Økonomi

Honorering af DIF's bestyrelse

Formanden

Honorar

Formanden for DIF, Hans Natorp, modtager et årligt honorar på 1.083.755 kroner (2023), som reguleres årligt i henhold til reglerne for offentligt ansatte. Honoraret er fastsat ud fra en forventning om, at hvervet for formand kan varetages indenfor en tidsramme svarende til en fuldtidsstilling. Formanden kan ikke uden en skriftlig godkendelse fra bestyrelsen påtage sig andre opgaver end formandsposten for DIF.
 
Formanden har desuden ret til telefon og avishold.

Pension

Pensionen udgør 20% af ovenstående, svarende til 216.751 kroner (2023).

Efterløn

En formand kan have ret til efterløn, når han stopper. Efterløn er et engangsbeløb og udregnes på følgende måde:

Efter en fuld valgperiode (to år) = 6 måneders honorar
Efter to fulde valgperioder (fire år) = 9 måneders honorar
Efter tre fulde valgperioder (seks år) = 12 måneders honorar
 
Efterløn udbetales i tilfælde af dødsfald til arvinger. Efterløn ophører automatisk ved overgang til pension efter gældende regler eller såfremt formanden fratræder efter 12 år.

To næstformænd

Honorar

De to næstformænd får hver et honorar på 279.028 kr. (2023), som bliver reguleret årligt med reglerne for Finansministeriets lønoversigt pr. 1. april.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager fra d. 1. januar 2024 et honorar på 100.000 kr. pr. år. Den økonomiansvarlige modtager 150.000 kr. pr. år.

Alle bestyrelsesmedlemmer har ret til fri mobiltelefon, en iPad og en internetforbindelse, samt abonnement på en landsdækkende avis. Desuden har de ret til et årligt sundhedscheck.

Deltagelse i OL udløser ikke kompensation.

Rejse- og transportomkostninger godtgøres efter statens regler for området.

Hvis et bestyrelsesmedlem modtager honorarer for udvalgs- eller bestyrelsesarbejde, der udføreres i egenskab af deres medlemskab af DIF’s bestyrelse, skal disse videregives til DIF – med mindre DIF’s bestyrelse bestemmer andet. 

Rejseudgifter, fortæring og repræsentation

Det er DIF’s overordnede politik, at medarbejdere og folkevalgte skal kunne rejse for forbundet uden ekstra udgifter for den enkelte og under rimelige forhold. Det er ligeledes DIF’s politik, at der skal rejses så økonomisk fornuftigt som muligt, uden at dette medfører væsentlig ekstra rejsetid eller forhindrer en rimelig fleksibilitet.

Flyrejser

Flyrejser foretages som hovedregel på økonomiklasse. Flybilletter bestilles via de rejsebureauer, som DIF har en samarbejdsaftale med.

Ved bestilling af flybilletter skal det oplyses ved navn, hvem der deltager i rejsen samt formål/anledning, således at det automatisk bliver påført regningen fra rejsebureauet, uanset om det er indlands- eller udlandsrejse.

Ved valg af transportmiddel skal det vurderes, hvilke rejseform der er billigst totalt set. Det er den attestationsberettigede samt den person, der bestiller rejsen, som er ansvarlig for, at denne vurdering finder sted. Det kan i visse tilfælde være billigere f.eks. at flyve til Aalborg og tage taxa til/fra lufthavn og mødestedet fremfor at køre selv, når omkostninger til færge, kilometer penge, ulempegodtgørelse pr. km., fortæring og ikke mindst totalt tidsforbrug opgøres.

Fortæringsudgifter

Fortæringsudgifter i forbindelse med rejser og møder afholdes efter regning, idet det bemærkes, at udgiften godtgøres med et beløb svarende til udgiften for et rimeligt normalt måltid.

Ved vurdering af rimeligt normalt måltid skal det afholdes i et niveau, der står i et rimeligt forhold til deltagere og anledning.

Såfremt det findes hensigtsmæssigt, ydes der i særlige tilfælde i stedet for godtgørelse af faktiske udgifter godtgørelser iht. statens takster. Ved olympiske lege anvendes eksempelvis godtgørelser fremfor refusion efter regning.

Repræsentation

Repræsentationsudgifter, der godtgøres efter regning, skal være påført deltagere og anledning.

Omkostninger til repræsentation skal afholdes i et niveau, der står i et rimeligt forhold til deltagere og anledning.

Mødevirksomhed

Udgifter til møder refunderes efter godkendt afregningsbilag. På afregningsbilaget skal fremgå deltagere i mødet og anledningen herfor.

Det henstilles til alle, at man forsøger at planlægge sin mødevirksomhed så økonomisk og rationelt som muligt. F.eks. have flere møder i samme landsdel på samme dag og derved spare både tid og rejseomkostninger.

DIF's Rejsepolitik

Download