Hvordan

Hvad består DIF get2sport-arbejdet konkret af?

DIF get2sport-indsatsen er altid tilpasset de lokale forhold og udfordringer og ikke mindst de lokale idrætsforeningers styrker og begrænsninger. Der er derfor ikke tale om et færdigt standardiseret koncept, der er udrullet i alle DIF get2sport-områderne. Til trods for det kan indsatserne overordnet set inddeles i seks gennemgående elementer.
DIF get2sport-indsatsen er altid tilpasset de lokale forhold og udfordringer og ikke mindst de lokale idrætsforeningers styrker og begrænsninger. Der er derfor ikke tale om et færdigt standardiseret koncept, der er udrullet i alle DIF get2sport-områderne. Til trods for det kan indsatserne overordnet set inddeles i seks gennemgående elementer.

1) Aflastende medarbejdere

De deltagende kommuner og idrætsforeninger kan trække på en lønnet medarbejder, hvis den primære opgave er at aflaste de frivillige ledere og trænere. Der er ikke tale om en erstatning for de frivillige, men alene en aflastning. Det handler om at sikre, at de frivilliges rolle kommer til at ligne, hvad man traditionelt forstår ved at være frivillig leder eller træner i en idrætsforening. Det gøres blandt andet ved at aflaste de frivillige fra de mere socialpædagogiske og administrative udfordringer. Med tilknytningen af den aflastende medarbejder er DIF get2sport-foreningerne i langt højere grad end tidligere i stand til at fastholde såvel som at tiltrække nye frivillige og trænere.

2) Støtte til praktiske og ressourcemæssige udfordringer

DIF get2sport støtter på forskellig vis foreningerne i forhold til løbende praktiske udfordringer. Det kan eksempelvis handle om, at træneren for et fodboldhold står med en forældrekreds, hvor ingen har bil og derfor ikke kan få transporteret holdet til den næste kamp. Her har DIF get2sport mulighed for at støtte foreningen, så aktiviteterne kan gennemføres, og trænere og medlemmer kan fastholdes. 

3) Kommunal involvering

Det er i udgangspunktet den enkelte kommune, som modtager DIF get2sport-midler og ansætter den aflastende medarbejder. Som udgangspunkt er det også kommunen, der er bedst egnet til at varetage de administrative opgaver, der er forbundet med tilknytningen af lønnede medarbejdere. Den kommunale forankring er desuden med til at sikre, at de relevante kommunale institutioner bliver involveret, hvis der er behov for ekstra støtte til særlige sociale udfordringer. 

4) Nationalt netværk

DIF get2sport samler løbende de involverede personer fra kommuner såvel som foreningerne til nationale og regionale møder, hvor de kan lære af hinandens erfaringer. Disse nationale og regionale møder er vigtige i forhold til løbende at udvikle og optimere både den lokale og nationale DIF get2sports-indsats. Her samles frivillige såvel som professionelle, der i det daglige arbejder med de ganske særlige udfordringer og muligheder, som er forbundet med at drive et frivilligt foreningsliv i et udsat boligområde. 

5) Uddannelse

Der afholdes løbende helt traditionelle specialforbundskurser såsom træner- og dommerkurser. 

6) Additionalitet 

DIF get2sport arbejder additionelt, hvilket vil sige, at der er fokus på at gøre de udvalgte idrætsforeninger endnu bedre til det, de i forvejen er gode til. Dette sker ved at tilføre ressourcer, kompetencer og netværk til de eksisterende foreningers daglige arbejde. DIF get2sport er således ikke et projekt, da det er forankret i eksisterende foreninger og en konkret kommunal aktivitet.