Seneste bestyrelsesmøde

Det seneste bestyrelsesmøde fandt sted onsdag den 20. september 2017.
4. okt 2017
Det seneste bestyrelsesmøde fandt sted onsdag den 20. september 2017.

Bestyrelsesmøde onsdag den 20. september 2017, kl. 16.30

Til stede var: Lotte Büchert, Preben Kragelund, Laila Ottesen, Jesper Frigast og Per Leon Jørgensen.

Der forelå afbud fra Morten Mortensen

 1. Meddelelser fra formand

                    Ingen bemærkninger

    

 2. meddelelser fra daglig leder
  • Biblioteket er nu lagt under museets drift.
  • PLJ har deltaget i et kort kursus i Biblioteksregistrering samt kursus om
  • Copyright
  • Der er indgået aftale med Rigsarkivet om, at de scanner forbundets 2 første protokoller, således at de kan lægges på museets hjemmeside.                 
  • Emilie fortsætter hos os året ud, med normalt timetal. Hun arbejder 4 timer hjemme med Nyhedsbrev og hjemmesiden og er 4 timer på museet (normalt torsdag efter 16.30)

        Donationer:

  • Arne Garnell – indmarchdragt fra OL i Barcelona
  • Vejle Idrætshøjskole – genstande og bogsamling

        Besøg af idrætslinien på Tjørnegårdsskolen i Roskilde den 26. sept.

        Bistået Idrættens Analyseinstitut med materiale om anlæg og drift af idrætsfaciliteter.

   

 3. Konference ”Idrættens kulturarv” (bilag fremsendt)
  • Det udsendte oplæg blev drøftet, og der arbejdes videre med projektet, dog således at målgruppen i første omgang bliver specialforbundene samt de danske samlinger, der beskæftiger sig med idrætshistorie.
  • Specialforbundene opfordres til at udpege en idrætshistorisk interesseret kontaktperson til museet.
  • Mødet afvikles som et ”Gå hjem møde” fra kl. 15 - 18 med tilbud om afsluttende spisning.
  • Punktet tages op på det førstkommende bestyrelsesmøde.

   

 4. Museets hjemmeside og nyhedsbrev
  • 300 – 400 besøgende pr. måned.
  • Der er nu udsendt 3 nyhedsbreve, og der forventes udsendelse en gang pr. måned.
  • Der er pt. 22 modtagere af nyhedsbrevet. Dette tal vil vi forsøge at øge.

   

 5. Bestyrelsens sammensætning for perioden 2018 – 2021
  • Ifølge museets vedtægter § 4 skal bestyrelse består af 5 medlemmer. Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse udpeger 4 medlemmer, og Forum for Idræt, Historie og Samfund udpeget 1 medlem.
  • Bestyrelsens medlemmer udpeges for fire år ad gangen (genvalg kan finde sted).
  • Forslag til indstilling af bestyrelsesmedlemmer for perioden 2018 – 2021 fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

   

 6. Fastsættelse af kommende møder
  • Næste møde afholdes den 20. november 2017 i Idrættens Hus

   

 7. Eventuelt

                  Ingen bemærkninger.

 

Ref. PLJ