Gå direkte til indhold

Kampen for fairplay og høj integritet i idrætten

I DIF-idrætten går vi forrest i kampen for at sikre en ren, fair og troværdig idræt. Derfor har vi etableret fælles systemer til bekæmpelse af doping, matchfixing og overgreb mod børn og unge.

I DIF-idrætten nyder vi godt af en lang række privilegier. Vores aktiviteter er i høj grad finansieret af offentlige midler, og vi er begunstiget af særstatus på flere lovområder.

Med disse privilegier følger et ansvar for at sikre høj integritet i egne rækker. Vi skal alle kunne stole på, at idrættens aktører ikke snyder, og at idrætskonkurrencernes resultat ikke er aftalt på forhånd. Vi skal alle kunne have tillid til, at det er trygt og sikkert for vores børn at færdes i den lokale idrætsforening. Vi skal alle kunne forvente, at idrætsorganisationerne handler sagligt og ansvarligt.

Derfor har vi på fire centrale områder etableret fælles systemer på tværs af hele DIF-idrætten, så der gælder lige vilkår for alle vores 62 specialforbund, over 9.000 idrætsforeninger og mere end 1,9 millioner aktive medlemmer.

 • I DIF-idrætten gælder to regelsæt mod doping, som samlet omfatter alle deltagere i DIF-idrætten (idrætsudøvere, trænere m.v.):
  1. Nationale Antidopingregler
  2. Motionsdopingreglementet
  Regelsættene kan findes her
  Langt de fleste de deltagere i DIF-idrætten vil være omfattet af de Nationale Antidopingregler, som baserer sig på den internationale World Anti-Doping Code, der er vedtaget i regi af det internationale antidopingagentur, WADA. De Nationale Antidopingregler er et fælles regelsæt for DIF og Anti Doping Danmark, som kan læses her, og sagerne behandles i første instans i DIF’s Dopingnævn og kan derefter appelleres til DIF-idrættens Højeste Appelinstans. 
  DIF’s idrætspolitiske arbejde på antidopingområdet er nærmere beskrevet i DIF’s Antidopingstrategi, der kan findes her.
   
 • Som den første hovedorganisation i verden indførte DIF på årsmødet 2013 et fælles regelsæt for hele DIF-idrætten for bekæmpelse af matchfixing og en række øvrige handlinger, der fælles betegnes som tilsvarende uetisk adfærd. Regelsættet kan findes her [link til underside for lovene]. 

  Sager på området undersøges af DIF’s Matchfixingsekretariat og indbringes i første instans for DIF’s Matchfixingnævn, der er uafhængigt af DIF’s bestyrelse og administration. Sagerne kan herefter appelleres til DIF-idrættens Højeste Appelinstans. Afgørelserne fra DIF’s Matchfixingnævn kan findes her: [link]

  Kampen mod matchfixing er herudover særligt prioriteret i DIF’s generelle idrætspolitiske arbejde, både nationalt og internationalt. Det kommer bl.a. til udtryk i et løbende informationsarbejde, hvor der indtil videre har været afviklet to landsdækkende kampagner i samarbejde med andre interessenter på området, samt i DIF’s internationale strategi. Endelig deltager DIF (og DBU) i den såkaldte Nationale Platform på området, som består af en række kerneinteressenter, herunder Rigspolitiet og Kulturministeriet. 

  Indberetninger om potentielle overtrædelser skal ske til den fælles hotline. Se den her. 
 • Hvad kan foreningen gøre for at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge, hvad siger børneattestloven, og hvordan rådgiver DIF i konkrete sager?Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer straffelovsovertrædelser:

  - Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
  - Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
  - Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

  Hvordan indhenter foreningen børneattester?
  DIF har i samarbejde med DGI og DFIF lavet folderen "Husk børneattesten!", som kort beskriver, hvorfor og hvordan foreninger indhenter børneattester på deres nye børne- og ungdomstrænere/ledere.

  Det er nemt og hurtigt - læs en mere uddybende vejledning, som præcist beskriver, hvordan foreningen skal indhente og håndtere børneattesterne her.

  I vejledningen kan du læse, at en ny børne- og ungdomstræner/leder skal give sit samtykke, før børneattesten kan indhentes. Dette samtykke gives via Blanket til indhentelse af børneattest.

  Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, kantinepersonale og andre, som ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige idrætsarbejde, er ikke omfattet af loven om børneattester.

  Forebyggelse 
  Et tjek i kriminalregistret udgør dog ikke hele løsningen. Det handler også om forebyggelse og åbenhed over for hinanden, hvis man skal undgå seksuelle krænkelser af børn. I pjecen "Det uhørte overgreb" får du råd og informationer, hvis din forening ønsker at indføre en politik eller leveregler på området.

  Børneattestundersøgelse og -kampagne 2009
  I 2009 gennemførte DIF i samarbejde med Danske Gymmnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund en oplysningskampagne om indhentelse af børneattester samt en undersøgelse, som viser foreningernes kendskab til børneattesterne. Hvis du ønsker at se den samlede undersøgelse, kan du kontakte DIF Konsulent Jan Darfelt via kontaktoplysningerne nedenfor. 

  Underretningspligt til DIF
  Ingen idrætsforeninger under DIF kan tilknytte en person (lønnet eller ulønnet) til at varetage børne- og ungdomsarbejde, hvis personen tiltales, dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge. Foreningen er forpligtet til at underrette DIF, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold.

  Når foreningen har underrettet DIF, vil DIF’s bestyrelse hurtigst muligt træffe afgørelse i sagen og fastsætte, hvor længe den pågældende person skal udelukkes fra at varetage børne- og ungdomsarbejde i alle foreninger under DIF.

  Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til:

  Danmarks Idræts-Forbund
  Att. Jan Darfelt
  Idrættens Hus

  2605 Brøndby
  Telefon 43 26 20 31
  jd@dif.dk

  Nedenfor har vi oplistet børneattestloven samt Kulturministeriets generelle vejledninger om håndtering af børneattester:

  Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. 
  Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved tilknytning af personer i bl.a. idrætsforeninger.

 • Retssikkerheden i DIF-idrætten sikres navnlig ved, at:

  1. Alle DIF’s specialforbund har etableret mindst ét uafhængigt tvistløsningsorgan (dømmende instans), der kan behandle en lang række af de tvister, der opstår i forbindelse med afviklingen af idrætsaktiviteterne under forbundet. Minimumskravene til disse instanser fremgår af DIF’s Lovregulativ IV om specialforbundenes Ordensudvalg ([link]). 

  2. Der i medfør af DIF’s Love er etableret fælles førsteinstanser på de tre områder, hvor der gælder fælles regelsæt for hele DIF-idrætten (doping, matchfixing og seksualkrænkelser). 

  3. Der i medfør af DIF’s love er etableret en uafhængig appelinstans, DIF-idrættens Højeste Appelinstans, der behandler appelsager fra alle DIF’s specialforbund. Appelinstansens virke er nærmere reguleret i DIF’s Lovregulativ II ([link]). 

  Med dette uafhængige tvistløsningssystem sikres, at enhver deltager i DIF-idrætten – uanset niveau og disciplin – har adgang til at få sin sag prøvet i en kompetent og upartisk instans.  Samtidig sikres det, er der er en ensartet linje på tværs af forbundenes dømmende instanser. 
  Mere information om tvistløsningsorganerne under DIF kan findes her: [link til underside med afgørelser m.v.]
   
Indholdsansvarlig
Anders Young RasmussenJuridisk konsulentDIF Public Affairsayr@dif.dkMobil: 20 42 70 80
Indholdsansvarlig