Gå direkte til indhold

Dopingnævnets kendelser


 • 1_2015

  2 2015

  3 2015

  4 2015

  5 2015

  6 2015 - Sagen er afgjort internationalt af Ironman

  7 2015 - Sagen er blevet overflyttet til afgørelse efter motionsdopingreglerne

  8 2015

  9-2015

  10 2015 - Sagen er blevet henlagt af ADD

  11-2015
 • 1 2016

  Kvindelig vægtløfter ikendt udelukkelse i fire år for indtagelse af anabole steroider samt diskvalificering fra DM-konkurrence. Atletens forklaring om, at steroiderne måtte stamme fra indtagelse af forurenede kosttilskud, blev afvist af Dopingnævnet.

   

  2 2016

  Mandlig rugbyspiller testet positiv for indtagelse af hash. Atletens forklaring om, at hashindtagelsen ikke var relateret til konkurrencen, blev lagt til grund.  Atleten blev ikendt en udelukkelse på en måned.

   

  3 2016

  Mandlig bryder indbragt for Dopingnævnet for overtrædelse af reglerne om whereabouts, idet han i tre tilfælde ikke havde været til stede på oplyst tid og sted. Normalsanktionen for denne overtrædelse er udelukkelse i 1-2 år, og atleten blev ikendt et års udelukkelse. Atleten havde imidlertid mellem anden og tredje forseelse givet oplysninger til ADD, som gjorde det muligt at konstatere andre dopingovertrædelser. På denne baggrund blev udelukkelsen nedsat til 3 måneder.

   

  4 2016

  Mandlig atlet testet positiv for stoffet higenamine. Atleten forklarede, at stoffet måtte stamme fra indtagelse af et pre-workout-kosttilskud. Denne forklaring blev lagt til grund af ADD, der indstillede til, at atleten blev ikendt en reprimande. Dopingnævnet frifandt derimod atleten. WADA besluttede i løbet af 2016 aktivt, at det pågældende stof må anses som omfattet af dopinglisten, men denne beslutning blev ikke offentliggjort. På det grundlag fandt Dopingnævnet, at retsgrundlaget ikke var tilstrækkeligt klart og tilgængeligt, og at atleten derfor ikke kunne pålægges en sanktion.

   

  5 2016

  Mandlig rugbyspiller testet positiv for stoffet terbutaline. Vurderet, at stoffet stammede fra lægeordineret anvendelse af astmamedicin. Atleten havde været i behandling for astma siden barndommen på baggrund af diagnose fra egen læge. Medicinske undersøgelse under sagen viste imidlertid, at der forelå flere former for allergier, men ikke astma, hvorfor der ikke kunne udstedes TUE (medicinsk begrundet tilladelse til at anvende stoffet). Dopingnævnet vurderede imidlertid på denne baggrund, at atleten kun havde udvist den mindste grad af skyld, og atleten blev ikendt den mildeste sanktion, en reprimande.

   

   

  6 2016

   

  Mandlig thai-boxer testet positiv for to hormonelle stoffer, clomifen og tamoksifen. Udelukkelsen fastsat til 2 år.

  Atleten var ikke organiseret under Dansk Kickboxing Forbund, men var som deltager i en konkurrence arrangeret under forbundet omfattet af dopingregulativet på lige fod med organiserede atleter.

  Dopingnævnet lagde til grund, at indtagelsen af de to stoffer var sket med henblik på medicinsk egen-behandling af en lidelse og ikke havde haft et præstationsfremmende formål. På denne baggrund havde atleten ikke haft forsæt til at snyd efter dopingregulativet. Atleten havde indtaget stofferne uden lægeordination og uden at undersøge om, de var på dopinglisten. Derfor fandt nævnet dog, at atleten havde optrådt med en vis grad af skyld, og udelukkelsesperioden blev fastsat til 2 år.

   

  7 2016

  Mandlig cykelrytter nægtede at deltage i dopingkontrol, udført på atletens hjemadresse. Atleten nægtede forsætligt at medvirke, og udelukkelsen blev fastsat til 4 år.
  Atleten blev udtaget til dopingkontrol på sin hjemadresse. Atleter er altid forpligtede til at lade sig teste, uafhængigt af tid og sted. Atleten bekræftede ikke sin identitet i forbindelse med dopingkontrollen, men på baggrund af de gennemførte høringer af indklagede og omstændighederne ved dopingkontrollen, kunne der ikke rejses tvivl om identifikationen.
  Lagt til grund, at indklagede forsætligt nægtede at medvirke til prøvetagning, og udelukkelsesperioden blev derfor fastsat til 4 år.

  Afgørelsen er anket.

   

  8 2016

  Mandlig kick-bokser testet positiv for indtagelse af hash. Atleten afgav desuden forkerte ID-oplysninger i forbindelse med indkaldelse til dopingkontrollen. Samlet sanktion fastsat til 4 års udelukkelse.
  Dopingnævnet lagde til grund, at de falske ID-oplysninger blev afgivet forsætligt, hvorfor der foreligger snyd i dopingreglernes forstand. Sanktionen herfor er isoleret set en udelukkelse på 4 år. Det var ikke påvist, at indklagedes indtagelse af hash var sket forsætligt, og sanktionen for denne forseelse var derfor isoleret set 2 år. Den samlede sanktion for de to omhandlede forseelser blev i henhold til dopingreglernes bestemmelse om kombinerede overtrædelser fastsat til 4 år.

 • 1 2017 Udøveren blev dopingtestet i forbindelse med konkurrence d. 28. januar 2017, og dopingprøven viste tilstedeværelse af stoffet 1,3-dimethylbutylamine, DMBA, et stimulerende stof. På baggrund af en undersøgelse af udøvers kosttilskud, blev det lagt til grund, at det konstaterede forbudte stof stammede fra forurening af kosttilskuddet.

  Nævnet vurderede, at udøveren i forbindelse med brugen af kosttilskuddet havde udvist den forsigtighed, man med rimelighed kan forvente af en eliteidrætsudøver. På denne baggrund blev udøveren alene ikendt en reprimande og diskvalificeret fra konkurrencen.

  2 2017 Udøver blev dopingtestet under konkurrencen i forbindelse med DM i styrkeløft d. 14. april 2017. Analysen af dopingprøven viste tilstedeværelse af det forbudte stof GW 1516-sulfone. Udøver anførte, at stoffet måtte stamme fra et forurenet kosttilskud eller på anden vis fra et utilsigtet indtag, men kunne ikke bevise dette forhold. Derfor blev det lagt til grund, at anvendelsen af stoffet var sket forsætligt, og indklagede blev udelukket i fire år og diskvalificeret fra konkurrencen i DM i styrkeløft. 

  3 2017 Udøver testet positiv for det forbudte stof terbutalin. Vurderet, at stoffet stammende fra lægeordineret anvendelse af astmamedicinen Bricanyl. Dopingnævnet vurderede, at indklagede ikke havde handlet med forsæt til snyd. Det er ikke muligt for udøvere på almindeligt konkurrenceniveau at ansøge om TUE proaktivt, men kun retroaktivt. På dette grundlag fandt nævnet, at indklagede alene har udvist mindste grad af uagtsomhed, og at han derfor bør ikendes en reprimande og ikke udelukkelse. 

  4 2017 Analysen viste ikke indhold af forbudte stoffer, men det undersøgende laboratorium vurderede, at prøven antageligvis var manipuleret. ADD fik foretaget yderligere analyser, som viste, at prøven var manipuleret. Indklagede afgav d. 29. juni 2017 ny dopingprøve, der var positiv for det forbudte stof clomifen. På møde med ADD indrømmede udøveren, at han havde manipuleret første dopingprøve, og  at han tidligere havde anvendt steroider. Vurderet, at overtrædelserne var sket med forsæt, og indklagede blev udelukket i fire år.

  Indklagede blev dopingtestet i forbindelse konkurrence d. 27. juni 2015.

  5 2017 Analysen af dopingprøven viste tilstedeværelse af det forbudte stof terbutalin. Indklagede havde til dopingkontrollen oplyst, at han anvendte astma-præparatet Bricanyl. I forlængelse af dopinglaboratoriets analyse blev det undersøgt, om indklagede ville være berettiget til en retroaktiv TUE, en efterfølgende dispensation, til anvendelse astmamidler. Disse undersøgelser dokumenterede imidlertid ikke, at indklagede led af astma, men derimod af en hjertelidelse.

  Nævnet vurderede, at udøveren var uden væsentlig skyd i overtrædelsen, og han blev således alene ikendt en reprimande.

  6 2017 Udøveren blev dopingtestet i forbindelse med konkurrence d. 5. oktober 2017, og dopingprøven påviste stoffet cannabinoider (hash). Lagt til grund, at indtagelsen af hash var sket i en social sammenhæng og uden relation til idrætsudøvelsen. På denne baggrund blev udøveren udelukket i en måned, regnet fra afsigelsen af nævnets kendelse. 

  7 2017 Udøver testet positiv for flere forskellige anabole steroider. Udøver havde dermed overtrådt regulativets art. 2.1. Nævnet vurderede, at der forelå forsæt i regulativets forstand efter art. 10.2.1.1, og udøvere derfor ikendt en udelukkelse på 4 år. Udøvers forklaring om indtagelse af steroiderne ændrede ikke herpå.

 • 1 2018 Udøver testet positiv for det forbudte stof terbutalin. Vurderet, at stoffet stammende fra lægeordineret anvendelse af astmamedicinen Bricanyl, og at stoffet ikke blev indtaget med forsæt efter art. 10.2.3. Nævnet vurderede, at indklagede havde udvist den mindste grad af skyld og derfor alene skulle ikendes en reprimande. 

  2 2018 Udøver teste positiv for kokain. Lagt til grund, at stoffet blev indtaget under en byfest aftenen før testen. Vurderet, at stoffet dermed havde været anvendt uden for konkurrence og i en sammenhæng uden relation til en idrætspræstation. Herefter forelå der ikke forsæt til snyd, og indklagede blev ikendt en udelukkelse på 2 år og ikke 4 år. Der var ikke grundlag for at reducere udelukkelsesperioden til mindre end 2 år.

  3 2018 Udøver, triatlet, testet positiv for det forbudte stof terbutalin, det aktive stof i astmamidlet Bricanyl. Testresultatet påviste en uhyre lav koncentration af stoffet, langt under niveauet ved normal, personlig anvendelse af Bricanyl. Vurderet, at stoffet stammede fra en person-til-person overførsel, idet udøvers kæreste anvender Bricanyl. Udøvere ikke ikendt sanktion og ikke diskvalificeret fra konkurrencen.

  4 2018 Udøver, vægtløfter, testet positiv for flere forskellige anabole steroider og for andre stoffer. Udøver afgav ikke bemærkninger i sagen, hverken til ADD eller Dopingnævnet. Udøver udelukke i fire år.

  5 2018 Udøver, bokser, testet positiv for det forbudte stof terbutaline. Vurderet, at stoffet stammede fra lægeordineret anvendelse af astmamedicinen Bricanyl, og at stoffet ikke blev indtaget med forsæt efter art. 10.2.3. Nævnet vurderede, at indklagede havde udvist den mindste grad af skyld og derfor alene skulle ikendes en reprimande

  6 2018 Udøver nægtede at medvirke til dopingkontrol og blev sanktioneret med udelukkelse i fire år. ADD gennemførte dopingkontrollen på udøvers arbejdsplads efter dagen forinden at have forsøgt at træffe udøveren på dennes bopæl. En udøver er forpligtet til stå til rådighed for dopingkontrol til enhver tid og på ethvert sted, dog skal dopingkontrol samtidig gennemføres med respekt for udøverens privatliv og med værdighed. Udøveren havde tidligere været omfattet af whereabouts-reglerne, men var grundet skifte af sportsgren udgået af ordningen.

 • 1 2019 Udøver blev testet positiv for det forbudte stof methylhexaneamine. Vurderet, at stoffet stammede fra indtagelse af produktet Jack3D, og at indtagelsen ikke var sket forsætligt, men uagtsomt. Udøver udelukket i to år.

  2 2019 Udøver afbrød en dopingkontrol, foretaget i konkurrence, da han efter nogle timers ventetid ikke havde kunnet afgive prøve, og da han skulle deltage i fælles hjemtransport fra det pågældende stævne med resten af holdet. Vurderet, at afbrydelsen godt nok skete efter udøveres bevidste beslutning herom, men at afbrydelsen i nogen grad skyldtes ydre omstændigheder, hvorfor udøver blev ikendt en reduceret sanktion på udelukkelse i to år.

  3 2019 Udøver blev testet positiv for to forbudte stoffer, hormonelle modulatorer. Efter dopingregulativet medfører indtagelse af sådanne stoffer en udelukkelse på fire år for forsætlig overtrædelse, medmindre udøver selv påviser, at der ikke forelå forsæt. Udøver indrømmede indtagelsen, og udelukkelsen blev derfor fastsat til fire år.

  4 2019 Udøver havde modtaget infusion med produktet Ringer-acetat i forbudt mængde. Udøver var mindreårig, da forseelsen fandt sted. Infusionen fandt sted på baggrund af forældrenes drøftelser med specialforbundets sportschef. Udøver blev ikendt en udelukkelse på ét år.

  5 2019 Sportschef ikendt udelukkelse på 4 år for at bistå forældre til atlet i anvendelse af produktet Ringer-acetat. Afgørelsen blev anket til Appelinstansen, som stadfæstede afgørelsen.

  6 2019 Udøver testet positiv for stoffet higenamine. Stoffet stammede fra indtagelse af pre-work-out produktet, Koala Freak. Produktet blev indkøbt på en amerikansk website, hvor stoffet ikke fremgik af varedeklaration. Stoffet fremgik imidlertid af varedeklarationen på den modtagne vare. Lagt til grund, at udøver ikke havde indtaget det forbudte stof forsætligt, men ikke fundet grundlag for at reducere sanktionen som følge af lav grad af uagtsomhed. Udøver ikendt en udelukkelse på to år. Afgørelsen stadfæstet ved Appelinstansen.

  8 2019Udøver testet positiv for hash. Lagt til grund, at stoffet var indtaget i social sammenhæng og uden forsæt til snyd og uden relation idrætskonkurrencen. Der var tale om et gentagelsestilfælde, og udøver blev derfor ikendt en udelukkelse på 6 måneder.

  9 2019 Udøver testet positiv for det anabole steroid drostanolon. Lagt til grund, at indtagelsen var sket med forsæt. Udøver udelukket i 4 år.

  10 2019 Udøver testet positiv for hash. Lagt til grund, at stoffet var indtaget i social sammenhæng og uden forsæt til snyd og uden relation til idrætskonkurrencen. Udøver udelukket i 1 måned.

  11 2019 Indklagede, en (klub)sportschef, var indbragt for overtrædelse af brug af et forbudt stof og for besiddelse af stoffet, i begge tilfælde i form af forsøg. Indklagede blev frifundet, da forholdet vedrørte brug og besiddelse i private rammer og dermed uden for den organiserede idræt. Forholdet var derfor ikke omfattet af idrættens antidopingregler.   

  12 2019 Udøver testet positiv for terbutalin. Lagt til grund, at stoffet stammede fra brug af astmapræparatet Bricanyl. Udøver givet muligheden for, efter dopingkontrollen, at opnå dispensation, TUE, til brug af Bricanyl. Dopingkontrollen blev gennemført i marts 2017. I slutningen af 2019 havde udøver endnu ikke gennemført de for TUE nødvendige lægeundersøgelser. Udøver herefter udelukket i 2 år. Afgørelsen blev anket til Appelinstansen, som fastsatte udelukkelsesperioden til 1 år. 

   

 • 1 2020 Indklagede testet positiv for to anabole stoffer. Indklagede fremsatte ikke bemærkninger overfor Dopingnævnet og blev ikendt 4 års udelukkelse. Afgørelsen er appelleret til Appelinstansen.

  2 2020 Indklagede testet positiv for hash. Nævnet fandt, at indklagedes forklaring om tidspunktet og omfang for hashindtagelsen ikke var fuldt overbevisende, men nævnet lagde til grund, at indtagelsen ikke var sket med forsæt til præstationsfremme, hvorefter indklagede blev ikendt en måneds udelukkelse.

  3 2020 Mor til atlet var indbragt for som støtteperson at have medvirket til atletens anvendelse af en forbudt restitutionsmetode. Atleten er selvstændigt sanktioneret for anvendelsen den forbudte metode. Moren havde bistået atleten på forskellig vis og havde dermed status af støtteperson, men nævnet fandt det ikke bevist, at moren ikke havde udvist forsæt til overtrædelse i dopingreglernes forstand.