FORUM: REPRÆSENTANTSKABET

Referat af årsmøde 2023

Information om mødet

Mødedato: Den 29. april 2023
Mødestart: 09:00
Mødested: Idrættens Hus, Gunnar Nu Salen
Referent: Stefan Ilic

Formanden bød repræsentantskabet og indbudte gæster velkomne. Derefter bød han nye formænd velkomne i DIF. 

Formanden afsluttede sin velkomst med at sende en hilsen til DIF’s Protektor, Hendes Majestæt Dronningen. 

1. Valg af dirigent

Advokat Charlotte Thorsen, Gorrissen Federspiel, blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet. Dirigenten konstaterede endvidere, at mødet var beslutningsdygtigt. 

Dirigenten gennemgik dagsordenen og oplyste, at mødet blev båndet.

2. Formandens beretning

Formanden aflagde herefter sin beretning (Hør beretningen her, 30 min.). 

Debat om beretning:

Beretningen blev taget til efterretning.

Dirigenten suspenderede herefter mødet og gav ordet til Kulturministeren (Hør Kulturminister Jakob Engel-Schmidts indlæg, 16 min.).

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Der blev inden regnskabets forelæggelse afholdt to prøvevalg via et elektronisk afstemningssystem, som skulle bruges til afstemninger under de respektive punkter på dagsordenen. Repræsentantskabet havde således mulighed for at afprøve systemet inden afstemningerne.

Regnskabet omhandlede perioden 1. januar – 31. december 2022. 

DIF’s økonomiansvarlige, Christian Pedersen, gennemgik regnskabet og afgav dertil sine politiske bemærkninger (Genhør gennemgang af regnskab og bemærkninger, 9 min.)

Dirigenten satte derefter regnskabet til debat:

Conny Sørensen, Dansk Forening for Rosport (Genhør kommentar til regnskab, 1 min.)

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. Dirigenten satte derefter regnskabet til afstemning. Regnskabet for 2022 blev vedtaget med 126 stemmer for, 0 stemmer imod og 2 blanke stemmer.

4. Behandling af forslag

DIF’s bestyrelse havde fremsat tre delforslag under dette dagsordenspunkt: 

4.1) Forslag om ændring af den økonomiske støttestruktur og justering af kriterierne for aktivitetsgodkendelser.

4.2) Forslag om begrænsning af eksklusivitet.

4.3) Ophør af ordningen om kvalifikationsforbund.

Dirigenten bemærkede, at de tre delforslag ville blive motiveret og debatteret samlet, da DIF’s bestyrelse anså delforslagene som indbyrdes forbundet. Hvert delforslag blev dog sat til afstemning individuelt.

Dirigenten orienterede repræsentantskabet, at Dansk Tennis Forbund, Dansk Golf Union, Dansk Skytte-Union (Skydesport Danmark), Dansk Rideforbund og Dansk Kano og Kajak Forbund forud for årsmødet havde fremsat et forslag om at anvende muligheden i lovenes §14, stk. 1 til at skærpe vedtagelseskravet for henholdsvis delforslag 1 og 2 fra simpelt flertal til to-tredjedel flertal af de tilstedeværende stemmer. En sådan skærpelse kunne vedtages, hvis en-fjerdedel af de tilstedeværende stemmer stemte for.

DIF’s formand motiverede herefter forslaget om en mere dynamisk DIF-idræt (Genhør formandens motivation af forslaget her, 12 min.).

Dirigenten åbnede herefter for debat:

Henrik Thorsø Pedersen, Dansk Tennis Forbund (Genhør indlæg fra Dansk Tennis Forbund om motivation for det skærpede vedtagelseskrav her, 2 min.).

Ulf Helgstrand, Dansk Ride Forbund (Genhør indlæg vedr. forslaget, 3 min.).

Tom Faurschou, Dansk Kano & Kajak Forbund (Genhør indlæg vedr. forslaget, 3 min.).

Lars Broch Christensen, Dansk Golf Union (Genhør indlæg vedr. forslaget, 3 min.).

Line Markert, Dansk Sejl Union (Genhør indlæg vedr. forslaget, 4 min.).

Pia Johansen, SvømDanmark (Genhør indlæg vedr. forslaget, 4 min.).

Henrik Thorsø Pedersen, Dansk Tennis Forbund (Genhør indlæg vedr. forslaget, 2 min.).

John Hansen, Dansk Skytte-Union (Skydesport Danmark) (Genhør indlæg vedr. forslaget, 2 min.).

Torben Fjordvang, Dansk Minigolf Union (Genhør indlæg vedr. forslaget, 2 min.).

Afsluttende bemærkninger v. DIF’s formand (Genhør formandens afsluttende bemærkninger her, 8 min.).

Henrik Thorsø Pedersen, Dansk Tennis Forbund (Genhør afsluttende bemærkninger, 2 min.).

4.1. Forslag om ændring af den økonomiske støttestruktur

Repræsentantskabet stemte herefter om skærpelse af vedtagelseskravet for delforslag 4.1 fra simpelt flertal til to-tredjedele af de tilstedeværende stemmer. Skærpelse af vedtagelseskravet for delforslag 4.1 blev vedtaget med 68 stemmer for, 57 stemmer imod og 3 blanke stemmer.

Repræsentantskabet stemte herefter om vedtagelse af delforslag 4.1 om ændring af den økonomiske støttestruktur og justering af kriterierne for aktivitetsgodkendelser med et skærpet vedtagelseskrav på to-tredjedele af de tilstedeværende stemmer.

Delforslag 4.1 blev nedstemt med 40 stemmer imod og 4 blanke stemmer. 84 stemte for.

4.2 Forslag om begrænsning i eksklusivitet

Repræsentantskabet stemte herefter om skærpelse af vedtagelseskravet for delforslag 4.2 fra simpelt flertal til to-tredjedele af de tilstedeværende stemmer. Skærpelse af vedtagelseskravet for delforslag 4.2 blev vedtaget med 70 stemmer for, 57 stemmer imod og 1 blank stemme.

Repræsentantskabet stemte herefter om vedtagelse af delforslag 4.2 om begrænsning i eksklusivitet med et skærpet vedtagelseskrav på to-tredjedele af de tilstedeværende stemmer.

Delforslag 4.2 blev nedstemt med 40 stemmer imod og 3 blanke stemmer. 85 stemte for.

4.3 Forslag om ophør af ordningen for kvalifikationsforbund

Repræsentantskabet stemte herefter om vedtagelse af delforslag 4.3 om ophør af ordningen for kvalifikationsforbund. Da forslaget indebar en ændring af DIF’s love, skulle forslaget vedtages med to-tredjedele af de tilstedeværende stemmer. Forslaget blev vedtaget med 96 stemmer for, 29 stemmer imod og 3 blanke stemmer.

Efter afstemningerne var der følgende indlæg:

Henrik Thorsø Pedersen, Dansk Tennis Forbund (Genhør bemærkning her, 30 sek.).

5. Anbefalinger fra DIF’s dialoggruppe ved tildeling af internationale idrætsbegivenheder

DIF’s formand motiverede anbefalingerne fra DIF’s dialoggruppe ved tildeling af internationale idrætsbegivenheder (Genhør formandens motivation her, 9 min.).

Dirigenten åbnede for debat.

Repræsentantskabet tog motivationen til efterretning.

Dirigenten satte herefter DIF’s rapport om tildeling af internationale idrætsbegivenheder samt den beskrevne implementeringsplan til afstemning. Rapporten blev vedtaget med 122 stemmer for, 1 stemme imod og 4 blanke stemmer.

6. Grøn Idræt

Rikke Rønholt Albertsen fra DIF’s bestyrelse præsenterede oplægget til en ny certificeringsordning for klima og bæredygtighed (Genhør præsentationen her, 5 min.).

Oplægget var herefter til debat modereret af Rikke Rønholt Albertsen:

Line Markert, Dansk Sejl Union (Genhør indlæg her, 1 min.).

Karin Thøgersen, Dansk Golf Union (Genhør indlæg her inkl. spørgsmål fra Rikke Rønholt Albertsen, 4 min.).

Katrine Damgaard, GymDanmark (Genhør indlæg her inkl. spørgsmål fra Rikke Rønholt Albertsen, 2 min.).

Rikke Rønholt Albertsen, DIF bestyrelse (Genhør afsluttende bemærkninger fra Rikke Rønholt Albertsen her, 3 min.).

Louise Staal-Thomsen, Dansk Faldskærms Union (Genhør indlæg her, 4 min.).

Rikke Rønholt Albertsen, DIF bestyrelse (Genhør bemærkning til indlæg fra Dansk Faldskærms Union, 1 min.).

Dirigenten satte herefter forslaget om ny certificeringsordning om klima og bæredygtighed til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med 104 stemmer for, 11 stemmer imod og 12 blanke stemmer.

7. Årets Specialforbund

Repræsentantskabet kårede Parasport Danmark til Årets Specialforbund 2023, der modtog en præmie på 100.000 kr.

8. Valg til DIF’s bestyrelse

8.1 Valg af en formand for to år

Dansk Sejlunion havde indstillet Hans Natorp til genvalg. Der var ikke modkandidater eller indsigelser.

Hans Natorp blev genvalgt for en to-årig periode.

8.2 Valg af en økonomiansvarlig for to år

Christian Pedersen havde valgt ikke at genopstille.

Jens Hornemann var indstillet af GymDanmark.

Der var ikke modkandidater og Jens Hornemann blev valgt for en to-årig periode.

8.3 Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for år

Der var valg til tre menige bestyrelsesposter i DIF’s bestyrelse, og fem kandidater havde meddelt deres kandidaturer:

Anna Harboe Falkenberg. Indstillet af Danmarks Skiforbund.

Karsten Madsen. Indstillet af Dansk Håndbold Forbund.

Kenneth Plummer genopstillede. Indstillet af Dansk Squash Forbund.

Leif Meitilberg. Indstillet af: Dansk Minigolf Union, Dans Danmark, Dansk Dart Union, Dansk Fægte-Forbund, Dansk Kickboxing Forbund, Dansk Softball Forbund, Dansk Sportsdykker Forbund og Dansk Petanque Forbund.

Rikke Rønholt Albertsen genopstillede. Indstillet af Dansk Atletik Forbund.

Kenneth Plummer og Rikke Rønholt Albertsen blev genvalgt for en to-årig periode, og Anna Harboe Falkenberg blev valgt som nyt medlem for en to-årig periode.

8.4 Valg af to suppleanter for et år

Camilla Lyngsø havde meddelt sit kandidatur som første-suppleant. Anders Mølgaard havde valgt ikke at genopstille.

På årsmødet meddelte følgende deres kandidaturer til posten som anden-suppleant:

John Hansen, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Peter Nordam, Dansk Ishockey Union.

Peter Nordam blev valgt som anden-suppleant for en et-årig periode.

9. Valg til DIF’s appelinstans

9.1 Valg af en formand for fem år

Jens Waage blev genvalgt for en fem-årig periode

9.2 Valg af et medlem for fem år

Ulla Ingerslev blev genvalgt for en fem-årig periode.

10. Valg til Matchfixingnævnet

10.1 Valg af en formand for to år

Mikael Friis Rasmussen blev genvalgt for en to-årig periode.

10.2 Valg af et medlem for to år

Henrik Johnsen blev genvalgt for en to-årig periode.

11. Valg til Dopingnævnet

11.1 Valg af en formand for tre år

Mikael Friis Rasmussen blev genvalgt for en tre-årig periode.

11.2 Valg af to suppleanter for et år

Henrik Johnsen og Jon Bjarke Rasmussen blev begge genvalgt for en et-årig periode.

12. Valg til Etisk Komité

12.1 Valg af en formand for to år

Ole Borch havde valgt ikke at genopstille.

Jens Evald blev valgt for en to-årig periode.

12.2 Valg af et medlem for to år

Julie Elander blev genvalgt for en to-årig periode.

12.3 Valg af et medlem for et år

Ole Borch blev valgt for en et-årig periode.

13. Valg af statsautoriseret revisor

Revisionsfirmaet EY blev genvalgt indtil næste årsmøde.

14. Valg af intern revisor for to år

Conny Sørensen blev genvalgt for en to-årig periode.

15. Eventuelt

Hans Natorp overrakte DIF’s ærestegn til Christian Pedersen (Genhør både ordene ved overrækkelse af ærestegn og Christian Pedersens tak, 8 min.).