Et fysisk aktivt børneliv

Et godt børneliv er grundlæggende for det enkelte barn. Og også for samfundet, fordi der er en veldokumenteret sammenhæng mellem et godt børneliv og det liv, barnet får som voksen. Derfor skal vi som samfund overveje, hvordan vi bedst muligt understøtter det gode børneliv.
1. sep 2012
Et godt børneliv er grundlæggende for det enkelte barn. Og også for samfundet, fordi der er en veldokumenteret sammenhæng mellem et godt børneliv og det liv, barnet får som voksen. Derfor skal vi som samfund overveje, hvordan vi bedst muligt understøtter det gode børneliv.

Fysisk aktivitet er et vigtigt element i det gode børneliv. Fysisk aktivitet styrker den motoriske udvikling og bidrager til at opbygge muskler og knogler, mens barnet vokser. Og fysisk aktivitet har ikke kun indflydelse på barnets sundhedstilstand, men også på barnets koncentrationsevne, adfærd og læring. Derfor er vi i KL og DIF enige med regeringen i den overordnede ambition om, at børn skal være fysisk aktive mindst én time hver dag. Udfordringen er, hvordan vi når derhen.

Der er behov for en flerstrenget indsats, hvor vi gentænker rammerne for fysisk aktivitet for børn og unge. For det første skal vi have etableret et samarbejde, som bryder med den gængse silotænkning. Et samarbejde, der går på tværs af ministerområder, kommuner og idrættens organisationer, og som sætter børnene og en time om dagen i centrum.

For det andet skal vi have trukket mere fysisk aktivitet ind i børnenes hverdag. Sådan som det fx sker i øjeblikket i de 220 daginstitutioner med 14.000 børn, der har tilmeldt sig ”Rend og hop med Oliver”, som DIF, KFUM-Idræt og DR står bag. Og sådan som det sker i nogle skoler, hvor man i det små er begyndt at integrere fysisk aktivitet i den almindelige undervisning – fx i form af ”løb og læs”. Især drengene har godt af at få brugt kroppen, inden de finder frilæsningsbogen frem. Vi skal videre ad den vej.

For det tredje skal vi arbejde på at videreudvikle fysisk aktivitet i folkeskolen. Ikke mindst i de ældste klasser, hvor der er behov for en ekstraordinær indsats. Det skyldes, at der generelt er en dalende interesse hos de ældste elever for faget idræt og for at bevæge sig i det hele taget.

Fysisk aktivitet skal ikke nødvendigvis være bundet til skemalagte idrætstimer. Det fysiske miljø i dagtilbud, skoler, fritidstilbud og i kommunernes offentlige rum skal invitere til fysisk aktivitet. Og voksne i dagtilbud, skoler og fritidstilbud skal tænke fysisk aktivitet ind i de daglige læringsforløb. Meget gerne i et samarbejde med lokale idrætsforeninger.

Kan vi inddrage nogle af idrættens 200.000 trænere i arbejdet med at udløse en bevægelsesrevolution i børnenes hverdag, så har vi taget et vigtigt skridt til en times fysisk aktivitet om dagen for alle børn og unge.

Børne- og undervisningsministeren afholdt i sidste uge et ”rundbordsmøde” om fysisk aktivitet og bevægelse, hvor alle relevante aktører på området deltog. Vi vil gerne rose ministeren for initiativet, der kan medvirke til at holde fokus på dette vigtige emne.

Der er behov for en fælles indsats, hvor forældre, politikere, fagprofessionelle og idrætsforeninger alle bidrager til et styrket fokus på fysisk aktivitet som en vigtig del af børnenes hverdag. Det vil være et vigtigt skridt på vejen mod det gode børneliv for flere danske børn. For et fysisk aktivt børneliv giver et bedre voksenliv.