Sammen kan vi skabe verdens mest aktive folkeskole

DIF vil gerne invitere til samarbejde om at styrke elevernes indlæring og trivsel ved hjælp af idræt og fysisk aktivitet.
2. apr 2012
DIF vil gerne invitere til samarbejde om at styrke elevernes indlæring og trivsel ved hjælp af idræt og fysisk aktivitet.

På det seneste er der tegnet et dystert billede af børns og unges trivsel i den danske folkeskole og deres deltagelse i idrætstimerne. Det skaber panderynker, når undersøgelser viser, at især drenge mistrives, fordi undervisningen og strukturen i skoledagen ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser deres behov for blandt andet fysisk udfoldelse.

Lige så bekymrende er det, når unge i udskolingen ikke deltager i idrætstimerne og i værste fald udebliver, fordi de ikke vil gå i bad.

Onsdag 18. april lagde DIF hus til en konference, hvor der blev sat fokus på udfordringerne i den danske folkeskole med at sikre børn og unges idrætsdeltagelse.
 
På konferencen blev en ny rapport fra Nationalt Videncenter for Kost, Sundhed og Motion præsenteret. Rapporten peger på, at for mange piger er fraværende til idrætsundervisningen og at der sker en øget polarisering af børn og unges deltagelse i idrætstimerne: Gruppen af inaktive børn stiger, mens de aktive børn bliver endnu mere aktive.

Det er en uheldig udvikling. Hvis børn ikke får gode idrætsvaner og ikke får skabt en blivende interesse for et liv med idræt og bevægelse, har det negative konsekvenser for deres generelle sundhedstilstand. Bekymrende er det også, at vi ikke udnytter det store potentiale, som idræt og fysisk aktivitet har i forhold til at forbedre børn og unges indlæringsevner - også i boglige fag. Jeg er sikker på, at børne- og undervisningsminister Christine Antorini bed mærke i netop denne pointe ved konferencen.

Tage medansvar
I DIF vil vi gerne tage medansvar for at vende udviklingen. Det vil vi gøre ved en målrettet indsats, der skal få flere inaktive børn og unge ind i landets idrætsforeninger.

Idrætten kan dog ikke løse udfordringerne alene, og særligt ikke problemet med den stigende polarisering. Idrætten har en bred appel til mange børn, men kan ikke alene tiltrække inaktive børn og unge. Her er det nødvendigt, at indsatsen tager sit udgangspunkt i et bredt samarbejde og tager afsæt i skolen, som har det brede ansvar for alle børn og unge.

Fra DIF's side vil vi gerne invitere til samarbejde og partnerskab om udvikling af ’Verdens mest aktive folkeskole’. Et samarbejde, der skal have fokus på at styrke elevernes indlæring og trivsel ved hjælp af idræt og fysisk aktivitet.

Lad mig skitsere seks områder, hvor der skal sættes ind i den danske folkeskole. 1) For at højne fagets status blandt elever og lærere bør idræt være et prøve- og karakterfag. 2) Undervisningen i idræt bør give børn og unge et mere nuanceret billede af mangfoldigheden i idrætsdiscipliner. 3) Der bør etableres et samarbejde med lokale idrætsforeninger inden for idrætsdiscipliner, hvor idrætslærerene mangler viden og kompetencer. 4) Bevægelse og fysisk aktivitet bør i endnu højere grad integreres i andre fag. 5) Skoledagen bør indeholde kortere moduler med idræt og fysisk aktivitet. Og børnene skal kunne være aktive i pauser og frikvarter. 6) Skoler, SFO’er og idrætsforeninger bør samarbejde om at skabe større sammenhæng i børns overgang fra skoletid til fritid.

Skal visionen om verdens mest aktive folkeskole realiseres kræver det, at regeringen og Folketingets partier, kommunerne og skolerne samt idrætten går sammen. Målet er både enkelt og ambitiøst: den danske folkeskole skal være et sted, der skaber grundlaget for fremtidige generationers glæde ved idræt og fysisk aktivitet.

Se oplæg fra konferencen.