Idrættens værdi

I denne udgave af DIF Opinion offentliggøres dokumentation for nogle af de sundhedsøkonomiske gevinster, som DIF-idrætten bidrager med.
27. dec 2013
I denne udgave af DIF Opinion offentliggøres dokumentation for nogle af de sundhedsøkonomiske gevinster, som DIF-idrætten bidrager med.
Hent hele DIF OPINION som PDF-fil her.

Det er almindelig kendt, at fysisk aktivitet spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af mange sygdomme. Ikke desto mindre er det tankevækkende, at den dugfriske rapport fra konsulenthuset DAMVAD viser, at DIF idrætten leverer en sundhedsøkonomisk gevinst på op til 1,7 milliarder kroner hvert år alene ved forebyggelse af fire sygdomme, herunder iskæmisk hjertesygdom og type-2 diabetes. Tidligere har vi i DIF også fået udarbejdet analyser af værdien af DIF-idrættens 345.000 frivilliges arbejde i idrætsforeningerne, hvis de skulle have løn for deres indsats.

Vi har i DIF sat denne type analyser på dagsordenen, fordi vi som modtagere af offentlige midler har oplevet et behov for dokumentation af idrættens bidrag til samfundet. Dels på grund af den generelle økonomiske krise, hvor mange har måttet give budgetterne et eftersyn. Det gælder også kommunerne, som samlet set er den største eksterne bidragyder til DIF-idrætten. Dels på grund af den aktuelle udredning af dansk idræts økonomi og struktur, som forventes offentliggjort af Kulturministeriet efter nytår.

Bundlinjen for idrættens samfundsbidrag omfatter imidlertid mere end blot kroner og ører. Idrætten rummer store værdier, som ikke lader sig opgøre i tal. Det gælder den livskvalitet, det giver den enkelte idrætsudøver at være aktiv og bruge sin krop. Og den værdi, det giver den enkelte borger mulighed for at undgå sygdomme som de ovenfor nævnte, som udover den samfundsøkonomiske belastning også ofte vil være en voldsom belastning for den enkelte og dennes familie.

Foreningsidrætten spiller desuden en central rolle for sammenhængskraften i samfundet. Det handler om oplevelsen af fællesskabet i en forening, som har en demokratisk struktur. Om mødet på tværs af etnicitet og kulturer, og på tværs af alder, uddannelse og sociale klasser. Et af de steder, hvor direktøren fra Helsingør kan møde sosu-assistenten fra Ghana på lige vilkår, er i idrætsforeningen. Og så har idrætten en unik evne til at skabe begejstring og binde nationen sammen, når store dele af befolkningen følger danske idrætsudøveres kamp for at vinde hæder og metal til Danmark.

Der er således flere måder at anskue idrættens værdi på. Den sundhedsøkonomiske analyse fra konsulenthuset DAMVAD dokumenterer, at det giver god mening for såvel samfundsøkonomi som for den enkelte borger at investere offentlige midler i forebyggelse via idræt og fysisk aktivitet. Samtidig giver sådanne investeringer en vigtig værdipolitisk gevinst, fordi de understøtter foreningsidrættens rolle som en samlende faktor, der sikrer, at Danmark fortsat er blandt de lande i verden, hvor borgerne er mest fysisk aktive.