FORUM: REPRÆSENTANTSKABET

Referat af årsmøde 2020

Information om mødet

Mødedato: Den 20. juni 2020
Mødestart: 10:00
Mødested: Gunnar Nu Kongressen
Referent: Astrid Kristensen

Formanden bød velkommen til repræsentantskabet samt indbudte gæster. Derefter bød han nye formænd velkomne i DIF.

Formanden afsluttede sin velkomst med at sende en hilsen til DIF’s Protektor, Hendes Majestæt Dronningen. 

1. Valg af dirigent

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet. Dirigenten konstaterede endvidere, at alle, der var berettiget hertil, havde fået udleveret stemmesedler, og at mødet dermed var beslutningsdygtigt. 

Dirigenten oplyste, at mødet bliver båndet og livestreamet. 

2. Formandens beretning

Formanden aflagde herefter sin beretning [Genhør formandens beretning som lydfil her, 33 min]. 

Dirigenten suspenderede herefter mødet og gav ordet til kulturministeren [Genhør kulturministerens tale, 12 min].

Formanden kvitterede for ministerens tale.

Dirigenten genoptog mødet og åbnede for debat om formandens beretning. 
 
Debat om beretning: 

René Toft, Badminton Danmark [Genhør kommentar til beretning, 7 min].

Henning Bay, Dansk Forening for Rosport [Genhør kommentar til beretning, 6 min].

Ulf Helgstrand, Dansk Rideforbund [Genhør kommentar til beretning, 2 min].

Mads Freund, Triatlon Danmark [Genhør kommentar til beretning, 5 min].

Niels Nygaard, DIF [Genhør kommentar til indlæg, 8 min]. 

Morten Mølholm, DIF [Genhør kommentar til indlæg, 1 min]. 

Beretningen blev derefter taget til efterretning.  


3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Regnskabet omhandlede perioden 1. januar – 31. december 2019.

DIF’s økonomiansvarlige, Christian Pedersen afgav sine politiske bemærkninger til regnskabet [Genhør bemærkninger til regnskab, 9 min].

DIF’s økonomidirektør, Morten Olesen, gennemgik regnskabet for 2019 [Genhør gennemgang af regnskab, 13 min.].

Derefter satte dirigenten regnskabet til debat: 

Jens Hornemann, GymDanmark [Genhør spørgsmål og bemærkning til regnskab, 2 min].

Conny Sørensen, Dansk Forening for Rosport [Genhør bemærkning til regnskab, 1 min]. 

Lars Broch Christensen, Dansk Golf Union [Genhør bemærkning til regnskab, 2 min].

Christian Pedersen, DIF [Genhør svar til spørgsmål, 2 min]

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet. Dirigenten satte derefter regnskabet til afstemning. Regnskabet for 2019 blev enstemmigt vedtaget. 


4. Godkendelse af DIF’s politiske program 2021-2024

DIF’s næstformand Thomas Bach motiverede punktet om DIF’s politiske program 2021-2024 [Genhør præsentation af DIF's politiske program, 17 min]. 

Derefter satte dirigenten det politiske program til debat:

Conny Sørensen, Dansk Forening for Rosport [Genhør kommentarer til politisk program, 3 min]. 

Kasper Jepsen, KFUM [Genhør kommentarer til politisk program, 1 min].

Jens Hornemann [Genhør kommentarer til politisk program, 2 min]. 

Thomas Bach [Genhør svar på forslag og kommentarer, 6 min]. 

Der var ikke yderligere bemærkninger. Dirigenten satte derefter det politiske program til afstemning. DIF’s politiske program for 2021-2024 blev enstemmigt vedtaget. 


5. Behandling af forslag

5.1. Revision af matchfixingregulativet

Morten Mølholm motiverede de 7 forslag, som var en del af revisionen af matchfixingregulativet [Genhør præsentation af forslag, 17 min]. 

Efter præsentationen af forslagene satte dirigenten disse til debat. 

DBU fremlagde v. formand Jesper Møller ændringsforslag til to af forslagene (forslag 5 og 7) [Genhør ændringsforslag, 6 min]. 

Niels Nygaard svarede på DBU’s ændringsforslag [Genhør svar på forslag, 4 min]. 

Morten Mølholm supplerede Niels Nygaards svar på DBU’s ændringsforslag [Genhør svar på forslag, 1 min]. 


5.2. Revision af udelukkelsesordningen


Morten Mølholm motiverede forslaget [Genhør præsentation af forslag, 3 min].

6. Årets Specialforbund

Repræsentantskabet kårede Bueskydning Danmark til Årets Specialforbund 2020.

Uddelingen af præmien på de 100.000 kr. sker fra Formandslegatet.

7. Valg til bestyrelsen

7.1. Valg af 2 næstformænd for 2 år

Dirigenten konstaterede, at næstformændene, Thomas Bach, og Hans Natorp, blev valgt for 2 år. 

7.2. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer

Tre bestyrelsesposter skulle besættes for to år og én bestyrelsespost skulle besættes for ét år, som følge af Flemming Knudsens udtræden af bestyrelsen grundet alderskrav. 

Efter at Kenneth Plummer fra talerstolen tilkendegav, at han frivilligt ville gå efter den ét-årige post, konstaterede dirigenten at Kenneth Plummer blev valgt til den ét-årige post, mens Bent Clausen, Anne-Mette Binder og Frans Hammer blev valgt til de tre to-årige poster. 

7.3. Valg af to suppleanter for et år

Dirigenten konstaterede, at hhv. Stine Sørensen og Walther Rahbek blev valgt for et år. 

8. Valg til Idrættens Højeste Appelinstans

8.1. Valg af to medlemmer for fem år

Dirigenten konstaterede, at hhv. John Skovbjerg og Nanna Blach blev valgt for fem år. 

8.2. Valg af et medlem for et år

Dirigenten konstaterede, at Niels Peter Berg blev valgt for et år.  

 

9. Valg til Dopingnævnet

9.1. Valg af en formand for tre år

Dirigenten konstaterede, at Mikael Friis Rasmussen som ordinært juridisk medlem blev valgt for tre år. 

9.2. Valg af et medlem for to år

Dirigenten konstaterede, at Helle Qvortrup Bachmann som ordinært juridisk medlem blev valgt for to år (resterende periode efter Mikael Friis Rasmussen).  

9.3. Valg af to suppleanter for et år

Dirigenten konstaterede, at Henrik Johnsen som juridisk suppleant blev valgt for et år. 

Dirigenten konstaterede, at Jon Bjarke Rasmussen som medicinsk suppleant blev valgt for et år. 

10. Valg til Matchfixingnævnet 

10.1. Valg af et medlem for to år

Dirigenten konstaterede, at Peter Schønning som ordinært medlem blev valgt for to år. 

10.2. Valg af et medlem for et år


Dirigenten konstaterede, at Henrik Johnsen som ordinært medlem blev valgt for et år (resterende periode efter Nanna Blach). 

10.3. Valg af en suppleant for to år

Dirigenten konstaterede, at Helle Qvortrup Bachmann blev valgt som suppleant for to år. 

11. Valg til Etisk Komité 


11.1. Valg af tre medlemmer for to år. 

Dirigenten konstaterede, at Jens Evald blev valgt for to år.

Dirigenten konstaterede, at Else Guldager blev valgt for to år. 

Dirigenten konstaterede, at Kurt Carstensen blev valgt for to år. 

12. Valg af statsautoriseret revisor

Dirigenten konstaterede, at Revisionsfirmaet E&Y blev valgt.

13. Valg af intern revisor

Dirigenten konstaterede, at intern revisor Jørgen Meyer blev valgt for et år. 

14. Eventuelt

Der var under punktet ”Eventuelt” ingen der ønskede ordet. 

Dirigenten takkede for det gode samarbejde med repræsentantskabet. 

Niels Nygaard, DIF, afsluttede med at sige tak til repræsentantskabet samt ønske alle de opstillede tillykke med valget på DIF’s årsmøde 2020: [Genhør DIF formands afsluttende tale, 5 min].