København vil gøre idræt til svaret på flere store samfundsudfordringer

Ny samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune, DGI og DIF skal gøre København til verdens mest aktive storby. Blandt andet ved at få flere udsatte, sårbare og ældre københavnere ind i de fællesskaber, der opstår, når man dyrker idræt.
10. feb 2021
Ny samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune, DGI og DIF skal gøre København til verdens mest aktive storby. Blandt andet ved at få flere udsatte, sårbare og ældre københavnere ind i de fællesskaber, der opstår, når man dyrker idræt.

Flere idrætsfaciliteter, hvor københavnerne kan mødes og være fysisk aktive sammen på tværs af alder og kultur. Økonomisk hjælp til at betale kontingent i den lokale idrætsforening for udsatte voksne. Et styrket samarbejde mellem frivillige, foreninger og boligselskaber, så beboerne i udsatte byområder nemmere kan blive en del foreningslivet.

Det er nogle af de muligheder, som Københavns Kommune, DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) i den nye samarbejdsaftale ”Verdensby i bevægelse” er blevet enige om at undersøge frem mod 2023.  Fremtidens storby skal indbyde til idræt og aktivitet, og København skal være et internationalt fyrtårn på området.

Overborgmester Lars Weiss (S) glæder sig derfor over aftalen og ser den samtidig som en vigtig brik i arbejdet med at løse en række større samfundsudfordringer:

"Idrætten og foreningslivet er en del af den kit, som binder os sammen på tværs af kultur og social baggrund. Her overvinder vi i fællesskab mange af de udfordringer, vi som samfund står overfor - fx ensomhed, ulighed i sundhed og fejlslagen integration. Denne aftale baner vej for, at endnu flere københavnere kan blive en del af fællesskabet”, siger overborgmester Lars Weiss (S).

Formand i DGI, Charlotte Bach Thomassen påpeger, at det er historisk aftale og den første af sin slags mellem landets hovedstad og idrættens organisationer:

”Det er afgørende for sundheden og sammenhængskraften i byen, at vi tænker idræt og bevægelse ind som en integreret del af byens rum. Vi er klar til at spille en større samfundsrolle, hvor alle får mulighed for at være med i lokale fællesskaber. I udsatte boligområder og, når der bliver udviklet nye bydele, som man for eksempel Nordhavn,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Aftalen vækker ligeledes glæde hos formand i DIF, Niels Nygaard. Han fremhæver, at ambitionen er at gøre København til et internationalt fyrtårn for andre storbyer, når det kommer til bevægelse:

”Vi har allerede en meget aktiv befolkning i Danmark, og vi håber, at vi med indretning af byerne kan tage næste skridt. Vi ser frem til at skabe et internationalt netværk, hvor København kan være med til at inspirere andre storbyer, samtidig med, at vi kan finde nye idéer til, hvordan vi sikrer plads til aktivitet og fællesskaber i takt med stigende befolkningstal,” siger Niels Nygaard.

Med aftalen vil man samtidig sikre, at faciliteter, der udnytter byens rum på nye, smarte måder, og dermed giver plads til aktivitet i takt med befolkningsudviklingen. Det kan være fx 11-mandsbaner i nye byudviklingsområder eller udendørs træningsredskaber i den lokale park. Idrættens organisationer og lokale foreninger vil fremover også blive involveret mere i arbejdet med at skabe liv og aktivitet i nye byområder som fx Godsbaneterrænnet på Vesterbro og den nye naturpark i Nordhavn.

Fakta

  • Samarbejdsaftalen ”Verdensby i bevægelse” er forhandlet på plads af Københavns Kommunens syv borgmestre og DGI og DIF på et møde den 9. februar 2021. Dermed dækker aftalen alle kommunens syv forvaltninger og den vil løbe frem til 2024.

  • Aftalen bygger videre på de allerede eksisterende samarbejder mellem Københavns Kommune og DIF og DGI på bl.a. børne- og ungeområdet.

     

  • Aftalen ventes politisk vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget samt Københavns Borgerrepræsentation i løbet af foråret.

     

  • Aftaleparterne skal sammen finde finansiering til de konkrete initiativer, som er beskrevet i aftalen. Det kan bl.a. ske i Københavns Kommunes budgetforhandlinger, eller ved at idrætsorganisationerne afsætter midler eller via fælles fondsansøgninger.

Aftalens indeholder følgende fem strategiske indsatsområder:

Byudvikling og social bæredygtighed
Parterne vil arbejde for, at idræt, bevægelse og civilsamfund bliver en større del af planlægningen og udviklingen af byen. Det gælder fx fysiske rammer som udendørs træningsredskaber og grønne områder, der indbyder københavnere på tværs af alder og sociale skel til at være mere aktive. Det skal styrke byens sociale sammenhængskraft og bæredygtighed.

Flere aktive københavnere
Parterne vil arbejde for, at københavnere i alle aldre og uanset social baggrund bliver mere fysisk aktive og inkluderes i fællesskaber og foreningsliv. Det skal bl.a. ske ved at sænke barriererne for deltagelse og have fokus på brobygning mellem fx kommunale botilbud og foreningslivet.

Det internationale perspektiv
Parterne vil arbejde for at København systematisk kan udveksle og lære af de bedste erfaringer fra andre storbyer, der har fundet bæredygtige løsninger på spørgsmål og udfordringer omkring idræt, bevægelse, civilsamfund og byudvikling. 

Øget samarbejde mellem kommunale institutioner og civilsamfund
Parterne vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem kommunale institutioner som sociale botilbud, behandlingstilbud, skoler og plejehjem og idrættens organisationer og lokale foreninger, så fx et behandlingsforløb kan blive vejen ind i en idrætsforening eller et mere uformelt idrætsfællesskab.

Datadrevne indsatser
Parterne vil arbejde for, at indsatserne i aftalen i højere grad skal baseres på data om, hvordan idræt, bevægelse og foreningsdeltagelse medvirker til positive sociale, sundhedsmæssige og demografiske forandringer.