

   ERD gennemgik det endelige udkast til ny hjemmeside for museet. Bestyrelsen godkendte udkastet, men ønskede at bestyrelsens vision om at prioritere et museum i fysiske rammer skulle fremgå tydeligere. ERD udarbejder forslag til tekst.

    

  2. Markedsføring af hjemmesiden

   Hjemmesiden frigives 1. december 2016. Information om hjemmesidens lancering vil ske efter udleveret plan.

   PLJ udarbejder forslag til orienteringsskrivelse (pressemeddelelse)

  3 Eventuelt

  MM foreslog at der udarbejdes et projekt vedrørende åbning og registrering af de containere, der er beroende på Nationalmuseet og som indeholder genstande fra det tidligere idrætsmuseum i Vejle og fra Danmarks Højskole for Legemsøvelser.

   

  Næste møde afholdes den 13. marts 2017, kl. 16,30

   

  Ref. PLJ


  Bestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2016

  Til stede var Lotte Büchert, Preben Kragelund, Morten Mortensen, Per Leon Jørgensen og Emilie Røndbjerg Damsgaard.

  Dagsorden

  Meddelelser

  Første punkt på dagsordenen er diverse meddelelser fra formanden Lotte Büchert. Hun har orienteret DIF's bestyrelse om museet på deres seneste bestyrelsesmøde. Der er herefter aftalt møde mellem Lotte Büchert og økonomidirektør Morten Olsen i næste måned, hvor museets økonomi skal drøftes. Der er desuden søgt om økonomi til at forlænge studentermedhjælpens ansættelse i resten af året. Beslutningen tages i forbindelse med budgetmødet den 1. oktober 2016.

  Der foreligger nu accept fra Slots og Kulturstyrelsen om, at museet kan blive opkoblet på det nye museumsregistreringssystem SARA. Hasse G. Persson og Per Leon Jørgensen deltager i et kursus om systemets anvendelse i udgangen af 2016.

  Med hensyn til donationer har museet modtaget donation fra boet efter Hilde Nissen. Det drejer sig om både:

  •  Indmarchdragt fra 1948
  •  Pigsko
  • Deltagerdiplom fra OL 1948
  • Diverse præmieudklip og levnedsbeskrivelse

  Ved en nærmere undersøgelse af den medalje, som museet tidligere har modtaget som værende Willy Falck Hansens guldmedalje fra OL 1928, er det konstateret, at det er en erindringsmedalje tilhørende cykelrytteren Poul Sørensen, der blev nr. 28 i landevejsløb enkeltstart.

  Udlån af materiale og forespørgsler:

  • Forespørgsel fra Jonas Hagemann Jensen, Berlingske Research, om bryderen Søren Marinus Jensen og hans OL deltagelse.
  • Levering af fotomateriale til en artikel i Danes Worldwide om danske OL-deltagere (Oivind Holtermann).
  • Forespørgsel fra England vedrørende ældre billeder af langbold.
  • 12/9 besøg af professor emeritus Per Jørgensen, der skal i gang med at skrive om danske elitesportsprofiler.
  • Leveret materiale til Københavns Idrætspark om Emdrupbadet i anledning af badets 50 års jubilæum.
  • Leverer foto og tekst til "Historisk torsdag" på DIF's facebookside.
  • Har rådgivet Dansk Kano og Kajak Forbund vedrørende behandling af arkivalier.
  • Kontakt fra TV2 Lorry der ønsker et samarbejde om at formidle idrætshistorisk filmmateriale.

  Museets hjemmeside

  Emilie Røndbjerg Damsgaard gennemgik det foreløbige udkast til den nye hjemmeside for museet. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med arbejdet. Det blev fremsat forskellige forslag til mindre ændringer, som vil blive rettet. Preben Kragelund foreslog, at vi skulle forsøge at få¨links til siden fra alle specialforbundenes hjemmesider. Når oplægget til hjemmesiden er færdiggjort, vil bestyrelsens medlemmer få den til gennemsyn inden den "går i luften".

  Opbevaringsforhold

  Siden det store skybrud 2. juli 2011 har der været yderligere en stor oversvømmelse på grund af regn samt en mindre. Herudover har vi haft 3 tilfælde af utætte vandrør, der har forårsaget større eller mindre skader: I 2015 hvor det skete i gangarealerne ved kontor og bibliotek samt i opbevaringsrummet for film. Senest har vi haft utætte vandrør i beklædningsdepotet. Herudover er dørene i museets hoveddepot i en sådan stand, at de ikke yder nogen væsentlig beskyttelse.
  Magasinmuligheder uden for Idrættens Hus undersøges. 

  Eventuelt

  Fremtidige møder vil begynde kl. 16.30 og forventes afsluttet kl. 18.00

  Ref. Per Leon Jørgensen

  Bestyrelsesmøde tirsdag den 31. maj 2016

  Til stede var: Lotte Büchert, Preben Kragelund, Morten Mortensen, Torben Lollike, Per Leon Jørgensen
  Der forelå afbud fra: Laila Ottesen og Jesper Frigast

   

  Dagsorden

   

  1. Meddelelser

   Formand:

   LB orienterede om DIF’s årsmøde 2016.

   LB ansøger DIF om økonomi til en studentermedhjælper i et år.

   MM henledte opmærksomheden på Kulturstyrelsens pulje udvikling af formidling i forbindelse med Historier om Danmark og foreslog et formidlingsprojekt i samarbejde med et museums skoletjeneste.

    

   Daglig leder:

   PLJ har besøgt Göteborg Idrætsmuseum og deltaget i World Olympic Collectors Fair

    

   Samlingen

   Fra langdistanceløberen Thyge Tøgersens søn har vi modtaget præmier, fotos og andet materiale fra TT’s lange idrætsliv.

   Fra sejleren Steen Secher, der vandt bronze i Solingklassen sammen med Jesper Bank har vi modtaget en stor samling af forskelligt sejlertøj.

   Museet har anskaffet bogen ” The Forgotten Olympic Art Competitions”

   Fra Dansk Nutidsmuseum har vi modtaget 15 indbundne udgaver af Idrætsbladet (1933 – 39)

   Museet har i dag modtaget Willy Falck Hansens guldmedalje i 1000 m. sprint, som han vandt ved de Olympiske Lege i Amsterdam 1928,

   For tiden er der fokus på grovsortering af fotos.

    

   Formidling

   Der annonceres efter frivillige i ”Olympen” og i Danmarks Idrætsforbunds Venners medlemsblad.

   Udlån af OL fakkel til DONG i forbindelse med at arrangement i maj.

   Else Trangbæk gennemgår scrapbogsmateriale om danske kvinders deltagelse ved De Olympiske Lege.

   Hans Bonde gennemgår litteratur om I P Müller

   Besøg fra museet Frederiks Værk vedr. deres udstilling om OL-deltagere med tilknytning til Frederiksværk Kommune.

   Billedmateriale til journalist Jacob Munk til bog om de største danske OL præstationer

    

   Henvendelser fra skoler, biblioteker mv om materiale til brug for udstillinger og arrangementer i anledning af OL

    

    

  2. Museets hjemmeside

   Status over arbejdet med museets hjemmeside blev gennemgået.

   Aftale om abonnement på DIF-sitecore for interessenter blev gennemgået og underskrevet.

    

  3. Museets strategi

   Strategioplægget blev gennemgået og drøftet. TL tilretter og udsender den reviderede udgave til godkendelse pr. mail.

   LO havde fremsendt bemærkninger til det udsendte oplæg. LB svarer LO.

   Strategien justeres herefter ved udgangen af 2017.

    

  4. Eventuelt

   Der udsendes forslag til mødedatoer for efterårets 2 møder.

    

    

   Ref: plj

   

   

  Bestyrelsesmøde mandag den 30. november 2015 kl. 16.30

  Mødet afholdes i DIF’s nye mødelokale på 2. sal i Hus F, men startede med en kort orientering i Museets lokaler i kælderen

  Der forelå afbud fra Laila Ottesen.

  Referat

  1. Orientering i museets lokaler

   Der blev orienteret om to delprojekter, der var færdiggjort a.) DVD-samlingen og b.) samlingen af scrapbøger, der tidligere dels blev opbevaret på biblioteket og dels på museet, men nu er samlet under én registrant på museet.

   Fotostudiet blev fremvist og sidst blev, der orienteret om tankerne bag den fremtidige udstilling i trapperummet. Der var enighed om at den store væg bør indgå i udstillingspladsen. LB undersøger muligheden for at placere den eksisterende udsmykning andet sted i Idrættens Hus.

    

  2. Meddelelser fra formanden

   LB orienterede om resultatet af møde med økonomichef Morten Olsen:

  1. Der gives ikke mulighed for at overføre ikke forbrugt budget til efterfølgende budgetår, men MO havde oplyst, at man ville se velvilligt på ansøgninger om ekstrabevillinger til ekstraordinære anskaffelser f.eks. etablering af hjemmeside, udstillingsmatriel og lign.

  2. Den nye kommunikationschef bliver museets kontaktperson i DIF’s administration.

  3. Der er bevilget økonomi til en studentermedhjælper i 2016.

  4. MO afklarer forsikringsforhold med museets daglige leder.

   3. Meddelelser fra museets daglige ledelse
   Den fremsendte statusrapport om igangsatte projekter blev drøftet. PK understregede at det var nødvendigt at skaffe mere arbejdskraft, hvis museet skulle nå sine mål inden for rimelig tid. PLJ fremsender oversigt over konkrete arbejdsopgaver, som nye frivillige kunne løse, og PK vil forsøge at skaffe frivillige.
   MM gjorde opmærksom på at virksomhedspraktik også var en mulighed for at skaffe arbejdskraft
   Museet har siden sidst modtaget følgende donationer:


       a. Effekter fra roeren Harry Knudsen (bronze ved OL  1948 i roning)
   b. 80 OL-pins fra OL i Atlanta 1996
   c. Tilsagn om effekter fra atletikpigen Hilde Nissen (nr. 4 i 4x100 m løb ved OL 1948)
   d. Tilsagn om effekter fra bokseren Dick Nelson

                SBU København har i 1½ måned arbejdet på biblioteket med at finde historisk materiale om     

                fodboldklubberne i København.

                Forespørgsel fra Hanne Gejel vedr. hendes far kuglestøderen Verner Hurtigkarl

                HP og PLJ har besøgt Museumsforeningens fagmesse for museumsudstyr

   

  4. Samarbejde med det Danske Filminstitut
  PLJ har møde den 2/12 med filminstituttet med henblik på at etablere et samarbejde omkring gamle idrætsfilm.
  Vi har modtaget digitalt kopi af DIF’s 50 års jubilæumsfilm og filmoptagelser fra OL i 1920

   

  5. Museets hjemmeside
  Der er afholdt møde med Torben Lollike, DIF’s kommunikationsafdeling med henblik på at koordinere museets hjemmeside med DIF’s eksisterende side.
  TL har fremsendt forslag til aftale om af vi tilsluttes DIF’s sitecore
  I flg. forslag til aftale vil de årlige omkostninger beløbe sig til 25.000 kr. Dette beløb fandt bestyrelsen alt for højt. PLJ får beløbet verificeret hos TL.

   

  6. Udstillingsaktivitet i Idrættens Hus

  Der var enighed i bestyrelsen om, at formidlingen af samlingen skulle prioriteres højt.
  Der foreslås en udstilling hvor enkelte portrætter fra Hall of Fame kombineres med nogle personens ejendele, så kunne man åbne udstillingen fredag aften i forbindelse med årsmødets begyndelse. Derefter kunne vi så have et arrangement med en stemme i maj og en stemme i juni.

   

  PK undersøgermulige kandidater

   

  7. Fremtidig mødevirksomhed

   

  a. Bestyrelsesmøder: Mødetidspunkter fastsættes senere.

  b. Bestyrelsesseminar, datoen ændres til 25. februar kl. 13:00 – 20:00.
  MM undersøger mulighed for mødested (f.eks. Zoologisk Museum)
  LB og PLJ udarbejder programforslag.

   

  8. Eventuelt

  PLJ efterlyste DIF’s tidligere undervisningsprogram www.OL-studiet.dk da dette indeholder meget rigtig god OL-historie.

  Ref: plj

     

   

  Bestyrelsesmøde mandag den 21. september 2015 

  Bestyrelsesmøde blev afholdt mandag den 21. september 2015, kl. 16.30 i DIF’s mødelokale, Idrættens Hus blok A, 2. sal.
  Til stede var: Preben Kragelund, Jesper Frigast, Morten Mortensen, Lotte Büchert
  Afbud: Laila Ottesen og Per Leon Jørgensen

   

  Dagsorden:

  1. Meddelelser fra Per Leon og formanden

  2. Nyt fra bestyrelsen

  3. Økonomi

  4. Evt.

   

  Ad.1

  Per Leon havde udsendt sine meddelelser på skrift.

  Lotte informerede om, at DIF’s økonomiudvalg har bevilget 20000 kr. til en studentermedhjælper fra 1. Januar 2016. Studentermedhjælperen skal have sin faste plads i DIF’s kommunikationsafdeling og skal have forstand på formidling ( mere om dette under punkt 3)

   

  Ad. 2

  Intet nyt.

   

  Ad. 3

  Museet modtager en bevilling på 70000 kr. fra DIF og fra 2016 på 20000 kr. ekstra til aflønning af en studentermedhjælper.

  I 2015 har museet også modtaget et tilskud på 30000 kr. fra Hall of Fame hvilket betyder, at museet reelt kun har haft 8000 kr. i udgifter i dette år.

  Det er vigtigt, at bestyrelsen forholder sig, hvordan pengene kan anvendes fornuftigt og vi enedes om, at Lotte taler med DIF’s økonomichef om at få lov at hensætte en del af de ikke brugte penge fra i år til næste år, så vi har råd til at arbejde mere målrettet med vores formidling. Det blev drøftet, at vi skulle arbejde på at få studentermedhjælperen ansat allerede i løbet af efteråret og så kan vedkommende aflønnes med midler fra vores nuværende budget.

   

  Profilen på en studentermedhjælper skal være en formidler som kan finde de frække vinkler frem i vores historie. Formidle historier på facebook samt være i stand til at være opsøgende, så vores museum og dets genstande bliver kendte at andre museer og af offentligheden.

  Det blev også besluttet, at arbejdet med at i gangsætte en hjemmeside skal ske i samarbejde med DIF kommunikation samt med hjælp fra studentermedhjælperen. Det er vigtigt at DIF kommunikation hele tiden er med i denne proces.

   

  Emner det er vigtigt at forholde sig til som museum:

  OL i RIO hvilke historier kan museet fortælle om tidligere tiders OL? V

  Vi mener, at vi har en forpligtelse som DIF museum til at tage kontakt til DIF kommunikation og få afsøgt mulighederne for at få udarbejdet skolemateriale i forbindelse med OL i Rio (Lotte tager kontakt til Poul Broberg).

  Indsamlingskampagne  - kan påbegyndes når vi får en studentermedhjælper – man skal vide, at man kan aflevere sine idrætseffekter hos museet.

   

  Udarbejde en liste over Danmarks historiske idrætsanlæg ( inspireret af Sverige 100 historiske idrætsplatser) – på vores bestyrelsesseminar vil vi arbejde videre med denne ide.

   

  Bestyrelsesseminar den 9. Marts kl. 13:00 – 20:00. Bestyrelsesseminaret vil begynde med besøg på et museum som kan inspirere os. Det må gerne være et museum som også formidler digitalt. Herefter kan en mulighed være at høre oplæg af Laila og Preben om de tidligere museums planer samt evt. Et oplæg af Lailas kontakt. Workshop om Idrætsanlæg i DK. Arbejde med en langsigtet strategi for museet

  Alle er velkomne til at byde ind med ideer. Til slut spiser vi middag enten i restauranten i IH eller en andet sted.

   

  Ad. 4

  Intet

   

   

   

  Bestyrelsesmøde mandag den 11. maj 2015 

  Bestyrelsesmøde blev afholdt mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 i DIF’s mødelokale, Idrættens Hus blok A, 2. sal.
  Til stede var: Lotte Büchert, Preben Kragelund, Laila Ottesen, Jesper Frigast, Morten Mortensen og Per Leon Jørgensen

   

  Dagsorden:

  1. Meddelelser fra formand

   DIF har afholdt årsmøde, hvor det politiske program blev vedtaget.

   DIF’s direktør Karl Chr. Kock er fratrådt sin stilling pga. sygdom, og stillingen som direktør er opslået.

   LB og PLJ har afholdt møde med HR-chef Anne Pøhl for at få museet forankret i DIF’s administration.

   Museet sorterer under kommunikationsafdelingen, hvis chef indtil videre er Poul Broberg.

   JF har skiftet arbejde og er nu ansat hos Anidoping Danmark, men fortsætter som medlem af bestyrelsen.

   Der kan desværre ikke skaffes penge til studentermedhjælp i denne omgang.

   LB undersøger de forsikringsmæssige forhold vedrørende museets samlinger.

    

   Meddelelser fra daglig ledelse

   Aktiviteter siden sidst

   5 – 16 marts havde museet en midlertidig udstilling glasgangen mellem Brøndbyhallen og Idrættens Hus.

   8. april holder PLJ foredrag i Københavns Idrætsparks Seniorklub om ”Idrættens historie i København”

   10. april Henvendelse fra Ove Dahl, Dansk Center for Reminiscens om medvirken ved udvikling af erindringsbilleder om sport.

   14. april møde med arkitekt Per Mikkelsen, der havde arbejdet med udvikling af sportsmuseum

   Hasse har besøgt Greve Museum vedr. genstandsfotografering og deltager endvidere i kursus i fototeknik hos Nikon.

   PLJ har deltaget i temadag (teknikmesse) om udstillingsteknik på Moesgaard Museum.

    

   Donationer:

   Fra Dansk Svømme Union har vi modtaget diverse effekter fra EM i Svømning 2013 i Herning

   Fra arkitekt Per Mikkelsen har vi modtaget 38 stk. 54x65 farvedias fra Vejle Sportsmuseums gamle samling

    

    

  2. Evaluering af præsentationen Virtuel Museum

   Præsentationen på forrige møde af IBF’s Virtuelle Museum var interessant, men for tiden ikke aktuel i forhold til DIF’s Museum

    

    

  3. Tilbud på Axiell Registreringssystem
   Det fremsendte tilbud blev drøftet. Inden eventuelt anskaffelse, skal det sikres at den danske version er helt færdig.
   Når der skal skaffes økonomi til registreringssystemet skal vi være opmærksomme på tidsfrister og skabelonen ”indstillinger” skal benyttes

  4. Hjemmeside til Museet

   PLJ gennemgik forslag til opbygning af hjemmeside og der arbejdes videre med sagen. PLJ forelægger forslaget for kommunikationsafdelingen med henblik på integrering i DIF’s eksisterende hjemmesideplatform..

   Det overvejes om der skal udarbejdes et samlet projekt for museets arbejde med registrering og formidling, for herefter at ansøge om fondspenge til gennemførelsen.

    

  5. Samarbejde med Encyclopedia of the Games
   Det fremsendte forslag til samarbejde med Games-encyclo projektet v/ Svend Christensen og Ole Ravn, Ålborg blev drøftet og det blev besluttet at etablere et samarbejde, hvor OL-databasen og e-bogen om de Olympiske Lege bliver integreret i Museets kommende hjemmeside.

  6. Kommende mødedatoer
   Der er fastsat bestyrelsesmøde den 21. september 2015 og den 30. november 2015, begge dage med mødestart 16.30

  7. Eventuelt
   JF gjorde opmærksom på, at der lå meget godt materiale på hjemmesiden ”OL-Studiet”, som ville kunne anvendes på Museets hjemmeside

   

   

  Bestyrelsesmøde onsdag den 25. februar 2015

   

  Bestyrelsesmøde blev afholdt Onsdag den 25. februar 2015, kl. 16.00 i DIF’s mødelokale, Idrættens Hus blok A, 2. sal.

  Mødet blev indledt med at Torsten Berg præsenterede et nyt virtuelt museum, der var udviklet af det Akademiske Uddannelses- og Forsknings Center på Lomonosov Universitetet i Moskva for det Internationale Badminton Forbund. 

  Første udgave af projektet kan ses her:  http://youtu.be/spAlCgMkLEA

   

  1. Meddelelser fra formand og daglig ledelse

    

   LB vil undersøge hvor mange penge, der kan skaffes til ansættelse af studentermedhjælp. PLJ beskriver arbejdsopgaven for en sådan medhjælp.

   PLJ oplyste at fotostudie nu var færdigindrettet.

   Der var tilsagn fra 2 medlemmer af Olympisk Klub om hjælp til opsætning af udstillingen ved Idrætskongressen

   Kopi af Johanne Krebs billede af fægtescene, der er udlånt fra Dansk Fægte Forbund, er opsat i trapperummet i kælderen på afsnit C

   Museet har modtaget spørgsmål om gymnasten Henrik Larsens 2. plads ved OL i Stockholm 1912

   Samt vurdering af ”medalje” fra OL i Antwerpen i 1920.

   Den 29/1 besøger DIF’s kommunikationsafdeling museet og biblioteket, og den 24/2 er free lance journalist Klaus Staunsbøll på besøg med henblik på at skrive en artikel om museet.

   24/3 besøg af Ph.d studerende Martin Friis Andersen Aarhus Universitet oplysninger om olympiske lege i London 1908, 1948 0g 2012

   Der er anskaffet 4 stk. roll-ups til museet med Niels Holst Sørensen med OL-fakkel som motiv

   PLJ har deltaget i netværksmøde ”Nyere tid” på Holbæk Museum

   20. februar er der afholdt møde med Axiell og Peter Gottlieb,DIF om levering af registreringssystem til museet.

   Budget for 2015: 71.000 kr. Hertil kommer en overførsel fra Hall of Fame på 30.000 kr. i alt 101.000 kr.

    

  2. Årsberetning for 2014

   Den udsendte årsberetning blev godkendt. Årsberetningen tilstilles DIF’s bestyrelse samt offentliggøres på DIF’s ekstranet.

    

  3. Frivillighedspolitik

   PLJ fremlagde forslag til frivillighedspolitik, der blev godkendt. PLJ kontrollerer de forsikringsmæssige forhold hos Willy Rasmussen, DIF

    

  4. Udstilling i forbindelse med Kongres 2015

   PLJ gennemgik standplanen for udstillingen.

    

  5. Eventuelt

   Ingen bemærkninger

   

   

  Bestyrelsesmøde mandag den 12. november 2014 

   

  Bestyrelsesmøde blev afholdt mandag den 12. november 2014, kl. 16 i Idrættens Hus, DIF’s mødelokale, Hus A, 2. sal.

  Til stede var: Lotte Büchert (LB), Preben Kragelund (PK), Jesper Frigast (JF), Morten Mortensen (MM) og Per Leon Jørgensen (PLJ).

  Der forelå afbud fra: Laila Ottesen (LO)

   

  Dagsorden

   

  1. Meddelelser

   Ved et møde med Preben Søborgs søn havde museet fået den opfattelse, at fotosamlingen ville overgå til DIF’s museum efter at familien havde udtaget de private fotos. Men efterfølgende fik man en henvendelse fra boets kurator der meddelte at man ønskede en betaling for samlingen. Efter drøftelse mellem Karl Chr. Kock og PLJ besluttede s det at museet sorterede alle de billeder fra der tilhørte DIF og derefter bad boet om at hente det resterende.

   Museet har siden seneste møde modtaget en mindre samling ældre idrætslitteratur fra fritidskonsulent Pia Bagger, Gladsaxe.

   Fra Nina Velin har museet modtaget en donation med blandt andet nogle ældre anatomi- og gymnastikplancher samt en større autografsamling af danske OL-deltagere fra 1968, 72, 76 og 80.

   PLJ har afholdt møde med Lykke Pedersen, Nationalmuseets samling for Nyere Tid. På mødet blev aftalt et samarbejde omkring bevarelsen af den danske idrætskulturarv.

   PLJ har deltaget i et seminar om Innovativ museumsdrift arrangeret af Alexandrainstituttet i Den Gamle By i Århus. (referat er tilsendt bestyrelsen)

   I den forbindelse blev der også afholdt møder med Plakatmuseet samt Jesper Herholdt, der råder over en stor privat samling af fodboldtrøjer.

   Museet har bistået Fritz Ahlstrøm med fotos i forbindelse med udgivelse af fodboldbog i anledning af DBU’s 125 års jubilæum.

   Under Kulturnatten i København deltog PLJ med et foredrag om Badets historie i København med særlig vægt på Øbrohallen.

   Registrering af de gamle 16 mm film er ved at være afsluttet.

   Der etableres for tiden et fotostudie til brug for fotografering af alle samlingens effekter.


   Bemærkninger:
   MM orienterede om det nye registreringssystem SARA, der skal afløse REGIN endvidere understregede MM at det var vigtigt, at samarbejdet med Nationalmuseet gik begge veje.

   JF oplyste at Torsten Berg deltog i et arbejde for det internationale badmintonforbund med at udvikle et virtuelt Badmintonmuseum.

    

  2. Retningslinjer for modtagelse af effekter (vedlagt)

   Forslag til ”Retningslinjer for modtagelse af effekter” blev godkendt.

   MM oplyste, at det var vigtigt at museet i forbindelse med donationer får en underskrevet afståelseserklæring. MM fremsender eksempel på en ”afleveringsseddel”

   I forbindelse med modtagelse af donationer er det i første omgang de daglige medarbejdere PLJ og HP, der vurderer om det kan indgå i museets samling. I tvivlstilfælde meddeles donator at sagen forelægges bestyrelsen.

   Der skelnes mellem effekter der indgår med museumsnummer i samlingen og effekter der kan benyttes som ”rekvisitter” i forbindelse med udstillinger (f.eks. ”Må gerne berøres” ting.)

    

  3. Fysiske forhold for opbevaring af samlingens effekter

  Det er nu 3.die gang, at der er vandskader pga. vejrforholdene. Ved det sidste tilfælde var der heldigvis ingen væsentlige skader på samlingens effekter. Men det medførte et meget stort oprydningsarbejde (ca. 2 mdr. hvor der ikke har været arbejdet direkte med museet)

  Gulve og vægge vandskadede og på grund af frygt for skimmelsvamp blev alle rum ryddet og der blev foretaget den samme type reparation som ved de tidligere tilfælde.

  Bestyrelsen vil prioritere arbejdet for at sikre gentagelse af disse vandskader.

  4.Økonomi
  Pr. medio november 2014 er der et mindre forbrug på godt 26.000 kr. I indeværende år forventes der yderligere indkøb af udstillingsmateriel samt hængemapper til opbevaring af fotos.
  Der forventes et rammebudget for 2015 på ca. 80.000 kr.
  PK gav tilsagn om et økonomisk tilskud til museet fra Hall of Fame på 30.000 kr. i 2015.

  5. Frivillige
  Der udarbejdes forslag til en Frivillighedspolitik til næste bestyrelsesmøde. (PLJ)

  LB retter henvendelse til specialforbundene, hvor der orienteres om museet. Forbundene anmodes om at udpege en kontaktperson til museet samt opfordring til at skaffe frivillige.

  Udstillingen på Idrætskongressen 2015 benyttes til at efterlyse frivillige.

  Muligheden for at oprette et ”Idrætshistorisk Selskab” eller ”Idrætsmuseets Venner” undersøges.
  PK oplyste at Frede Kruse-Christiansen havde medvirket ved oprettelsen af Fængselshistorisk Selskab og deltaget i Kriminalforsorgens museumsarbejde.

  Der vil ikke nogen form for direkte betaling til de frivillige, men man er indstillet på at ydes en form for belønning ved særlige lejligheder.

  Der er behov for frivillige til følgende arbejdsopgaver:

  • Fotografering af samlingens effekter

  • Oprettelse og drift af hjemmeside

  • Sortering og registrering af fotos

   Der søges ikke efter frivillige før frivillighedsstrategien er færdigudarbejdet og godkendt af bestyrelsen. Desuden kunne der også søges efter frivillige til museet i TD's seniorklub og i Den Olympiske Klub.

   6. Stand på idrætskongressen marts 2015
   Museet har fået hele glasgangen mellem Idrættens Hus og Brøndbyhallen som udstillingsområde.
   PLJ fremsender forslag til udstillingstema(er) til bestyrelsen, der derefter kommer med input.

   7. Udstillingsmuligheder i Idrættens Hus
   Ud over udstillingsmontre i forhallen samt Olympiagangen, arbejdes der på at etablere udstilling i trappenedgangen til bibliotek og museets lokaler. (eventuelle brandkrav skal undersøges)
   Det ønskes oplyst hvad årsagen er til at de tre buster af de tidligere DIF-formænd er flyttet endvidere finder man det ikke hensigtsmæssigt at gangen benyttes til opbevaringsplads for rengøringsvogne og vasketøjstrolleyer, hvis den skal indgå i museets udstillingsområder.

   8. Mødeaktivitet i 2015
   Næste bestyrelsesmøder:
   Onsdag den 25. februar 2015, kl. 16 med efterfølgende spisning
   Mandag den 11. maj 2015, kl. 16
   LB og PLJ deltager i ODM’s generalforsamling den 23. april 2015, kl. 12 – 16.

   9. Eventuelt
   JF viste et eksempel på en hjemmeside som DIF’s kommunikationsafdeling havde hjulpet med at oprette. www.ATKkampsport.dk
   Ref. PLJ

   

  Bestyrelsesmøde mandag den 25. august 2014

  Bestyrelsesmøde blev afholdt mandag den 25. august 2014, kl. 16 i Idrættens Hus, DIF’s mødelokale, Hus A, 2. sal.
  Til stede var: Lotte Büchert (LB), Preben Kragelund (PK), Jesper Frigast (JF), Laila Ottesen (LO), Morten Mortensen (MM) og Per Leon Jørgensen (PLJ).

   

  Museets daglige leder PLJ bød velkommen og forestod dagsordenens første punkt.

   

  1. Valg af formand
  forslag: Lotte Büchert
  Der var ingen andre forslag, så LB blev valgt. LB overtog herefter mødeledelsen.

   

  2. Valg af næstformand
  forslag: Preben Kragelund
  Der var ingen andre forslag, så PK blev valgt.

   

  3. Museets nuværende status
  Det udsendte bilag blev drøftet.

   

  4. Arbejdsplan
  Det udsendte bilag blev drøftet.
  Følgende opgaver prioriteres:

   

  - Udarbejdelse af registreringsmanual

  - Endelig beslutning om hvilket registreringssystem, der skal anvendes, PLJ tager kontakt til bibliotekssystemet Reindeks, for at undersøge om de kan løfte opgaven, Reindeks benyttes i forvejen af DIF’s bibliotek.

  - Etablering af fotostudie (PLJ kontakter Mette Pedersen, Birkerød Foto)PK meddelte at Hall of Fame var indstillet på, at yde et økonomisk tilskud til museet.

  Det skal undersøges, hvilke udstillingsmuligheder vi har i Idrættens Hus.

   

  LB undersøger muligheden for et udstillingssamarbejde med Glyptoteket.

   

  Museets forsikringsmæssige forhold undersøges, specielt i forbindelse med udlån af genstande

   

  5. Rekruttering af frivillige medarbejdere

  Bestyrelsens medlemmer undersøger om der i deres netværk skulle være personer, der kunne være interesseret i at deltage i museets arbejde.

   

  6. Eventuelt
  PLJ afholder møde med Lykke Pedersen torsdag den 28.august i Idrættens Hus. Mødet skal forberede et fremtidigt samarbejde med Nationalmuseet, blandt andet om en landsdækkende registrering af idrætshistoriske genstande.

   

  Ved en fremtidig revidering af museets vedtægter, skal museets emnemæssige ansvarsområde revurderes (LO og MM), ligesom bestyrelses beslutningsdygtighed skal betinges af, at enten formand eller næstformand er blandt de tilstedeværende (PK)

   

  PLJ oplyste at den seneste donation var en fakkel fra legene i Sochi skænket af Niels Holst-Sørensen.

   

  PLJ bestiller museumskort til bestyrelsens medlemmer. Kortet giver adgang til museer, der er medlem af Organisationen Danske Museer (se medlemsliste på www.dkmuseer.dk.)

   

  7. Rundvisning
  Mødet sluttede med en rundvisning i museets lokaler og depotrum

   

  Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 12. november 2014, kl. 16 i Idrættens Hus.

   


 • De seneste årsberetninger fra 2014, 2015 og 2017

  Årsberetning 2017

  Årsberetning 2015

  Årsberetning 2014 

   

  Årsberetning 2017
  Bestyrelse og Personale

  Bestyrelsen:
  Formand Lotte Büchert udpeget af Danmarks Idrætsforbund 
  Næstformand Preben Kragelund udpeget af Danmarks Idrætsforbund
  Laila Ottesen udpeget af Danmarks Idrætsforbund
  Jesper Frigast Larsen udpeget af Danmarks Idrætsforbund
  Morten Mortensen udpeget af Forum for Idræt, Historie og Samfund

  Bestyrelsen har i 2017 afholdt 4 møder.

  Den daglige drift varetages af:
  - Per Leon Jørgensen (daglig leder)
  - Hasse Persson
  - Erik van Acker 
  - Emilie Røndbjerg Damsgaard (studentermedhjælper)

  Det frivillige personale har i løbet af året deltaget i relevante kursustilbud fra Organisationen af Danske Museer.

   

  Økonomi
  Museet har i 2017 haft udgifter på i alt 123.359 kr. hvoraf halvdelen udgør løn til studentermedhjælper.

  Formidling
  Da der fortsat mangler de fysiske rammer for et egentligt museum har museet forsøgt at imødekomme opgaven med at formidle igennem oprettelse af en omfattende hjemmeside, hvor der gives eksempler på samlingen indenfor områderne genstande, foto og film samt arkivalier.
  Hjemmesiden giver også et indblik i idrættens historie lige fra antikken til udviklingen indenfor dansk idræt med særlig fokus på Danmarks Idrætsforbunds over 100-årige historie.
  Museet udsender ca. en gang om måneden et nyhedsbrev, der ud over at indeholde månedens idrætshistorie også orienterer om, hvad der er sket på det idrætshistoriske område.
  Museet har i årets løb stillet bibliotek og samlinger til rådighed for forskere og studerende, ligesom der er besvaret mange henvendelser fra specialforbund og privatpersoner.
  Der har også i 2017 været besøg fra en række skoleelever, såvel fra gymnasie som folkeskole.

  Samlingen
  Museet sikres tilgang af nyt materiale primært i form af donationer. Modtagne genstande registreres og fotograferes.
  I løbet af 2017 har museet modtaget flere større gaver. Blandt andet har man fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet modtaget arkivalier fra Gymnastisk Selskab samt gamle lysbilleder fra OL i 1896,1908 0g 1912.

   

   

  Gamle idrætsgenstande modtaget fra Vejle Idrætshøjskole.

   

  Fra Idrætshøjskolen i Vejle er der modtaget genstande, fotos og bøger, der stammer fra det gamle idrætsmuseum der var på skolen frem til 2003. Københavns Museum har i forbindelse med deres flytning til nye lokaliteter fundet en kasse med materialer fra Stafetløbet København Rundt (1912) samt en gammel kvindegymnastikdragt. Kassens indhold tilhørte DIF, er er nu kommet tilbage. 
  Hertil kommer en lang række donationer fra tidligere idrætsudøvere og ledere.
  Danmarks Idrætsforbunds 2 ældste protokoller, med mødereferater tilbage fra 1892 er digitaliseret med hjælp fra Rigsarkivet.

  Samarbejde
  Danmarks Idrætsforbunds Museum er tilsluttet Organisationen af danske museer og benytter sig herigennem af uddannelsestilbud samt et stort musealt netværk. 
  Museet ønsker at styrke den idrætshistoriske interesse hos specialidrætsforbundene. I den forbindelse er specialforbundene blevet tilbudt at udpege en idrætshistorisk interesseret person, der kan virke som kontaktperson til museet. På nuværende tidspunkt deltager 32 specialforbund i netværket. Der vil årligt blive gennemført arrangementer, der kan øge den idrætshistoriske faglighed. 

   


  Rigsarkivet har digitaliseret Danmarks Idrætsforbunds gamle protokoller fra perioden 1892-1956.

   

   

   

  Beretning for 2015

  Bestyrelse og Personale

  Bestyrelsen:

  Formand Lotte Büchert udpeget af Danmarks Idrætsforbund

  Næstformand Preben Kragelund udpeget af Danmarks Idrætsforbund

  Laila Ottesen udpeget af Danmarks Idrætsforbund

  Jesper Frigast Larsen udpeget af Danmarks Idrætsforbund

  Morten Mortensen udpeget af Forum for Idræt, Historie og Samfund

  Bestyrelsen har i 2015 afholdt 4 møder.

   

  Den daglige drift varetaget af:

  Per Leon Jørgensen (daglig leder)

  Hasse Persson

   

   

  Uddannelse

  PLJ deltager i netværksmøde ”Nyere tid” på Holbæk Museum samt kursus i museumsindretning (teknikmesse) på Moesgaard Museum.

  HP deltager i kursus i fototeknik hos Nikon, Danmark samt i ODM’s kursus i fotografering af museale genstande. Endvidere har HP besøgt Greve Museum for at udveksle erfaring omkring fotografering af museumsgenstande.

  HP og PLJ deltager i ODM’s fagmesse om museumsudstyr og –indretning.

   

  Økonomi

  Museet har modtaget et økonomisk tilskud på 30.000 kr. fra Hall of Fame.

  Museet havde i 2015 et rammebudget på 71.000 kr. Forbruget var på 48.930 kr. svarende til et mindreforbrug på 22.070 kr. eller 31%. Hertil kommer det ikke forbrugte tilskud fra Hall of Fame

  Mindreforbruget skyldes at den planlagte opstart af ny hjemmeside samt indkøb af formidlingsudstyr blev udskudt til 2016.

   

  Fysiske rammer

  Fotostudie og depotrum i kælder Bygning C er færdigindrettet.

   

  Trapperummet i afsnit C indrettes som mindre udstillingsområde.

  Der har været mindre vandskader i gangarealerne i bygning C kælder samt i filmdepotrum. Dette skyldes tærede vandrør. Loftreparationer efter disse skader er ikke færdiggjort.

   

  Samlingen

  DIF’s gamle banner fra 1906 er indgået i museets samling.

  Det er aftalt med biblioteket at alle scrapbøger registreres og samles på museet.

  Kopi af Johanne Krebs billede af fægtescene, der er udlånt fra Dansk Fægte Forbund, er opsat i trapperummet i kælderen på afsnit C.

   

  Museet har i 2015 modtaget følgende donationer:

   

  - Scrapbøger og Verdensmesterskabsdiplom fra svømmeren Tonni Petersen

  - Indmarchuniform fra Dansk Atletik Forbund.

  - Dansk Svømme Union har overdraget diverse effekter fra EM i svømning i Herning 2013 til museet.

  - Fra arkitekt Per Mikkelsen er modtaget skitseprojekt til Danmarks Sportsmuseum fra 1995 samt 38 stk. 54x65 farvedias fra Vejle Sportsmuseums gamle samling.

  - Beklædning, bøger og diverse arkivalier fra boet efter roeren Harry Knudsen, Køge, der vandt bronze i firer uden styrmand ved OL i London 1948.

  - En større samling af OL-pins fra OL i Atlanta 1996.

  - Arkivalier og diverse effekter fra den professionelle bokser Dick Nelson.

   

  Formidling

  Museet har løbende besvaret en række spørgsmål af idrætshistorisk karakter blandt andet om gymnasten Henrik Larsens 2. plads ved OL i Stockholm 1912

   

  Vurdering af medalje fra OL i Antwerpen i 1920.

   

  29/1 besøger DIF’s kommunikationsafdeling museet og biblioteket.

   

  Udstilling i glasgangen mellem Idrættens Hus og Brøndbyhallen i forbindelse med Idrætskongressen 5 – 7 marts 2015.

   

   

  24/3 besøg af Ph.d studerende Martin Friis Andersen Aarhus Universitet i forbindelse med hansafhandling om olympiske lege i London 1908, 1948 0g 2012

   

  Studerende Rasmus Camillo Jensen, RUC hjælp i forbindelse med specialeskrivning om OL i 1936 Berlin.

   

  PLJ har holdt foredrag i Københavns Idrætsparks seniorklub om ”Idrættens historie i København”

   

  I dagene 29 – 31. maj 2015 blev der afholdt ICF Sprint World Cup Kano og Kajak på Bagsværd Sø

  I den anledning var der forskellige aktiviteter, hvor blandt andet studerende fra Skovskolen formidlede kajakkens historie og udvikling gennem tiderne og i forskellige lande. Museet var behjælpelig med forskelligt tekst og fotomateriale

   

  20. okt. Besøg af Leif Wetterdorff DBU København, der sammen med en kollega søgte materiale i forbindelse med udarbejdelsen af en historisk hjemmeside om fodbolden i København, arbejdet har varet ved i en længere periode med faste ugentlige besøg..

   

  Museet har medvirket ved udvikling af erindringsbilleder om idræt i samarbejde med Dansk Center fro Reminicens.

   

  Levering af fotomateriale til artikler i Forum for Idræt 2015.

   

  21. okt. Kontakt til Dansk Film Institut om et samarbejde vedr. gamle idrætsfilm.

   

   

  Samarbejdsrelationer

  I februar blev der afholdt møde med firmaet Axiell og Peter Gottlieb om anskaffelse af registreringssystem, men firmaet oplyste senere at færdiggørelsen  af systemet blev  forsinket.

  Aftale om samarbejde med Svend Christensen og Ove Ravn Ålborg, der har udviklet hjemmesiden  www.Games-encyclo.org.

  Møde med Torben Lollike fra kommunikationsafdelingen vedrørende udvikling af museets fremtidige hjemmeside. Torben Lollike har efterfølgende fremsendt tilbud på hoasting af hjemmesiden.

  Møde med arkitekt Per Mikkelsen om udvikling af idrætsmuseum.

  Møde med Dansk Film Institut om samarbejde vedrørende gamle idrætsfilm.

  Møde med økonomidirektør Morten Olsen vedrørende opbevaring og forsikring af museets mest værdifulde effekter.

   

  Idrættens Hus, Brøndby

  Den 15. februar 2016

   

   

  Per Leon Jørgensen

  Daglig leder

   

   

  Beretning for 2014

   

  Den 28. marts 2014 vedtager DIF’s bestyrelse love for Danmarks Idrætsforbunds Museum.  Den nye bestyrelse består af 4 personer udpeget af DIF og en person udpeget af Forum for Idræt, Historie og Samfund.  Per Leon Jørgensen udpeges som daglig leder af museet.

  Museets første bestyrelse:

  Lotte Büchert (formand), Preben Kragelund (næstformand), Laila Ottesen og Jesper Frigast samt Morten Mortensen (udpeget af FIHS)

  Der er afholdt 2 bestyrelsesmøder i løbet af året.

   

  Fysiske rammer

  Efter at samlingen i gennem flere år har lidt af pladsmangel, bliver kapaciteten udvidet med en række nye lokaler. Tre lokaler der tidligere har været benyttet af fotograf Preben Søborg samt et nyt kælderlokale i blok A, der indrettes specielt til beklædningsgenstande. Supplerende reoler er opsat i hoveddepotet og det gamle mørkekammerlokale.

  Der er indrettet fotostudie i kælderlokale i blok C.

   

   

  Vandskade

  5. august oversvømmes bibliotek og kontor for tredje gang. Den 19. august meddeles det, at kontoret skal ryddes, idet der skal udføres forebyggende skimmelsvamp reparationer.

  Dette betyder et stop i museets daglige arbejde i 2½ måned samt et stort arbejde med at flytte inventar og materialer.

   

  Personale

  Det daglige arbejde udføres på frivillig basis af Hasse Persson og Per Leon Jørgensen.

  Begge frivillige medarbejdere har deltaget i kurser om museal genstandshåndtering.

  Herudover har PLJ deltaget i et seminar afholdt i Den Gamle By i Århus den 23. oktober om ”Digitale midler i museumsdrift”

   

  Samlingen

  Nye erhvervelser

  I 2014 er der tilgået samlingen følgende:

  1. olympisk indmarchdragt, erindringsmedalje og ID-kort fra OL i Helsinki 1952 doneret af roeren Preben Rasmussens søn.
  2. Diverse beklædning fra OL i Montreal i 1976 doneret af roeren Karen Magrethe Nielsen.
  3. medalje fra motionsdelen af VM i ½maraton i København  
  4. Diverse effekter fra EM i håndbold (Dansk Håndbold Forbund)
  5. Beklædningssortiment for de danske atleter ved vinter OL i Sochi
  6. OL frimærker fra vinter OL i Sochi
  7. OL fakkel fra Sochi (Niels Holst-Sørensen)
  8. fra Pia Bagger, Gladsaxe Kommune har museet modtaget ældre idrætslitteratur.
  9. Nina Velin har doneret en stor autografsamling samt ældre idrætslitteratur.

   

   

  Formidling

  Museet har bistået DBU med gamle fotos i forbindelse med udgivelse af jubilæumsbog i anledning af 125 års jubilæum.

  Udstilling i Idrætshuset i anledning af 100 året for Idrætshusets indvielse.

  25/8 Billeder fra fodboldholdet ved OL 1948 til kommunikationsafdelingen.

  PLJ deltager i Kulturnatten med et foredrag i Øbrohallen om ”Badets historie i København”

   

  Samarbejdsrelationer

  I slutningen af april måned optages museet som ordinært medlem af ODM.

   

  28/8 afholdes møde med Lykke Pedersen fra Nationalmuseet om et fremtidigt samarbejde.

   

  24/10 PLJ afholder møde med kreativ direktør Jesper Herholt, der har en meget stor samling af fodboldtrøjer.  Det aftales at DIF’s museum kan låne effekter af JH i forbindelse med udstillinger. Når museet kommer op at stå laves link til JH’s hjemmeside om fodboldtrøjer

   

  24/10 PLJ holder møde med personalet på Dansk Plakatmuseums arkiv på Åby Bibliotek.

   

  Økonomi

  Museet havde i 2014 et rammebudget på 81.000 kr. Forbruget var på 76.232 kr. svarende til et mindre forbrug på 4.768 kr. eller 5,9 %.

   

  Brøndby den 17. februar 2015

  Per Leon Jørgensen

   

  Godkendt på bestyrelsesmøde onsdag den 25. februar 2015

   

   

 • DIF Museum har mange forskellige lokaliteter, som du kan få et indblik i, i dette billedgalleri. Det drejer sig både om alt lige fra kontorer og materialedepoter til fotoatelier, fotoarkiv og tøj- og filmdepot.

   

  Sådan ser arbejdspladsen ud for de frivillige, der arbejder på DIF Museum.  

  DIF Bibliotek er også at finde i lokalet ved siden af, hvor der er masser af relevant og interessant læsning. Hvis du har brug for viden om et bestemt emne, kan du søge i bibliotekets søgemaskine.

    

  DIF Museum indeholder en stor mængde 16 mm. film som ligger i et lokale for sig.  

   Tidligere OL-uniformer og andet sportstøj hænger fint på bøjler.

  I dette lokale bliver der taget billeder af alle de forskellige genstande, som DIF Museum ligger inde med.

Information om cookies.

Accepter