Ny vision det vigtigste resultat af idrætsreform

8. maj 2014
Hent hele DIF OPINION som PDF-fil her.

Da kulturminister Marianne Jelved tirsdag den 6. maj indgik en politisk aftale om dansk idræt med samtlige partier i Folketinget, kulminerede et forløb, som har præget den idrætspolitiske dagsorden de seneste år.

I min optik er det vigtigste udbytte af udredningsarbejdet den fælles vision, vi har formuleret sammen med DGI. Visionen har den særlige styrke, at den både omfatter foreningsidrætten og de selvorganiserede idrætsudøvere. Visionen indgår i aftaleteksten, og jeg har noteret mig, at kulturministeren flere gange har refereret til den i de interviews, hun efterfølgende har givet om den nye aftale. Et tæt partnerskab med regeringen om at indfri visionen vil give rigtig god mening.

Vision 25-50-75 har det ambitiøse mål, at 50 procent af befolkningen i 2025 skal være medlem af en idrætsforening, og 75 procent. af befolkningen skal være idrætsaktiv. Med visionen har vi lyttet til de anbefalinger, vores medlemsforeninger og kommunerne har givet i udredningen om et tættere parløb mellem DIF og DGI.

Det seneste halve år har vi arbejdet stenhårdt på at folde visionen ud. Der er nedsat arbejdsgrupper, som ser på muligheder for tættere koordinering inden for de enkelte idrætter. Og andre arbejdsgrupper, der udarbejder forslag til fælles fodslag om eksempelvis leder- og træneruddannelser og om idrættens bidrag til implementering af den nye skolereform.

Visionen vil få positiv betydning for både idrætsudøvere, idrætsforeninger og kommuner landet over. Den skal munde ud i endnu bedre idrætstilbud til den danske befolkning, i bedre tilbud om foreningsudvikling og uddannelser til foreningerne og i et tættere og bedre koordineret samspil mellem idræt og kommuner – for eksempel om implementering af skolereformen.

I den politiske aftale indgår også permanent finansiering af Sport Event Denmark, bedre bekæmpelse af doping, en styrket indsats for at understøtte de mange talenter i dansk idræt og et styrket vidensgrundlag for videreudvikling af dansk idræt. Det er initiativer, vi fra DIF’s side bakker op. Principielt synes vi imidlertid, at det er betænkeligt, at en del af finansieringen af initiativerne kommer fra den frivillige idræt, som på den måde kommer til at medfinansiere øgede budgetter i en række statslige idrætsorganisationer.

Med i aftalen er også et såkaldt omstillingsbidrag. Heri ligger, at alle modtagerne af overskuddet fra lottomidlerne til idrætsformål tilsammen skal aflevere 10-12 mio. kr. hvert år de kommende fire år. For DIF betyder det, at vi vil modtage 2,9-3,5 mio. kr. mindre årligt i de kommende år. Pengene skal bruges til nye initiativer, der kan videreudvikle dansk idræt. Jeg er helt sikker på, at vi sammen med DGI vil byde ind med en række nyskabende aktiviteter i forlængelse af Vision 25-50-75.

Med de politiske forhandlinger om idrættens struktur og økonomi på plads, venter nu den næste store politiske opgave forude. Det samlede beløb til overskudsmodtagerne – inklusive Kulturministeriet – fra Danske Lotterispil og Klasselotteriet er desværre for nedadgående i disse år. Her har vi en aftale om, at der i år skal ses på virkningen af den delvise liberalisering på spillemarkedet. Jeg ser frem til et godt samarbejde med regering, folketing og de andre overskudsmodtagere om den opgave.