Udtalelse fra Danmarks Idrætsforbund Etisk Komité

Etisk Komités udtalelse om good governance i relation til Danmarks Cykle Union (DCU).
6. nov 2020
Etisk Komités udtalelse om good governance i relation til Danmarks Cykle Union (DCU).

I maj og juni 2020 blev der i medierne fremsat og omtalt en række konkrete alvorlige beskyldninger mod dels DCU’s bestyrelsesformand, Henrik Jess Jensen, dels selve bestyrelsesarbejdet og forhold i bestyrelsen. Det skete i perioden frem til, der i juni 2020 skulle være kongres med bl.a. valg af bestyrelsesmedlemmer på dagsordenen.

Beskyldningerne fremstod som fremsat bl.a. af medlemmer af DCU’s bestyrelse – både med anonyme citater og med citater fra særligt bestyrelsesmedlem Bo Belhage.

Henset til beskyldningernes karakter og alvor og sagens almene betydning for såvel DCU som Danmarks Idrætsforbund, besluttede Etisk Komité at gå ind i sagen med henblik på at undersøge om good governance var overholdt – også i relation til den offentliggørelse af bestyrelsesmateriale, som har fundet sted.

Etisk Komité har færdiggjort sin undersøgelse og har den 5. november 2020 fremsendt sin udtalelse til DCU’s bestyrelse. 

Resumé af udtalelsen:

Etisk Komité udtaler, at der i ledelsen i Danmarks Cykle Union (DCU) i nogle konkrete tilfælde er sket tilsidesættelse af good governance. Bestyrelsesformand Henrik Jess Jensen burde have erklæret sig inhabil ved tildelingen af Gran Fondo og har ved henvendelser og direkte dialog bragt sig i situationer, som var med til at skabe berettiget tvivl om, hvilke interesser bestyrelsesformanden varetog.

Etisk Komité udtaler kritik af Henrik Jess Jensens ageren i de nævnte situationer.

Endvidere udtaler Etisk Komité kritik af Bo Belhages beslutning om at foretage skjulte lydoptagelser, idet der ikke var tale om helt ekstraordinære situationer, der har kunnet begrunde nødvendigheden af skjulte lydoptagelser.

Etisk Komités udtalelse kan læses på: http://difetiskkomite.dk/#udtalelser

Etisk Komité har ikke yderligere kommentarer til udtalelsen.

Etisk Komité
Ole Borch, formand

FAKTA:
Danmarks Idrætsforbunds Etisk Komité er nedsat i medfør af DIF’s love § 20.

Etisk Komité har til opgave at vurdere spørgsmål om good governance og etik. Komitéen afgiver udtalelser og henstillinger om sådanne spørgsmål, men træffer ikke bindende afgørelser.

Etisk Komité kan optage sager til behandling på baggrund af henvendelser eller af egen drift.