Kommunal støtte

Kommunerne kan støtte foreningerne på flere måder via folkeoplysningsloven. Læs herunder om mulighederne for kommunal støtte.
Kommunerne kan støtte foreningerne på flere måder via folkeoplysningsloven. Læs herunder om mulighederne for kommunal støtte.

Sådan søger du kommunen om støtte

Som folkeoplysende forening har man mulighed for at søge kommunen om støtte, og der er herunder krav til, at kommunen yder hhv. aktivitets- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år.

Samtidig er der i størstedelen af kommunerne mulighed for at søge om støtte til øvrige aktiviteter som fx uddannelser og kurser, materialer samt diverse udviklingstiltag.

Nedenstående afsnit præsenterer generelle retningslinjer og betragtninger omkring kommunale støttemuligheder ud fra følgende tre overskrifter: aktivitetstilskud, lokaletilskud og øvrige støttemuligheder.

Da Folkeoplysningsloven er en decentral rammestyret lov, opfordres der til, at man orienterer sig om lokale tilskudsmuligheder via den enkelte kommunes hjemmeside.

Aktivitetstilskud

Folkeoplysningsloven forpligter kommunen til at yde tilskud til folkeoplysende aktiviteter for børn og under 25 år. Størrelsen på aktivitetstilskuddet varierer fra kommune til kommune, mens nogle kommuner ydermere har forskellige satser opdelt på aldersgrupper.

Der skal indsendes en ansøgning om aktivitetstilskud direkte til kommunen. Formkrav, skabeloner og kontaktoplysninger kan findes via kommunens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at de fleste kommuner har fastsat én eller flere årlige tidsfrister for, hvornår der kan søges om aktivitetstilskud. Det er en god idé at være opmærksom på disse, da ansøgninger, indsendt efter fristens udløb, typisk ikke vil komme i betragtning.

 

Lokal tilskudsmodel

Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Kommunalpolitikerne kan desuden beslutte, at der skal ydes forhøjet tilskud til fx særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde et fast grundtilskud pr. medlem eller et tilskud på baggrund af kontingentindtægterne. Tilskuddet kan sættes i forhold til den samlede kontingentbetaling. Nogle kommuner yder tilskud til lejrudgifter, kursusudgifter eller til anskaffelse af materialer og rekvisitter. Enkelte kommuner yder direkte tilskud til foreningernes administrationsomkostninger.

 

Øvrige støttemuligheder

Folkeoplysningsloven foreskriver, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og fordele en årlig beløbsramme til:

  1. den folkeoplysende voksenundervisning
  2. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og
  3. udviklingsarbejde inden for lovens rammer.

Typen og størrelsen af støttemuligheder ud over aktivitets- og lokaletilskud varierer meget fra kommune til kommune. Eksempler på disse støttemuligheder består i udviklings- og materialepuljer, midler øremærket træneruddannelser og kurser samt transporttilskud. På kommunens hjemmeside kan man læse mere om de lokale støttemuligheder.

Har du ydereligere spørgsmål?