FORUM: REPRÆSENTANTSKABET

Referat af årsmøde 2022

Information om mødet

Mødedato: Den 7. maj 2022
Mødestart: 09:00
Mødested: Idrættens Hus, Gunnar Nu Salen
Referent: Stefan Ilic

Formanden bød velkommen til repræsentantskabet samt indbudte gæster. Derefter bød han nye formænd velkomne i DIF.

Formanden afsluttede sin velkomst med at sende en hilsen til DIF’s Protektor, Hendes Majestæt Dronningen.

1. Valg af dirigent

Advokat Charlotte Thorsen, Gorrissen Federspiel, blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet. Dirigenten konstaterede endvidere, at mødet var beslutningsdygtigt.

Dirigenten oplyste, at mødet blev båndet.

Dirigenten suspenderede herefter mødet og gav ordet til Kulturministeren. (Hør Kulturministeren Ane Halsboe-Jørgensens indlæg, 15 min)

Dirigenten genoptog mødet og gav ordet videre til DIF’s formand, Hans Natorp.

2. Formandens beretning

Formanden aflagde herefter sin beretning (Hør beretningen her, 32 min).

Debat om beretning:

Beretningen blev taget til efterretning.

Inden fortsættelsen af årsmødet forklarede dirigenten, at der i år ville blive benyttet et elektronisk afstemningssystem. I den forbindelse blev der afholdt prøvevalg, så repræsentantskabet kunne afprøve systemet, inden der skulle stemmes ved de respektive punkter på dagsordenen.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Regnskabet omhandlede perioden 1. januar – 31. december 2021.

DIF’s økonomiansvarlige, Christian Pedersen gennemgik regnskabet og afgav sine politiske bemærkninger hertil (Genhør gennemgang af regnskab og bemærkninger, 11 min).

Derefter satte dirigenten regnskabet til debat:

Conny Sørensen, Dansk Forening for Rosport (Genhør kommentar til regnskab, 2 min).

Christian Pedersen, DIF (Genhør svar til kommentar, 1 min).

Kasper Jepsen, KFUMs Idrætsforbund (Genhør kommentar til regnskab, 2 min).

Morten Mølholm Hansen, Danmarks Idrætsforbund (Genhør svar til kommentar og til Get2Sport, 3 min).

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. Dirigenten satte derefter regnskabet til afstemning. Regnskabet for 2021 blev enstemmigt vedtaget.

4. Behandling af forslag

4.1.      Permanentgørelse af ordningen for enkeltpersonsmedlemskaber

Næstformand for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Thomas Bach, motiverede forslaget, som DIF’s bestyrelse havde fremsat, og oplyste i den forbindelse, at bestyrelsen efter dagsordenens udsendelse havde besluttet ikke at fremsætte delforslaget om ændring af den økonomiske støttestruktur som led i permanentgørelse af ordningen for enkeltpersonmedlemskaber (Genhør næstformand for DIF præsentere forslag, 4 min). 

Herefter satte dirigenten forslaget til debat:

Anders Jacobsen, GymDanmark (Genhør kommentar til forslag, 1 min)

Jacob Færch, Dansk Rafting Forbund (Genhør kommentar til forslag, 3 min)

Anders Jacobsen, GymDanmark (Genhør kommentar til forslag, 1 min)

Der var ikke yderligere bemærkninger til lovforslaget. Dirigenten satte lovforslaget om permanentgørelse af ordningen for enkeltpersonmedlemskaber til afstemning, inklusiv ændring af lovregulativ 1 men uden ændring af den økonomiske støttestruktur. Lovforslaget blev vedtaget med 82 stemmer for, 22 imod og 8 blanke stemmer.

5. Medlemsbegrebet

Thomas Bach orienterede om det igangværende arbejde med medlemsbegrebet (Hør orienteringen fra næstformand i DIF, 13 min).

Dirigenten åbnede for debat. Der var ikke yderligere bemærkninger, og orienteringen blev taget til efterretning.

6. Årets Specialforbund 

Repræsentantskabet kårede Dansk Automobil Sports Union til Årets Specialforbund 2022, der modtog en præmier på 100.000 kr.

Uddelingen af præmien på de 100.000 kr. sker fra Formandslegatet.

7. Valg til bestyrelsen

7.1.      Valg af to næstformænd for to år

Dansk Arbejderidrætsforbund havde indstillet Thomas Bach til genvalg. KFUM Idrætsforbund havde indstillet Frans Hammer til genvalg. Der var ikke modkandidater eller indsigelser.

Begge blev genvalgt for en to-årig periode.

7.2.     Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for tre år

Bent Clausen udtrådte fra DIF’s bestyrelse som følge af 12-års reglen.

Dansk Ride Forbund havde indstillet Britta Riis til genvalg. Jette Albinus var indstillet til genvalg af Dansk Militært Idrætsforbund og Dansk Sejlunion. Dansk Boldspil-Union havde indstillet Thomas Christensen til DIF’s bestyrelse. Der var ikke kampvalg.

Britta Riis og Jette Albinus blev genvalgt for en to-årig periode, og Thomas Christensen blev valgt som nyt medlem for en to-årig periode.

Thomas Christensen talte til repræsentantskabet (Hør Thomas Christensens tale efter valg til bestyrelse, 3 min).

7.3.     Valg af to suppleanter for et år

Camilla Lyngsø havde meddelt sit kandidatur som første-suppleant og Anders Mølgaard som anden-suppleant. Begge blev genvalgt.

8. Valg af to medlemmer til DIF’s Appelinstans

8.1.    Valg af to medlemmer for fem år

DIF’s bestyrelse havde indstillet Birte Rasmussen og Morten Rosenmejer, som begge blev genvalgt for fem-årig periode. Der var ikke kampvalg.

9. Valg til Dopingnævnet

9.1.     Valg af et medlem for tre år

Helle Qvortrup Tvilum Bachmann blev indstillet af DIF’s bestyrelse og genvalgt for en tre-årig periode. Der var ikke kampvalg.

9.2.     Valg af to suppleanter for et år

DIF’s bestyrelse havde indstillet Henrik Johnsen og Jon Bjarke Rasmussen til genvalg, som begge blev valgt for en to-årig periode. Der var ikke kampvalg.

10. Valg til Matchfixingnævnet

10.1.    Valg af et medlem for to år

Peter Schønning blev genvalgt for en to-årig periode efter indstilling fra DIF’s bestyrelse. Der var ikke kampvalg.

10.2.    Valg af suppleant for et år

Henrik Johnsen blev valgt som medlem for to år.

11. Valg til Etisk Komité

11.1.  Valg af tre medlemmer for to år

DIF’s bestyrelse havde indstillet Jens Evald, Else Guldager og Kurt Carstensen, som blev genvalgt for en to-årig periode. Der var ikke kampvalg.

12. Valg af statsautoriseret revisor

Revisionsfirmaet EY afgik efter tur. Bestyrelsen foreslog genvalg af EY indtil næste årsmøde. EY blev genvalgt. Der var ikke kampvalg.

13. Valg af to interne revisorer

Rolf Lind afgik som intern revisor som følge af alderskravet. Bestyrelsen stillede forslag om nyvalg af Conny Sørensen, som var på valg for et år, og genvalg af Torben Kristensen, som var på valg for en to-årig periode. Der var ikke kampvalg, og de pågældende blev valgt.

14. Eventuelt

Under eventuelt var der følgende indlæg:

Jan Sylvest, Dansk Fægte-Forbund (Genhør indlæg, 7 min)

John Hansen, Dansk Skytteunion (Genhør indlæg, 2 min)

Anders Jacobsen, GymDanmark (Genhør indlæg, 3 min)

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og takkede repræsentantskabet for god ro og orden.

DIF’s formand, Hans Natorp, kvitterede for indlæggende (Genhør svar på kommentarer, 2 min)

Hans Natorp overrakte herefter DIF’s ærestegn til Bent Clausen (Genhør både ordene ved overrækkelse af ærestegn og Bent Clausens tak, 7 min)