Hvordan

Pigeindsatsen

Siden 2019 har DIF get2sport i samarbejde med TrygFonden haft fokus på en særlig pigeindsats.
Siden 2019 har DIF get2sport i samarbejde med TrygFonden haft fokus på en særlig pigeindsats.

Flere piger i idrætsforeningerne i de udsatte boligområderne

Målet er at motivere flere piger med en anden etnisk baggrund end dansk til at blive en del af foreningslivet, idet disse er meget mindre idrætsaktive end piger af dansk herkomst, ligesom frafaldet særligt fra den foreningsorganiserede idræt er større hos pigerne, når de kommer i teenageårene.
 
DIF get2sport har derfor sat fokus på følgende spørgsmål:
  1. Hvordan kan vi via DIF get2sport være med til at flere piger motiveres til at blive en del af foreningslivet?
  2. Hvordan bliver vi bedre til at fastholde piger i foreningslivet i DIF get2sport regi?

Forældreengagement

I DIF get2sport har vi erfaret, at det er vigtigt, at der opnås et forældreengagement omkring børnenes foreningsliv, da dette er med til at styrke kontinuiteten af børnenes idrætsdeltagelse, ligesom det har stor betydning for holdet og for idrætsforeningen som helhed.

Det er imidlertid kendetegnende for mange forældre med anden etnisk baggrund end dansk, at de ikke kender til det danske foreningsliv, herunder det frivillige arbejde og forventningen om et forældreengagement. Særligt for pigerne er det dog vigtigt, hvis de skal fastholdes i foreningslivet, at de har forældrenes accept.

I forbindelse med pigeindsatsen har vi lagt stor vægt på fra starten at inddrage forældrene. Dette har blandt andet betydet, at de aflastende get2sport-medarbejdere og de boligsociale medarbejdere har været på hjemmebesøg og talt med flere af forældrene om deres døtres muligheder for at gå til idræt.

Når så forældre og barn er mødt op i foreningen, har vi haft fokus på den gode modtagelse, således at den første dag bliver en god dag for alle parter, og forældre og barn føler sig velkomne i klubben. Helt konkret har det betydet, at enten den aflastende get2sport-medarbejder har været tilstede i klubben, så forældre og børn møder et kendt ansigt, når de møder op i klubben første gang, eller også er der i klubben en frivillig/ressourceperson, som har rollen som modtagerperson for nye medlemmer.

Samarbejdspartnere omkring pigeindsatsen

Vi har valgt at fokusere indsatserne i de foreninger og boligområder, hvor DIF get2sport i forvejen har et stærkt netværk bestående af helhedsplanen, kommunen, foreningerne og skolen. Derved har vi kunnet trække på et allerede etableret netværk af ressourcepersoner i områderne, som har bakket op om og engageret sig i denne særlige pigeindsats fra starten.

Det er således lykkedes at bygge et tværsektorielt samarbejde op omkring de oprettede pigehold, hvilket har været en klar styrke i forhold til at finde kompetente trænere, få pigerne interesseret i at starte i en idrætsforening og komme i dialog med forældrene og opnå deres tillid ift. at sende deres piger til træning.

Fokus på det sociale

DIF get2sport har erfaret, at de sociale relationer er meget vigtige, når det kommer til at inkludere og fastholde pigerne i idrætsforeningerne. Ofte er samværet med kammeraterne lige så vigtigt for pigerne, som spillet på banen. Derfor har DIF get2sport i opstartsfasen af de mange nye pigehold haft fokus på at afholde arrangementer med et socialt fokus.

Koordineret, tværsektoriel indsats

DIF get2sport har ligeledes erfaret, at det, særligt i forhold til pigeindsatsen, er vigtigt, at der etableres en helhedsorienteret indsats omkring det enkelte barn. DIF get2sport arbejder tværsektorielt, hvilket betyder, at der sker en høj grad af koordinering af indsatsen for det enkelte barn.

Det er eksempelvis den aflastende get2sport-medarbejdere, der sammen med klubben står for selve aktiviteten, men det er de boligsociale medarbejdere, der kender familierne, pigerne og kan være med til at skubbe på, så de kommer ned i idrætsforeningerne og kan være med til at skabe den nødvendige tillid, som sikrer, at forældrene føler sig trygge ved at sende deres døtre til sport.

Det er ligeledes ofte den boligsociale medarbejder, der ved, om nogle af familierne har behov for finansiel støtte, hvis børnene skal gå til sport. Den viden kan den aflastende medarbejder, som også er delvist ansat i kommunen, bruge til at ansøge om fritidspas til det enkelte barn.

Derudover har DIF get2sport flere steder etableret et tæt samarbejde med skolerne, således at der sker en kobling til foreningslivet i de udsatte boligområder allerede i skoletiden.


Satellitidræt

Det er langt fra i alle udsatte boligområder, at idrætsforeningerne ligger lige i nærheden. DIF get2sport kan konstatere, at det i mange henseender er afgørende at starte med aktiviteter tæt på, hvor pigerne bor.

DIF get2sport har derfor afsat ressourcer til, i samarbejde med de lokale idrætsforeninger, at kunne lave satellitidræt i udvalgte boligområder. Dette giver mulighed for, at forældrene kan se, hvad det er for aktiviteter, deres døtre går til, ligesom de kan lære trænerne at kende. Dette er med til at øge trygheden hos forældrene og skaber tillid til klubben, hvilket i sidste ende øger sandsynligheden for, at pigerne fastholdes i klubberne på længere sigt.


Kvindelige trænere

Vi har, både fra get2fodboldskolerne og i forbindelse med den særlige pigeindsats, konstateret, at det giver mening at have kvindelige instruktører til pigeholdene. De kvindelige trænere har ofte en naturlig forståelse for, at der på holdet skal være plads til andet end sport, og at sociale tiltag spiller en stor rolle. Vi har endvidere erfaret, at det det er et stort plus for forældrene, at deres døtre trænes af en kvindelig træner. Det giver tryghed og det er også nemmere at opnå tilladelse til at tage pigerne med til stævner udenbys, hvis det er en træner af samme køn.


Den gode velkomst og forælderengagement

DIF get2sport har fokus på at opkvalificere, aflaste og støtte de idrætsforeninger, som er en del af pigeindsatsen, således at der er frivillige med lysten, evnerne og ressourcerne til at tage imod pigerne og deres forældre, når de møder op i foreningerne, således at de får en god start i foreningen. Ligesom vi med get2coffee og andre forældreengagementer vil forsøge at fastholde de mange forældre, som er dukket op til deres døtres træning i år.