FORUM: REPRÆSENTANTSKABET

Referat af årsmøde 2021

Information om mødet

Mødedato: Den 19. juni 2021
Mødestart: 09:00
Mødested: Brøndby Hallen
Referent: Astrid Kristensen

Formanden bød velkommen til repræsentantskabet samt indbudte gæster. Derefter bød han nye formænd velkomne i DIF. Derudover holdt repræsentantskabet på formandens opfordring et minuts stilhed for afdøde formand i Dansk Kano og Kajak Forbund Ole Tikjøb.

Formanden afsluttede sin velkomst med at sende en hilsen til DIF’s Protektor, Hendes Majestæt Dronningen.

1. Valg af dirigent

Advokat Charlotte Thorsen, Gorrissen Federspiel, blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet. Dirigenten konstaterede endvidere, at mødet var beslutningsdygtigt.

Dirigenten oplyste, at mødet blev båndet og livestreamet, så en bred offentlighed kunne følge med i mødet.

2. Formandens beretning

Formanden aflagde herefter sin beretning  Hør beretningen her

Dirigenten suspenderede herefter mødet og gav ordet til kulturministeren (Hør kulturministeren Joy Mogensens indlæg, 12 min).

Dirigenten genoptog mødet og åbnede for debat om formandens beretning.

Debat om beretning:

Pia Johannesen, Dansk Svømmeunion (Genhør kommentar til beretning, 5 min)

John Petterson, Parasport Danmark (Genhør kommentar til beretning, 2 min)

Allan Nyhus, Dansk Svømmeunion (Genhør kommentar til beretning, 2 min)

Niels Nygaard, DIF (Genhør kommentar til beretning. 2 min)

Beretningen blev derefter taget til efterretning.

Inden fortsættelsen af årsmødet, forklarede dirigenten, at der i år ville blive benyttet et elektronisk afstemningssystem. I den forbindelse blev der afholdt tre prøvevalg, så repræsentantskabet kunne afprøve systemet, inden der skulle stemmes ved de respektive punkter på dagsordenen.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Regnskabet omhandlede perioden 1. januar – 31. december 2020.

DIF’s økonomiansvarlige, Christian Pedersen gennemgik regnskabet og afgav sine politiske bemærkninger hertil (Genhør gennemgang af regnskab og bemærkninger, 9 min).

Derefter satte dirigenten regnskabet til debat:

Carlo Chow, Danmarks Sportsdanserforbund (Genhør spørgsmål og bemærkning til regnskab, 3 min).

Christian Pedersen, DIF (Genhør svar til spørgsmål, 2 min).

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. Dirigenten satte derefter regnskabet til afstemning. Regnskabet for 2020 blev enstemmigt vedtaget.

4. Behandling af forslag

4.1.      Revidering af Aktivkomitéens regulativ

Næstformand for Aktivkomitéen Casper Stenderup motiverede forslaget, som DIF’s bestyrelse og Aktivkomitéen havde fremsat i fællesskab (Genhør næstformand for aktivkomitéen præsentere forslag, 5 min). 

Herefter blev forslaget sat til debat, men der var ikke indlæg fra salen, hvorfor dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget blev vedtaget. 

4.2.       Revidering af ordningen om individuelt medlemskab

Niels Nygaard motiverede forslaget på vegne af bestyrelsen (Genhør præsentation af forslaget her, 2 min.).

Efter præsentationen af forslaget satte dirigenten dette til debat.

Dansk Kano og Kajak Forbund v. formand Tom Faurschou fremsatte et ændringsforslag om at forlænge ordningen med tre år i stedet for et år, som foreslået af bestyrelsen (Genhør ændringsforslag her, 1 min).

Formand for Triatlon Danmark Mads Freund kommenterede også på forslaget (Genhør kommentar her, 2 min). 

Niels Nygaard svarede på DKKF’s ændringsforslag (Genhør svar på forslag her, 1 min).

Herefter blev først ændringsforslaget og dernæst forslaget om forlængelse af ordningen om individuelt medlemskab sat til afstemning. Ændringsforslaget blev ikke vedtaget. Bestyrelsens forslag om forlængelse af ordningen om individuelt medlemskab med ét år blev vedtaget.

5. Årets Specialforbund

Repræsentantskabet kårede Danmarks Ishockey Union til Årets Specialforbund 2021.

Uddelingen af præmien på de 100.000 kr. sker fra Formandslegatet.

6. Valg til bestyrelsen

Dirigenten startede med en grundig proceduregennemgang i lyset af de mange kampvalg på netop dette årsmøde (Genhør gennemgang af punkt 6 og procedurer, 3 min). 

6.1.      Valg af en formand for to år

Thomas Bach og Hans Natorp havde meddelt deres kandidatur.

Hans Natorp blev valgt som formand for en to-årig periode.

6.2.      Valg af næstformand for et år

Frans Hammer og Lotte Büchert havde meddelt deres kandidatur.

Frans Hammer blev valgt som næstformand for et år.

6.3.      Valg af en økonomiansvarlig for to år

Christian Pedersen havde meddelt sit kandidatur.

Christian Pedersen blev valgt som økonomiansvarlig for to år.

6.4.      Valg af fire bestyrelsesmedlemmer

Tre bestyrelsesposter skulle besættes for to år og én bestyrelsespost skulle besættes for et år (grundet Anne-Mette Binders udtrædelse med ét resterende år af valgperioden).

Lotte Büchert, Kenneth Plummer, Britta Riis, Carlo Chow, Henning Bay, Flemming Olsson, Jens Hornemann og Rikke Rønholt havde meddelt deres kandidatur.

Lotte Büchert meddelte med baggrund i næstformandsvalget, at hun trak sit kandidatur og dermed, at hun trådte ud af DIF’s bestyrelse.

Rikke Rønholt blev valgt som bestyrelsesmedlem for to år.

Kenneth Plummer blev valgt som bestyrelsesmedlem for to år.

Britta Riis og Jens Hornemann fik lige mange stemmer og i overensstemmelse med DIF’s love blev der derfor foretaget en lodtrækning, som resulterede i, at Jens

Hornemann fik den to-årige plads og Britta Riis fik den etårige plads.

Eftersom Frans Hammer vandt næstformandsvalget, efterlod han sig en ledig bestyrelsespost for et år (resterende periode). Der blev derfor afviklet valg til denne ekstra etårige bestyrelsespost efter valget til de fire bestyrelsesposter.

Jette Albinus blev valgt som bestyrelsesmedlem for et år.

Dermed blev Rikke Rønholt, Kenneth Plummer og Jens Hornemann valgt som medlemmer af bestyrelsen for to år, mens Britta Riis og Jette Albinus blev valgt for et år.

6.5.      Valg af to suppleanter

To suppleanter til bestyrelsen skulle vælges for en etårig periode. John Hansen, Anders Mølgaard og Camilla Lyngsø havde meddelt deres kandidatur.

Anders Mølgaard blev valgt som 1. suppleant og Camilla Lyngsø blev valgt som 2. suppleant – begge for en étårig periode.

7. Valg til DIF’s Appelinstans

7.1.     Valg af to medlemmer

Én post skulle besættes for fem år og én post skulle besættes for ét år (resterende periode efter Eigil Lego Andersen, som udtrådte pga. alder.).

Niels Peter Berg blev valgt som medlem for fem år.

Morten Rosenmejer blev valgt som medlem for et år.

8. Valg til Dopingnævnet

8.1.     Valg af et medlem for tre år

Helle Bosselmann blev valgt som medlem for tre år.

8.2.     Valg af to suppleanter for et år

Henrik Johnsen blev valgt som suppleant for et år.

Jon Bjarke Rasmussen blev valgt som suppleant for et år.

9. Valg til Matchfixingnævnet

9.1.     Valg af en formand for to år

Mikael Friis Rasmussen blev valgt som formand for to år.

9.2.     Valg af et medlem for to år

Henrik Johnsen blev valgt som medlem for to år.

10. Valg til Etisk Komité

10.1.   Valg af en formand for to år

Ole Borch blev valgt som formand for to år.

10.2.   Valg af et medlem for to år

Juliane Elander blev valgt som medlem for to år.  

11. Valg af statsautoriseret revisor

Revisionsfirmaet EY blev valgt for et år.

12. Valg af to interne revisorer

Rolf Lind blev valgt for et år.

Jørgen Meyer udtrådte som følge af aldersgrænsen.

Torben Kristensen blev valgt som intern revisor for et år.

13. Eventuelt

Der var ingen indlæg under eventuelt.

Dirigenten konstaterede, at dagsorden var udtømt og takkede repræsentantskabet for god ro og orden.

Afslutningsvist blev ordet givet til først – afgående formand Niels Nygaard (Genhør tale fra afgående formand, 11 min) – og dernæst den nyvalgte formand Hans Natorp (Genhør tale ny DIF formand, 7 min).