Gå direkte til indhold

Rammeaftale med Kulturministeriet

Her kan du læse DIF's afrapportering af rammeaftalen med Kulturministeriet. Afrapporteringen er foreløbig

Faglig afrapportering til Kultur- og Slotsstyrelsen

Nedenfor følger DIF’s afrapportering vedrørende rammeaftalen 2015 – 2018 med Kulturministeriet. Beretningen er vedlagt (DIF’s årsrapport 2017 samt DIF’s skriftlige beretning). Skematisk oversigt over målopfyldelse af alle resultatmål:

 

Indsatsområde/opgave

Resultatmål

Målopfyldelse*

Vision 25-50-75

DIF vil – i samarbejde med DGI – øge antallet af medlemmer i foreningsidrætten

Delvist opfyldt

Vision 25-50-75

DIF vil – i samarbejde med DGI – øge antallet af fysisk aktive i Danmark.

Delvist opfyldt

Vision 25-50-75

DIF vil bidrage til at løse udfordringerne i de foreningsbaserede idrætsorganisationer, der er peget på i udredningen af idrættens økonomi og struktur: En mere opsøgende rolle i forhold til kommuner og en højere grad af samarbejde og koordinering med DGI og andre aktører i forhold til både kommuner og medlemsforeninger

Delvist opfyldt

Mangfoldighed

DIF vil fremme ligestillingen i DIF idrætten.

Delvist opfyldt

Mangfoldighed

DIF vil rekruttere flere personer med handicap til DIF idrætten.

Delvist opfyldt

Mangfoldighed

DIF vil fremme, at flere socialt udsatte bliver en del af DIF idrætten

Opfyldt

Børneattester

DIF vil bidrage til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn og unge i de frivillige idrætsforeninger.

Opfyldt

Doping

DIF vil fremme et dopingfrit idrætsmiljø

Delvist opfyldt

Matchfixing

DIF vil bekæmpe matchfixing og styrke idrættens integritet

Opfyldt

Skolereform

DIF vil arbejde for at implementere reformens hensigter om mere idræt og bevægelse i skolen i samarbejde med det lokale foreningsliv.

Delvist opfyldt

Eliteidræt

DIF vil fremme en mangfoldig talentudvikling og udvikling af dansk eliteidræt.

Delvist opfyldt

 

Opfyldt: når alle tilknyttede operationelle mål er opfyldt.
Delvist opfyldt: når et eller flere af de tilknyttede operationelle mål er næsten opfyldt.
Ikke opfyldt: hvis et centralt operationelt mål eller flere operationelle mål er langt fra at være opfyldt.

 

Uddybende analyser og vurderinger af resultatmålene

Nedenstående følger uddybende analyser af de respektive resultatmål med inddragelse af de operationelle mål.

 

Resultatmål 1: DIF vil – i samarbejde med DGI – øge antallet af medlemmer i foreningsidrætten og antallet af fysisk aktive i Danmark

Målet for den første treårs fase af Bevæg dig for livet var at igangsætte samarbejder inden for mindst 20 idrætter og tværgående indsatsområder. Herved lægges fundamentet for at indfri DGI og DIF’s vision om, at 75% af danskerne skal være idrætsaktive og 50% skal være medlem af en idrætsforening inden 2025. I de første to år af samarbejdet har der været fokus på at etablere og konsolidere samarbejdet om motionsidræt og foreningslivet. 2017 har været præget af, at der nu er etableret en sammenhængende fælles indsats på motionsidrætsområdet, der understøttes af den fælles kommunikations- og marketingstrategi. Med denne fælles platform som afsæt, er der skabt medejerskab for Bevæg dig for livet på den nationale og kommunale politiske scene og udviklet en fælles strategi for adfærdskampagner.

Skematisk oversigt over opfyldelse af de operationelle mål, som knytter sig til det pågældende resultatmål. 

 

Resultatmål:

DIF vil – i samarbejde med DGI – øge antallet af medlemmer i foreningsidrætten
DIF vil – i samarbejde med DGI – øge antallet af fysisk aktive i Danmark

Operationelt mål:

Resultat
2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

Løb: DIF/DAF og DGI etablerer en fælles udviklingsenhed, der skal introducere en række nye koncepter til løbere og løbeklubber

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

Cykling: DIF/DCU og DGI iværksætter tre overordnede initiativer målrettet kvinder, der skal dyrke cykelmotion, mænd, der dyrker cykelmotion selvorganiseret, og personer, der dyrker eller gerne vil dyrke indoor cycling.

 

Ikke opfyldt

Opfyldt

 

 

Badminton: DIF/Badminton Danmark og DGI etablerer et fælles udviklingscenter, der skal forsøge at stoppe medlemstilbagegangen.

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

Floorball: DIF/DaFU og DGI udvikler koncepter for tre nye former for floorball målrettet fire forskellige målgrupper.

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

Håndbold: DIF/DHF og DGI vil i fællesskab udbrede håndboldfitness til 200 håndboldklubber.

 

Ikke opfyldt

Opfyldt

 

 

Der skal i løbet af perioden indgås samarbejder mellem DIF og DGI inden for mindst 20 idrætter og tværgående områder.

 

Ikke opfyldt

Opfyldt

 

 

DIF og DGI vil indgå aftale med 7 kommuner om at blive visionskommune i 2018

 

NB. Nyt mål

Ikke opfyldt

 

 

DIF og DGI vil via hyperlokale, lokale og nationale kampagner rekruttere 4.000 nye medlemmer i 2018

 

NB. Nyt mål

Ikke opfyldt

 

 

 

I 2017 har DGI og DIF fortsat rullet nye motionstilbud ud i 10 idrætter, hvoraf kano og kajak og volleyball startede op i 2017.  De nye tilbud er tilpasset danskernes ønsker om fleksible og lettilgængelige motionstilbud.

DGI og DIF har implementeret en fælles indsats for at udvikle foreningsidrætten og gennemført 1.500 foreningsudviklingsforløb med fokus på at skabe vækst og udvikling i idrætsforeningerne.

Samlet set er det DIF og DGI’s vurdering, at ovenstående tiltag på sigt bidrager til at øge antallet af medlemmer i foreningsidrætten. Jf. desuden nedenstående figur, hvoraf det fremgår, at visionsidrætterne har oplevet en fremgang på 13.439 medlemmer fra 2016 til 2017.

DIF og DGI har i 2017 indgået et nyt partnerskab med GAME og Platform for gadeidræt, der supplerer de eksisterende samarbejder med Dansk Skoleidræt og Friluftsrådet. DIF og DGI afsøger løbende mulighederne for at indgå nye partnerskaber, med aktører, der kan bidrage til arbejdet med de inaktive danskere. Ovenstående initiativer er alle med til at øge antallet af fysisk aktive i Danmark.

På landsplan er der en samlet fremgang i DIF og DGI’s foreninger på 9.095 unikke medlemmer, så det samlede medlemstal nu er på 2.230.856 fordelt på 11.479 foreninger[1].

På denne baggrund anses resultatmålet om, at DIF – i samarbejde med DGI – vil øge antallet af medlemmer i foreningsidrætten og antallet af fysisk aktive i Danmark for delvist opfyldt

 

Resultatmål 2: DIF vil bidrage til at løse udfordringerne i de foreningsbaserede idrætsorganisationer, der er peget på i udredningen af idrættens økonomi og struktur: En mere opsøgende rolle i forhold til kommuner og en højere grad af samarbejde og koordinering med DGI og andre aktører i forhold til både kommuner og medlemsforeninger.

 1. Kort beskrivelse af hvad resultatmålet handler om (hvis ikke det er selvforklarende), og hvorfor det er vigtigt (tage tråden op fra strategien).

 2. Skematisk oversigt over opfyldelse af de operationelle mål, som knytter sig til det pågældende resultatmål.

   

  Resultatmål:
  DIF vil bidrage til at løse udfordringerne i de foreningsbaserede idrætsorganisationer, der er peget på i udredningen af idrættens økonomi og struktur: En mere opsøgende rolle i forhold til kommuner og en højere grad af samarbejde og koordinering med DGI og andre aktører i forhold til både kommuner og medlemsforeninger.

   

  Operationelt mål:

  Resultat
  2015

  Resultat 2016

  Resultat 2017

  Mål 2018

  Mål 2019

  DIF vil gennemføre uddannelsesforløb for frivillige ledere i 30 kommuner frem mod 2018.

   

  Ikke opfyldt

   

   

   

  DIF vil i samarbejde med DGI udvikle partnerskaber med kommuner og samarbejde om udmøntning af folkeskolereformen.

   

  Opfyldt

  Opfyldt

   

   

  DIF vil i samarbejde med DGI gennemføre 2.000 foreningsudviklingsforløb frem til 2018 i forbindelse med realiseringen af Vision 25-50-75.

   

   

  Ikke opfyldt

   

   

   

   

 3. Redegør – med inddragelse af operationelle mål og eventuelle øvrige nøgletal/indikatorer – for, i hvilket omfang og hvordan resultatmålet er opfyldt. Forklar eventuelle afvigelser i forhold til operationelle mål.

 4. Afslut hver målanalyse med en tydelig konklusion. F.eks. efter formen: "På denne baggrund anses resultatmålet om, at [DIF vil bidrage til at løse udfordringerne i de foreningsbaserede idrætsorganisationer, der er peget på i udredningen af idrættens økonomi og struktur: En mere opsøgende rolle i forhold til kommuner og en højere grad af samarbejde og koordinering med DGI og andre aktører i forhold til både kommuner og medlemsforeninger] for opfyldt/delvist opfyldt/ikke opfyldt."

Resultatmål 3: DIF vil fremme ligestillingen i DIF idrætten.

DIF har i 2017 intensiveret arbejdet med at fremme ligestillingen i DIF idrætten. Et af de væsentligste resultater har været, at DIF har udarbejdet en diversitetsstrategi, der skal fremme kvinders repræsentation og deltagelse som aktive ledere.

Skematisk oversigt over opfyldelse af de operationelle mål, som knytter sig til det pågældende resultatmål.  

 

Resultatmål: DIF vil fremme ligestillingen i DIF idrætten.

Operationelt mål:

Resultat
2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

I 2018 har 12 specialforbund, der i dag har ingen eller kun én kvinde i bestyrelsen, indarbejdet et konkret, strategisk mål om diversitet i deres strategiaftale med DIF med henblik på at opnå en 30/70 fordeling i bestyrelsen (30 specialforbund har i dag ingen eller kun én kvinde i bestyrelsen).

 

Ikke opfyldt

Opfyldt

 

 

DIF vil frem mod 2018 igangsætte uddannelsesinitiativer i mindst tre forbund med henblik på at sætte fokus på større rekruttering af kvindelige elitetrænere i disse forbund.

 

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

 

DIF vil i 2016 foretage en kortlægning af kvinders idrætsdeltagelse i idrætsgrene med over 60 % mænd. Der opstilles nyt operationelt mål i 2016.

 

Opfyldt

 

 

Fem forbund igangsætter initiativer med henblik at rekruttere flere kvinder og piger i idrætten

 

NB. Nyt mål

Opfyldt

 

 

 

I 2017 tegner kvinderne i DIF sig for 22,7 % i bestyrelsesposterne i specialforbundene, hvilket svarer til niveauet for 2016. DIF har i 2017 lavet strategiske aftaler med alle specialforbund, og i den forbindelse har 13 forbund opsat mål for at forbedre diversiteten i forbundets bestyrelse. Derudover arbejder DIF kvalitativt med en række forbund for at realisere disse mål på lederområdet.

I 2014-2016 har der været samarbejde med håndbold og svømning om ”Empowerment af kvindelige trænere”. Der er etableret uddannelsesforløb og udviklingsforløb, og projektets erfaringer vil blive brugt i fremtidige indsatser i samarbejde med og på tværs af specialforbund. Da Dansk Tennis Forbund træk sig fra arbejdet, er det operationelle mål ikke opfyldt endnu. Projektet er afsluttet med to deltagende forbund

Kortlægningen viser, at 44 forbund har under 40 % kvinder. De 44 forbund går samlet set knap 2.000 kvindelige medlemmer tilbage i medlemstallene for 2016, mens DIF samlet set går ca. 9.000 kvindelige medlemmer frem. Det betyder, at stigningen i kvindelige medlemmer primært skal findes i forbund med en høj andel af kvinder i forvejen. Stigningen findes primært i børne og unge aldersgruppen.

Fem forbund arbejder specifikt med at tiltrække flere kvinder/piger: Bueskydning, DBU, Motorunionen, Skytteunionen og Tennis.

På denne baggrund anses resultatmålet om at fremme ligestillingen  som delvis opfyldt. Der er tale om en kulturel forandringsproces hvor målene ikke simpelt lader sig indfri. Omvendt er indsatserne der er sat i søen så stærke at de ønskede effekter skønnes realistiske at opnå og ikke mindst en ny strategisk tilgang til området anses for afgørende for fremover at skabe de ønskede forandringer.

 

Resultatmål 4: DIF vil rekruttere flere personer med handicap til DIF idrætten

Skematisk oversigt over opfyldelse af de operationelle mål, som knytter sig til det pågældende resultatmål.  

 

Resultatmål: DIF vil rekruttere flere personer med handicap til DIF idrætten.

Operationelt mål:

Resultat
2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

DIF vil i løbet af 2015 kortlægge den nuværende situation mht. idrætsdeltagelse for personer med handicap og organiseringen heraf.

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

DIF vil i 2015 kortlægge mulighederne for at udvikle DIF’s soldaterprojekt til også at omfatte psykisk sårede soldater

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

DIF vil frem mod 2018 sammen med mindst fem specialforbund indgå samarbejdsaftale med Dansk Handicapidrætsforbund med det formål at sikre større inklusion af handicapidrætsudøvere i raskidrætten.

 

Opfyldt

Ikke opfyldt

 

 

Parasport, DAI, DIF og DGI vil i 2018 igangsætte et samarbejde om at rekruttere 2.000 nye medlemmer til handicapidrætten

 

NB. Nyt mål

Opfyldt

 

 

 

DIF og Parapsort Danmark har i regi af strategiaftalerne afsat midler og skærpet fokus på at indgå strategiske samarbejder mellem Parasport Danmark og øvrige idrætter mhp at sikre større inklusion i raskidrætten. Pt. har et forbund, Badminton, indgået konkrete målsætninger og samarbejder og der arbejdes på at få flere forbund med.

I regi af Bevæg dig for livet har DGI og DIF i slutningen af 2017 indgået et samarbejde om idræt, handicap og inklusion med opstart 1. januar 2018

På denne baggrund anses resultatmålet om, at DIF vil rekruttere flere personer med handicap til DIF idrætten for delvist opfyldt.

 

Resultatmål 5: DIF vil fremme, at flere socialt udsatte bliver en del af DIF idrætten.

DIF vil fremme, at flere socialt udsatte bliver en del af DIF idrætten, da idrætsforeninger udgør en succesfuld platform for integration og inklusion i det danske samfund. Derudover bidrager idrætten til at skabe sociale relationer og livsglæde i den enkeltes liv, hvorfor alle skal have adgang til en idrætsforening. Det er derfor vigtigt, at der gøres en særlig indsats for at styrke foreningerne i de udsatte boligområder, så vi sikrer os, at der er et tilbud til børnene, der er bosat her. Det er endvidere vigtigt at styrke foreningerne, så de kan rumme alle, der er bosat i lokalsamfundet – også dem, der ikke kender til den danske foreningstradition. Derudover mener DIF, at børn ikke skal lide under, at deres forældres økonomi er stram. Det skal ikke fraholde børn fra at være medlem af en idrætsforening og fra at skabe nogle sunde vaner for deres fremtidige liv.

Skematisk oversigt over opfyldelse af de operationelle mål, som knytter sig til det pågældende resultatmål.  

 

Resultatmål: DIF vil fremme, at flere socialt udsatte bliver en del af DIF idrætten.

Operationelt mål:

Resultat
2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

DIF ville med udgangen af 2015 have partnerskabsaftaler med 13 kommuner og 30 nøgleforeninger i socialt udsatte boligområder. Aftalerne vil omfatte mindst 6.000 unge under 18 år og mindst fem forskellige idrætsgrene. Indsatsen på området efter 2015 afhænger af de fortsatte støttemuligheder fra ministerier, kommuner og andre.

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

DIF ville i løbet af 2015 have ydet kontingentstøtte o.l. til mindst 2.500 udsatte børn, som kommer fra familier med finansielle udfordringer. Indsatsen på området efter 2015 afhænger af de fortsatte støttemuligheder fra ministerier, kommuner og andre.

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

 

Udsatte boligområder

Den særlige indsats, som DIF gennemfører i de udsatte boligområder, kaldes DIF get2sport. DIF get2sport havde i 2017 et samarbejde med 17 kommuner[2] og 41 idrætsforeninger. Samarbejdet omfattede 8.351 unge under 18 år, som gik til 6 forskellige idrætsgrene: Fodbold, boksning, taekwondo, svømning, håndbold og basketball.  Det skal pointeres, at de unge er medlemmer, der betaler kontingent og trænes af frivillige og ikke mindst træner kontinuerligt, i foreningerne. Det er dermed unge, der er blevet en del af det folkeoplysende danske foreningsliv – ikke unge, der er en del af et projekt, men en vedvarende struktur. Dette er et hovedfokus for DIF’s arbejde i de udsatte boligområder.

Der blev ultimo 2017 indgået samarbejdsaftaler med Holbæk og Kalundborg Kommune. Disse er ikke medtalt i ovenstående opgørelse, da DIF get2sport indsatsen endnu ikke var påbegyndt i foreningerne i de udsatte boligområder. 

DIF get2sport modtog i 2017 en fornyet satspuljebevilling for perioden 2018-2021. Målet er, at DIF get2sport i 2021, er til stede i 29 kommuner med udsatte boligområder. DIF forstår udsatte boligområder ved, at boligområdet er omfattet af en boligsocial helhedsplan.

Pulje til kontingentstøtte o. l.

DIF havde endnu engang mulighed for at åbne puljen Idræt for Alle Børn i november 2017. Dette muliggjordes via donationer fra Guldsmeden Hotels, Bring Danmark A/S og medarbejdere samt logen ”Selskabet Kjæden”, der beløb sig til 257.000 kr. Puljen har indtil videre (primo april 2018) muliggjort, at 371 børn og unge under 18 har fået støtte til kontingentbetaling, men også til træningstøj og andet sportsudstyr samt til deltagelse ved stævner eller lejre. Der er indtil videre uddelt 235.000 kr. Hvert barn har i gennemsnit modtaget en støtte på 633 kr.

På denne baggrund anses resultatmålet om, at DIF vil fremme, at flere socialt udsatte bliver en del af DIF idrætten for opfyldt.

 

Resultatmål 6: DIF vil bidrage til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn og unge i de frivillige idrætsforeninger.

DIF er med X børn og unge i 2017 en af Danmarks største børne- og ungeorganisationer. Det forpligter. Derfor er det meget vigtigt for DIF, at vi sikrer børn og unge mod seksuelle overgreb, dels via vores regler på området, dels via generel oplysning til vores forbund og foreninger.

Skematisk oversigt over opfyldelse af de operationelle mål, som knytter sig til det pågældende resultatmål.  

 

Resultatmål: DIF vil bidrage til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn og unge i de frivillige idrætsforeninger.

Operationelt mål:

Resultat
2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

DIF vil – i samarbejde med DGI og Dansk Firmaidrætsforbund – årligt udsende reminder til foreningerne om indhentning af børneattester og opdatere relevante opslag på hjemmeside om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb mod børn.

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

DIF vil – i samarbejde med DGI og Dansk Firmaidrætsforbund – gennemføre nye spørgeskemaundersøgelser i 2015 og 2017, der kortlægger foreningernes indhentning og anvendelse af børneattester.

 

Opfyldt

 

 

 

DIF vil – i samarbejde med DGI og Dansk Firmaidrætsforbund – løbende opdatere informationsmaterialet for de lokale foreninger om indhentning af børneattester og forebyggelse af seksuelle overgreb

 

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

DIF vil – i samarbejde med DGI og Dansk Firmaidrætsforbund – fortsat sanktionere personer, der har begået seksuelle overgreb mod børn.

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

 

DIF har løbende i 2016 opdateret relevante opslag på hjemmeside om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb mod børn. DIF deltager tillige i samarbejde med Syddansk Universitet i EU-projektet, Voice, som indsamler viden om forebyggelse af seksuelle krænkelser i idrættens verden. I forbindelse med projektet afholder DIF konference om emnet i maj 2017.

DGI, DIF og Firmaidrætten har februar 2016 (efter aftale med Kulturministeriet om udskydelse) gennemført en undersøgelse af foreningernes indhentning af børneattester i 2016. Undersøgelsen viste følgende udvikling på spørgsmålet:

Indhenter din idrætsforening børneattester, når der tilknyttes trænere/ledere, som er i direkte kontakt med børn og unge under 15?

 

2008

2009

2010

2016

ja, altid

65%

69%

79%

86%

ja, nogle gange

10%

5%

4%

3%

nej ikke hidtil, men vi er i færd med det

-

13%

5%

1%

nej, aldrig

15%

3%

2%

3%

jeg ved ikke, hvad en børneattest er

2%

0%

0%

0%

har ikke tilknyttet nye trænere/ledere

-

8%

8%

6%

ved ikke

7%

1%

1%

1%

total

99%

99%

99%

100%

N

629

4426

3845

3178

 

DIF, DGI og Firmaidrætten har indsendt særskilt redegørelse til KUM den 8. marts 2016.

De tre organisationer har løbende informationer på hjemmesiden om regler for børneattester, og om hvordan børneattester indhentes. De tre organisationer rådgiver tillige løbende foreninger, som henvender sig med spørgsmål vedrørende børneattester, eller spørgsmål vedrørende fornuftig adfærd i foreningerne, eller i særlige tilfælde konkrete mistanke om overgreb.

DIF, DGI og DFIF’s sanktionsnævn behandler årligt 3-4 sager med udgangspunkt i enten nye sager, hvor der netop er afsagt dom, eller hvor idrætsforeninger har indhentet børneattester, hvor der var oplysninger i attesten om tidligere dom eller domme. Endelig pågår der overvejelser om at styrke fokus på krænkelsesområdet bredt set i og uden for foreningslivet med kampagneindsatser i 2018.

På denne baggrund anses resultatmålet om, at DIF vil bidrage til at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn og unge i de frivillige idrætsforeninger for opfyldt.

 

Resultatmål 7: DIF vil fremme et dopingfrit idrætsmiljø.

Doping er til stadighed en af de største trusler mod idrættens integritet og troværdighed, og DIF påtager sig derfor et stort ansvar for at sikre en dopingfri idræt og for at beskytte den rene atlets ret til at konkurrere på fair vilkår. Doping er samtidig et sundhedsmæssigt og socialt problem, hvilket afspejles i indsatsen motionsdopingområdet. Endelig har DIF også et formelt ansvar som dels national olympisk komité (og underskriver af WADA-koden) og dels modtager af offentlige tilskud for at arbejde for en dopingfri idræt.

Skematisk oversigt over opfyldelse af de operationelle mål, som knytter sig til det pågældende resultatmål.  

 

Resultatmål: DIF vil fremme et dopingfrit idrætsmiljø.

Operationelt mål:

Resultat
2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

DIF identificerer i samarbejde med ADD 3-5 specialforbund, hvor man frem mod 2018 kan integrere det oplysende og forebyggende arbejde inden for dopingområdet i specialforbundenes antidopingstrategi eller -politik.

 

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

 

 

DIF bidrager frem mod 2018 til ADD's oplysningsmateriale til de danske folkeskoler om gevinsterne og værdierne ved en dopingfri idræt og motion.

 

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

 

 

 

 

DIF bidrager frem mod 2018 til ADD's kampagnemateriale, der er målrettet de unge, der i deres idrætsliv bevæger sig mellem idrætsmiljøer i foreningen, i fitnesscenteret samt i gadeidrætten, og som derfor møder forskellige synspunkter og kulturer, når det gælder doping.

 

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

 

 

 

 

DIF vil – i samarbejde med DGI og Dansk Firmaidrætsforbund – fortsat sanktionere overtrædelser af motionsdopingreglementet.

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

 

Resultatmålet er overordnet opfyldt med stor tilfredshed også i 2017.

Udviklingen på antidopingområdet har nødvendiggjort, at DIF’s indsats særligt har fokuseret på at præge den internationale idrætspolitiske debat og håndteringen af de udfordringer, antidopingarbejdet har stået og står over for, ikke mindst foranlediget af forholdene i Rusland.

Eksempelvis har DIF med stor tilfredshed samarbejdet med Kulturministeriet og Anti Doping Danmark om afgivelse af høringssvar i tilknytning til fastsættelsen af en ny standard for idrætsorganisationers, myndigheders m.fl. overholdelse af antidopingreglerne – samt i første kvartal af 2018 om afgivelse af fælles dansk høringssvar i forbindelse med den netop opstartede proces med revision af WADA-koden.

DIF har samtidig haft en tydelig og stærk profil i mediedebatten på antidopingområdet og har også i denne forbindelse været bannerfører for idrættens integritet og værdier. DIF-idrættens synspunkter er også fremført i internationale idrætspolitiske sammenhænge, herunder i de internationale idrætsorganisationer.

DIF har i forlængelse heraf igennem 2017 vist fortsat vilje til at påtage sig et stort samfundsansvar i forbindelse med antidopingarbejdet på tværs af idrætssektorer, navnlig i forbindelse med at udvide allerede eksisterende samarbejder om eksterne organisationers adgang til DIF’s tvistløsningssystem på antidopingarbejdet. DIF’s bestyrelse stiller på årsmødet i maj 2018 forslag om en række strukturændringer, der skal sikre grundlaget for sådanne samarbejder samt forenkle appelstrukturerne på motionsdopingområdet, således at der skabes endnu bedre rammer for motionsdopingsagernes behandling, jf. også det operationelle mål på dette område.

Endelig bør fremhæves DIF’s interne arbejde med udarbejdelse af ny antidopingstrategi for årene 2018-2020, som vil markere DIF’s prioriterede indsatser på antidopingområdet, herunder i samarbejdet med Kulturministeriet og Anti Doping Danmark. De i nærværende rammeaftale fastsatte operationelle mål om prioriteret indsats i forhold til udvalget specialforbund samt indsatser på kampagneområdet er i tilpasset form indlagt i strategien.

På denne baggrund anses resultatmålet om, at DIF vil fremme et dopingfrit idrætsmiljø for delvist opfyldt.

 

Resultatmål 8: DIF vil bekæmpe matchfixing og styrke idrættens integritet

Matchfixing er sammen med doping den største trussel mod idrættens integritet. Hvis folk tvivler på at atleter altid gør sit yderste for at vinde, vil idrætten lide alvorlig skade. DIF var den første idrætsorganisation i verden, til at indfører et centralt regelsæt på området og har det som en mærkesag i sin internationale strategi at bekæmpe matchfixing i international idræt.

Skematisk oversigt over opfyldelse af de operationelle mål, som knytter sig til det pågældende resultatmål.  

 

Resultatmål: DIF vil bekæmpe matchfixing og styrke idrættens integritet

Operationelt mål:

Resultat
2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

DIF kortlægger i samarbejde med eksterne parter mulighederne for en grundlæggende og grundig oplysnings- og forebyggende indsats på matchfixingområdet, der har til formål at oplyse og uddanne den enkelte atlet i de retningslinjer, som gælder i forhold til uetisk opførsel og matchfixing, samt hvilke faresignaler atleterne skal være opmærksomme på fra de kriminelle, der ønsker at fixe kampe.

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

DIF sikrer sig, at der foregår en efterforskning og undersøgelse af alle de sager, der havner i DIF’s Matchfixingsekretariat.

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

DIF indgår i den nationale platform sammen med andre interessenter i forhold til bekæmpelse af matchfixing og styrkelse af idrættens integritet.

 

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

 

Resultatmålet er overordnet opfyldt med stor tilfredshed i 2017.

Matchfixing har fortsat været på dagsordenen, både nationalt og internationalt i 2017. DIF har med vores udgangspunkt, som den første organisation i verden til at indfører et centrale regler for matchfixing, spillet en central rolle både nationalt og internationalt.

Internationalt har DIF bl.a. spillet en central rolle i styrkelsen af det nordiske samarbejde på området. Her har vi eksempelvis taget initiativ til, at der i samarbejde med den Internationale Olympiske Komité og Interpol blev afholdt et seminar, hvor deltagere fra idrætsorganisation, Anti-doping organisation samt offentlige myndigheder fra Danmark, Norge, Finland, Sverige og Island modtog undervisning om gennemførelse af efterforskninger samt samarbejde mellem idrætsorganisationer og offentlige myndigheder.

I nordisk regi har DIF samtidig også taget initiativ til en arbejdsgruppe, der i 2018 skal komme med forslag til, hvordan norden kan blive den første region i verden til gensidigt at anerkende matchfixingsanktioner på tværs af grænserne. Forhåbningerne er, at vi som forgangsregion dermed kan spille ind med en løsningsmodel til, hvordan et verdensomspændende system evt. kunne udformes.

Nationalt har DIF haft fokus på både at styrke og udbygge både regulativ samt system. DIF indgår eksempelvis i arbejdet for at sikre en velfungerende og stærk national platform, og DIF’s jurister har færdiggjort et forslag til, hvordan regulativ, sekretariat og nævn kan åbnes op til brug for organisationer udenfor DIF medlemskredsen.

På denne baggrund anses resultatmålet om, at DIF vil bekæmpe matchfixing og styrke idrættens integritet for opfyldt.

 

Resultatmål 9: DIF vil arbejde for at implementere reformens hensigter om mere idræt og bevægelse i skolen og samarbejde med det lokale foreningsliv

Skematisk oversigt over opfyldelse af de operationelle mål, som knytter sig til det pågældende resultatmål.  

 

Resultatmål: DIF vil arbejde for at implementere reformens hensigter om mere idræt og bevægelse i skolen og samarbejde med det lokale foreningsliv

Operationelt mål:

Resultat
2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

DIF vil i 2015 indgå partnerskaber med op til fem kommuner, der skal medvirke til at inspirere de 93 andre kommuner til at udarbejde modeller for et samarbejde med det lokale idrætsliv. Resultaterne fra partnerskabet med de fem kommuner formidles frem mod 2018 til de øvrige 93 kommuner.

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

DIF indgår sammen med DGI, Dansk Skoleidræt og VIA UC i Århus i et målrettet projekt om kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i forhold til mere idræt og bevægelse i folkeskolen. Under forudsætning af, at der kommer ekstern finansiering til projektet fra A.P. Møller fonden, er det målsætningen, at der som et pilotprojekt indgås aftaler med 6-8 kommuner om kompetenceudviklingsforløb for mindst halvdelen af de pågældende kommuners skoler inden 2017. Fra 2017 skal der gennemføres kompetenceudviklingsforløb med 30-40 kommuner.

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

DIF udarbejder en model for, hvordan skolereformens adgang til, at alle kommuner kan oprette talentklasser, kan blive realiseret i så mange kommuner som muligt foruden de 21 Team Danmark-kommuner, hvor initiativer er implementeret. Målsætningen er, at DIF frem mod 2018 rådgiver og udarbejder fælles modeller med kommunerne om oprettelse af idrætsklasser i mindst 25 kommuner.

 

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

 

 

 

DIF har i 2014 og 2015 indgået partnerskaber med i alt seks kommuner om inspiration til bevægelse i folkeskolen. De pågældende kommuner er Aalborg, Slagelse, Hedensted, Svendborg, Helsingør og Hillerød Kommune. Hver kommune har fokuseret på særlige områder, som de i fællesskab med DIF vil forsøge at videreudvikle. Væsentligt for dem alle er at arbejde for involvering af foreningslivet. Center for Ungdomsstudier (CUR) har desuden til opgave at evaluere og undersøge effekten af DIF’s rollekommuner. Evalueringen blev færdiggjort i 2016 og præsenteret på en konference i januar 2017, hvor en række kommuner, skoler, idrætsforbund og foreninger fik inspiration og viden om, hvordan samarbejdet mellem kommuner, skoler og foreninger kan styrkes.

Nogle af de mest centrale anbefalinger går på at kommunerne skal:

 • Udarbejde en strategi med klare mål for, hvad de vil have ud af den åbne skole.
 • Gå i spidsen for koordinering, eventuelt med menneskelige ressourcer, der kan agere kontaktpunkt for skoler og foreninger.
 • -Øremærke central økonomi, så det sikres, at samarbejde med foreningslivet bliver prioriteret af skolerne.

I 2016/2017 blev der bevilliget fondsstøtte fra A.P. Møller Fonden til endnu en runde Krop & Kompetencer - kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i forhold til mere idræt og bevægelse i folkeskolen. I denne periode har 6 kommuner været involveret (de 5 under Fondsmidlerne). I alt, over de to perioder, har 11 kommuner, med samlet 98 skoler, 245 ledere, 3557 pædagogiske personaler og 39.293 elever været involveret. Ambitionen er en sidste runde, hvor der søges til national udrulning i 2019 og frem.

DIF opdaterer og udarbejder i fællesskab med Team Danmark og VIA UC koncept ”Idrætsskoler”, som er et oplagt link ift. etableringen af talentklasser, som forsøges udbredt til kommunerne.

På denne baggrund anses resultatmålet om, at DIF vil arbejde for at implementere reformens hensigter om mere idræt og bevægelse i skolen og samarbejde med det lokale foreningsliv delvist opfyldt.

 

Resultatmål 10: DIF vil fremme en mangfoldig talentudvikling og udvikling af dansk eliteidræt

I DIF er eliteidræt mere end medaljer. Eliteidræt er stolthed, fællesskab, glæde og begejstring på nationalt plan og i de lokale idrætsforeninger. Og den danske eliteidrætskultur rummer en enorm selvstændig værdi baseret på talent, vilje og engagement hos atleter, trænere og ledere. Samtidig oplever vi, hvordan eliteidrætten kan være katalysator for udviklingen af idrætter og katalysator for teknologisk udvikling af sportsmateriel. Som olympisk komité for Danmark og paraplyorganisation for 62 specialforbund vil DIF styrke eliteidrættens værdi i samfundet.

Resultatmål: DIF vil fremme en mangfoldig talentudvikling og udvikling af dansk eliteidræt.

Operationelt mål:

Resultat
2015

Resultat 2016

Resultat 2017

Mål 2018

Mål 2019

DIF vil i 2015 formulere en sammenhængende dansk eliteidrætspolitik (for international elite, national elite og talentudvikling), der binder Eliteidrætsloven, DIF's politiske program og specialforbundenenes målsætninger sammen i en klar og gensidigt accepteret rollefordeling.

 

 

Opfyldt

Opfyldt

 

 

DIF vil frem mod 2018 sikre en bedre nyttiggørelse af eksisterende ressourcer såsom viden, faciliteter, eksperter mv. på tværs af Team Danmark, DIF og specialforbund.

 

Ikke opfyldt

 

Ikke opfyldt

 

 

DIF vil frem mod 2018 arbejde for et større fokus på talentudvikling, herunder implementering af DIF og Team Danmarks fælles værdisæt for talentudvikling og større udbredelse og implementering af ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept). For DIF og Team Danmarks fælles værdisæt vil 80 % af specialforbundene frem mod 2018 have implementeret dette, mens ATK vil være implementeret i 50 % af specialforbundene.

 

Ikke opfyldt

 

Ikke opfyldt

 

 

 

DIF og Team Danmark har i fællesskab udarbejdet ”et fælles grundlag for en struktureret indsats” på talent- og eliteområdet, der beskriver grundlag, rammer, formål, ambitioner og indsatsområder samt en overordnet ansvars- og rollefordeling imellem organisationerne. DIF og Team Danmark sætter i fællesskab fokus på følgende indsatsområder: Talentstrategi og værdisæt, Udvikling og etablering af træningsfællesskaber og –miljøer, National konkurrencestruktur, Aldersrelateret træningskoncept, Specialforbundenes organisering, Elitetræner-, talenttræner- og sportschefuddannelse og kompetenceudvikling, Videndeling og erfaringsudveksling, Civil uddannelse af talent- og eliteuddannelse samt trænere og olympiske aktiviteter.

DIF har i 2015 startet arbejdet med at udarbejde en sammenhængende plan for videndeling og erfaringsudveksling for elitetrænere (fra nationalt til regionalt niveau). DIF har i samarbejde med Team Danmark inviteret elite- og talenttrænere fra specialforbund og elite-/talentklubber til trænersymposier i Odense (april 2018), Århus (maj 2018) og Brøndby (september 2018). Herudover samarbejder DIF og Team Danmark om opstart af et talentnetværk for udvalgte talenttrænere, hvor der afvikles netværksmøder i maj og november 2018.  

I 2017 har der således ikke været afholdt aktiviteter der understøtter det operationelle mål, men som det fremgår af ovennævnte vil vi i løbet af 2018 kunne opfylde målet.  

I regi af DIF’s strategiaftaler med specialforbundene arbejder 40 specialforbund med struktureret talent- og eliteudvikling. Hertil kommer, at en række specialforbund arbejder med talent- og eliteudvikling uden for strategiaftalerne. DIF har fokus på, i tæt samarbejde med Team Danmark, at agere som faglig motor på talentområdet og har i denne sammenhæng tæt kontakt til specialforbundene med henblik på faglig rådgivning, vejledning og procesledelse.  Status på udbredelse og implementering af ATK og DIF og Team Danmarks fælles værdisæt for talentudvikling:

 • 34 specialforbund har udarbejdet og implementeret ATK (55 %)
  • Yderligere 5 specialforbund er pt. i gang med at udvikle ATK (8 %)
 • 28 specialforbund har implementeret DIF og TDs fælles værdisæt for talentudvikling (45 %)
  • Yderligere 2 specialforbund er i gang med at implementere det fælles værdisæt (3 %)

På baggrund af ovennævnte, anser DIF resultatmål 10: DIF vil fremme en mangfoldig talentudvikling og udvikling af dansk eliteidræt som delvist opfyldt.[1] Dansk Firmaidrætsforbund har i 2017 haft et medlemstab på 15.745 medlemmer, hvilket medfører at den samlede foreningsidræt er faldet med 5.880 medlemmer

[2] Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Gladsaxe, Greve, Haderslev, Herning, Høje-Taastrup, Ishøj, Kolding, København, Køge, Odense, Roskilde, Slagelse og Vejle. 

Information omkring brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også infomation om, hvordan du bruger dif.dk. Årsagen er, at vi gerne vil forbedre den for dig og alle andre. Vi bruger cookies til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre ind på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Accepter