Gå direkte til indhold

Støtte

Her kan du få en oversigt over hvorfra din forening kan få støtte og hvordan.

 • DIF og DGI’s Genstartspulje er pr. 7. juli kl. 12 åben for ansøgninger.

  Genstartspuljen kan søges af lokale idrætsforeninger til at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021. 

  Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne. Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

  DIF og DGI’s genstartspulje kan ansøges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt. Det er ikke et krav, at ansøgende foreninger skal være medlem af DIF eller DGI.

  Firmaidrætsforeninger henvises til Lokalforeningspuljen under Dansk Firmaidrætsforbund, Spejderforeninger henvises til Lokalforeningspuljen under Dansk Ungdoms Fællesråd.

  Genstartspuljen er oprettet som en ekstraordinær særpulje under DIF og DGI’s foreningspulje, da intentionerne med disse midler er sammenfaldende med formålene for DIF og DGI’s foreningspulje.

  Alle ansøgende foreninger anbefales at orientere sig i puljens retningslinjer, som findes herunder. Her findes også mere information om puljens formål, samt gode råd i ansøgningsprocessen. 

   Download retningslinjer for puljen HER

  Sådan søger foreningerne
  Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

  Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler. Hvis en forening er interesseret i at søge puljen og ikke har CVR-nummer og NemKonto, skal foreningen først have dette på plads.

  Her kan man som frivillig forening lade sig registrere og få tildelt et CVR-nummer. Samme sted er der desuden en vejledning samt kontaktinformation til Erhvervsstyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål til processen.

  Når en forening er blevet tildelt et CVR-nummer, skal den også have en NemKonto. Dette sker ved henvendelse til foreningens pengeinstitut. Læs mere her.

  Foreninger, der ikke er en del af CFR, kan sende en mail om dette til foreningspulje@dif.dk. Så vil de efterfølgende modtage en mail med et link, som de kan benytte til at få midlertidig adgang til CFR.

  For sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI's genstartspulje anbefales idrætsforeninger at kontakte konsulenter i det relevante specialforbund eller landsdelsforening.

  Tekniske spørgsmål til DIF og DGI's genstartspulje kan rettes til: foreningspulje@dif.dk eller på telefon 43262173.

  Et formål pr ansøgning

  Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end en ansøgning.

  Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 150.000 kroner.

  Der kan ikke disponeres over midler fra eventuelt kommende års puljer, og bevilling i ét kalenderår er ikke garanti for bevilling til samme formål i efterfølgende kalenderår.

  Midlerne skal bruges lokalt

  Formålet med DIF og DGI’s Genstartspulje er at støtte igangsættelsen af nye aktiviteter og oplevelser i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021. På den baggrund kan foreninger søge puljen om støtte til ét enkelt overordnet, selvstændigt og afgrænset projekt.

  Puljen støtter både projekter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og eksisterende aktiviteter, og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet. Det kunne for eksempel dreje sig om støtte til:

  - Åbent hus-arrangementer og anden markedsføring af foreningen henvendt til potentielle nye medlemmer i foreningen.
  - Rekruttere, fastholde og støtte de frivillige, der kan sætte skub i den gode genstart efter corona-nedlukningen.
  - Særlige aktiviteter i forbindelse med sæsonopstart. 
  - Afholdelse af lejre/camps, motionsløb, foredrag, etc. (uden deltagerbetaling).
  - Uddannelsesaktiviteter der skal sikre de frivilliges kompetencer forud for sæsonstart.
  - Indkøb af idrætsmateriel som skal sikre igangsættelsen af nye aktiviteter.

  I behandlingen af ansøgninger i beløbskategorien 50.001-150.000 kr. vil puljen prioritere støtte til ambitiøse og målrettede genstarts- og udviklingsprojekter med fokus på at aktivere flere og øge foreningernes tilgængelighed og synlighed i det omkringliggende samfund.

  Baggrund
  - DIF og DGI's Genstartspulje er oprettet på baggrund af den politiske aftale omkring ”Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. af 4. juni 2021”, vedtaget den 17. juni 2021. Tilskuddet ydes i medfør til aktstykke 307 om yderligere midler til foreningspuljer.
  - For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge deres midler (cirka 44 millioner) i en fælles pulje, DIF og DGI’s Genstartspulje.
  - For spørgsmål kontakt puljeadministratrionen på foreningspulje@dif.dk / 43262173.

   
 • Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. 

  Retningslinjerne for puljen kan downloades HER

  Sådan søger I
  Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen medlemstal.dk. Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

  Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler. Læs mere om dette her.

  Et formål pr ansøgning
  Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end en ansøgning i et kalenderår.

  Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling per år. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 300.000 kroner.

  Der kan ikke disponeres over midler fra kommende års puljer. Der kan dog godt bevilges støtte fra indeværende år til initiativer, der løber ind i efterfølgende kalenderår. Ligeledes er der ikke restriktioner i forhold til at søge til samme initiativ flere år i træk.

  Midlerne skal bruges lokalt
  Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel.

  Midlerne fra puljen skal desuden hjælpe foreningerne i hverdagen og skabe rum til udvikling. Det kan eksempelvis være til initiativer, som støtter op om DIF og DGI’s fælles vision, Bevæg dig for livet, der går ud på at få flere idrætsaktive danskere og få flere til at dyrke idræt i en forening.

  Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive taget hensyn til, at puljens midler skal ud at virke i mange forskellige foreninger fordelt i hele landet. Det er samtidig en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt hos de foreninger, som har fået tildelt disse midler.

  Bevilgede beløb
  DIF og DGI's foreningspulje har siden 2018 årligt støttet foreningsidrætten med ca. 44 mio. kr. I løbet af 2018, 2019 og 2020 er det blevet til over 3.800 bevillinger fordelt til små og større projekter i idrætsforeninger i alle landets kommuner.

  Databasen herunder indeholder information om samtlige bevillinger fra DIF og DGI's foreningspulje med mulighed for at sortere på bevillingsår, region, kommune og aktivitet.

  Vær opmærksom på, at databasen præsenterer oprindelige bevillinger. Ved opfølgning på bevillingsmodtagende projekter i form af tro- og love-erklæring eller regnskab kan foreninger have tilbagebetalt en del af den oprindelige bevilling. Foreninger, der har tilbagebetalt hele bevillinger, fremgår ikke af databasen.

  Baggrund
  - Regeringen, DF, S, SF og RV vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger.
  - Aftalen følger af, at politikerne stoppede en svindelramt ordning med lokale aftaler om uddeling fra spillehals-/automatmidler i 2015.
  - For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge deres midler (cirka 44 millioner kroner årligt) i en fælles pulje, DIF og DGI’s foreningspulje.
  - Puljen løber foreløbig fra 2018 til og med 2021, hvorefter den evalueres politisk med fokus på, om midlerne er anvendt efter intentionen i aftalen.
  - For spørgsmål kontakt puljeadministratrionen på foreningspulje@dif.dk / 43262173.

 • DIF og DGI's corona-hjælpepulje er lukket for ansøgning pr. 31. august 2021 kl. 12. Ansøgninger sendt inden fristens udløb vil modtage svar i oktober/november.

  DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger i løbet af 2021 har oplevet som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. I denne runde kan der ansøges om tab og forventede tab i perioden 1. januar 2021 frem til 31. august 2021.
  Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan ansøge corona-hjælpepuljen. Der kan dog ikke ansøges om tidligere støttede budgetposter.

  Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport. Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

  Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.

  Derimod kan foreninger, som afholder store breddeevents og herudover også foreningsbaserede eventarrangører godt ansøge DIF og DGI's corona-hjælpepulje om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter (overskud) fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 - herunder tabte nettoindtægter fra aflyste store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere.

  Klik HER for at downloade retningslinjerne for ansøgning om midler fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

  Sådan søger foreningerne
  Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

  Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler. Hvis en forening er interesseret i at søge puljen og ikke har CVR-nummer og NemKonto, skal foreningen først have dette på plads.

  Her kan man som frivillig forening lade sig registrere og få tildelt et CVR-nummer. Samme sted er der desuden en vejledning samt kontaktinformation til Erhvervsstyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål til processen.

  Når en forening er blevet tildelt et CVR-nummer, skal den også have en NemKonto. Dette sker ved henvendelse til foreningens pengeinstitut. Læs mere HER

  Foreninger, der ikke er en del af CFR, kan sende en mail om dette til difdgicoronapulje@dif.dk. Så vil de efterfølgende modtage en mail med et link, som de kan benytte til at få midlertidig adgang til CFR.

  Klik HER for at hente en oversigt over oftest stillede spørgsmål samt svar om DIF og DGI’s corona-hjælpepulje

  For sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI's corona-hjælpepulje, anbefales idrætsforeninger at kontakte konsulenter i det relevante specialforbund eller landsdelsforening.
  Tekniske spørgsmål til DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan rettes til: difdgicoronapulje@dif.dk

  Om DIF og DGI's corona-hjælpepulje
  Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede den 7. april 2020 at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 350 deltagere.

  Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre lokalforeningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet. Siden er midlerne til DIF og DGI's corona-hjælpepulje løbende blevet suppleret i takt med, at corona-restriktionerne er blevet forlænget.

   
   
 • DIF og DGI’s Puljefor planlagte aktiviteter er pr. 7. juli kl. 12 åben for ansøgninger.

  DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan støtte lokale idrætsforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

  DIF og DGI’s pulje for planlagte aktiviteter kan ansøges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt. Det er ikke et krav, at ansøgende foreninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Firmaidrætsforeninger henvises til Lokalforeningspuljen under Dansk Firmaidrætsforbund, Spejderforeninger henvises til Lokalforeningspuljen under Dansk Ungdoms Fællesråd.

  Puljen for planlagte aktiviteter er oprettet som en ekstraordinær særpulje under DIF og DGI’s foreningspulje, da intentionerne med disse midler er sammenfaldende med formålene for DIF og DGI’s foreningspulje.

  Alle ansøgende foreninger anbefales at orientere sig i puljens retningslinjer, som findes herunder. Her findes også mere information om puljens formål, samt gode råd i ansøgningsprocessen. 
  Retningslinjerne for puljen kan downloades HER

  Klik HER for at hente en oversigt over ofte stillede spørgsmål og svar om DIf og DGI´s pulje for planlagte aktiviteter

  Sådan søger foreningerne
  Ansøgning finder sted på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR), på adressen www.medlemstal.dk. Det er her foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

  Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto for at få udbetalt midler. Hvis en forening er interesseret i at søge puljen og ikke har CVR-nummer og NemKonto, skal foreningen først have dette på plads.

  Her kan man som frivillig forening lade sig registrere og få tildelt et CVR-nummer. Samme sted er der desuden en vejledning samt kontaktinformation til Erhvervsstyrelsen, hvis der skulle være spørgsmål til processen.

  Når en forening er blevet tildelt et CVR-nummer, skal den også have en NemKonto. Dette sker ved henvendelse til foreningens pengeinstitut. Læs mere HER

  Foreninger, der ikke er en del af CFR, kan sende en mail om dette til foreningspulje@dif.dk. Så vil de efterfølgende modtage en mail med et link, som de kan benytte til at få midlertidig adgang til CFR.

  For sparring og vejledning omkring ansøgninger til DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter, anbefales idrætsforeninger at kontakte konsulenter i det relevante specialforbund eller landsdelsforening.

  Tekniske spørgsmål til DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter kan rettes til: foreningspulje@dif.dk eller på telefon 43262173.

  Et formål pr ansøgning
  Alle idrætsforeninger kan søge puljen, og der kan søges til et enkelt overordnet formål per ansøgning. Hver forening kan ikke få godkendt mere end en ansøgning.

  Foreninger med flere afdelinger, flerstrengede foreninger, har dog mulighed for at få godkendt en ansøgning per afdeling. Det samlede tildelte beløb til den enkelte flerstrengede forening kan dog som udgangspunkt ikke blive større end 300.000 kroner.

  Der kan ikke disponeres over midler fra eventuelt kommende års puljer, og bevilling i ét kalenderår er ikke garanti for bevilling til samme formål i efterfølgende kalenderår.

  Midlerne skal bruges lokalt
  Formålet med DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter er at støtte igangsættelsen af nye aktiviteter og oplevelser i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021. På den baggrund kan foreninger søge puljen om støtte til ét enkelt overordnet, selvstændigt og afgrænset projekt.

  Planlagte aktiviteter kunne dreje sig om:

  Puljen støtter både planlagte aktiviteter, der vedrører foreningernes grundlæggende virke og planlagte aktiviteter og projekter, der udvider foreningernes aktiviteter, målgrupper og synlighed i samfundet, som skulle have været finansieret af det manglende indtægtsgrundlag. Det kunne for eksempel dreje sig om støtte til:
  - Planlagte træneruddannelser 
  - Planlagte camps eller sommeraktiviteter
  - Planlagt opstart af nye aktiviteter

  Manglende indtægtsgrundlag kunne f.eks. dreje sig om:

  - Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 
  - Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 
  - Tabte nettoindtægter (f.eks. deltagerbetaling) fra store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

  (Vi beder i denne forbindelse foreningen om at vedhæfte dokumentation for det manglende indtægtsgrundlag i form af regnskab, en kontrakt med f.eks. fra en festival for frivilligt arbejde)

  Baggrund
  - DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter er oprettet på baggrund af den politiske aftale omkring ”Aftale om sommer- og erhvervspakke mv. af 4. juni 2021”, vedtaget den 17. juni 2021. Tilskuddet ydes i medfør til aktstykke 307 om yderligere midler til foreningspuljer.
  - For at nedbringe de administrative udgifter har DIF og DGI valgt at gå sammen og lægge deres midler (cirka 8 millioner) i en fælles pulje, DIF og DGI’s Pulje for planlagte aktiviteter.
  - For spørgsmål kontakt puljeadministrationen på foreningspulje@dif.dk / 43262173.


 • Giv teenagepiger en unik oplevelse med idræt og ansøg om en DIF og Always Sports Camp- og motiver endnu flere piger til at være aktive i foreningsidrætten.

  Puljen er pt. lukket for ansøgninger.

  Læs mere om det her

   

 • DIF giver normalt ikke direkte tilskud til idrætsforeninger og enkeltpersoner. Men der er dog nogle puljer og fonde samt rentefrit lån, der kan søges.

  Rentefrit lån 

  Danmarks Idrætsforbund giver lån som hjælp til selvhjælp og lånet gives kun mod eget specialforbunds garanti, bankgaranti eller kommunegaranti.

  DIF giver kun lån til nybyggeri, udvidelse, modernisering samt væsentlige reparationsarbejder og energibesparende foranstaltninger til klubhuse og lignende samt til faste anlæg af forskellig art (ikke haller) på maksimum 125.000 kroner. Lånene er rentefrie og afdrages i løbet af fem år med lige store halvårlige afdrag. Foreninger kan ikke få lån til at indfri gæld.

  Husk at søge om lån, inden projektets sættes i gang. Send eventuelle tegninger og beskrivelser med låneansøgningen, der også skal indeholde foreningens sidste regnskab og love. Hvis foreningen melder sig ud af sit specialforbund, skal restgælden betales med det samme.

  Kontakt: 
  Danmarks Idrætsforbund, DIF Økonomi
  Idrættens Hus
  2605 Brøndby
  Kontakt Linda Rudolphi
  Tlf. 43 26 20 15, lru@dif.dk

  Hent ansøgningsskema som pdf: Rentefrit lån

 • Kommunerne kan støtte foreningerne på flere måder via folkeoplysningsloven.
  Sådan søger du kommunen om støtte
  Som folkeoplysende forening har man mulighed for at søge kommunen om støtte, og der er herunder krav til, at kommunen yder hhv. aktivitets- og lokaletilskud til medlemmer under 25 år. Samtidig er der i størstedelen af kommunerne mulighed for at søge om støtte til øvrige aktiviteter som fx uddannelser og kurser, materialer samt diverse udviklingstiltag.

  Nedenstående afsnit præsenterer generelle retningslinjer og betragtninger omkring kommunale støttemuligheder ud fra følgende tre overskrifter: aktivitetstilskud, lokaletilskud og øvrige støttemuligheder.

  Da Folkeoplysningsloven er en decentral rammestyret lov, opfordres der til, at man orienterer sig om lokale tilskudsmuligheder via den enkelte kommunes hjemmeside.

  Aktivitetstilskud
  Folkeoplysningsloven forpligter kommunen til at yde tilskud til folkeoplysende aktiviteter for børn og under 25 år. Størrelsen på aktivitetstilskuddet varierer fra kommune til kommune, mens nogle kommuner ydermere har forskellige satser opdelt på aldersgrupper.

  Der skal indsendes en ansøgning om aktivitetstilskud direkte til kommunen. Formkrav, skabeloner og kontaktoplysninger kan findes via kommunens hjemmeside.

  Vær opmærksom på, at de fleste kommuner har fastsat én eller flere årlige tidsfrister for, hvornår der kan søges om aktivitetstilskud. Det er en god idé at være opmærksom på disse, da ansøgninger, indsendt efter fristens udløb, typisk ikke vil komme i betragtning.

  Lokal tilskudsmodel
  Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Kommunalpolitikerne kan desuden beslutte, at der skal ydes forhøjet tilskud til fx særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov.

  Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde et fast grundtilskud pr. medlem eller et tilskud på baggrund af kontingentindtægterne. Tilskuddet kan sættes i forhold til den samlede kontingentbetaling. Nogle kommuner yder tilskud til lejrudgifter, kursusudgifter eller til anskaffelse af materialer og rekvisitter. Enkelte kommuner yder direkte tilskud til foreningernes administrationsomkostninger.

  Øvrige støttemuligheder
  Folkeoplysningsloven foreskriver, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og fordele en årlig beløbsramme til:

  1) den folkeoplysende voksenundervisning
  2) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og
  3) udviklingsarbejde inden for lovens rammer.

  Typen og størrelsen af støttemuligheder ud over aktivitets- og lokaletilskud varierer meget fra kommune til kommune. Eksempler på disse støttemuligheder består i udviklings- og materialepuljer, midler øremærket træneruddannelser og kurser samt transporttilskud. På kommunens hjemmeside kan man læse mere om de lokale støttemuligheder.

 • Kommunen skal stille egnede, ledige, offentlige lokaler og udendørsanlæg gratis til rådighed for idrætsforeninger.

  Folkeoplysningsloven siger, at kommunen skal stille lokaler gratis til rådighed og betale udgifter til el, varme og rengøring. Kommunen kan dog opkræve et gebyr for lokalerne. 

  Kan kommunen ikke anvise ledige, egnede faciliteter, skal man i stedet yde et tilskud til på mindst 65 procent af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger, og som anvendes til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

  Kommunen giver tilskud til følgende driftsudgifter i foreningens egne lokaler.

  • Renter af prioritetsgæld.
  • Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.
  • Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

  Kommunen giver også disse tilskud til driftsudgifter i lejede lokaler:

  • Det aftalte lejebeløb.
  • Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn

  Vær opmærksom på, at kommunen kan beslutte ikke at give tilskud til nye lejemål.
  Den præcise formulering af lovens enkelte bestemmelser står naturligvis i folkeoplysningsloven.

 • Der mange penge at hente hos fonde og i legater. Også for idrætsforeninger.

  I Legatbogen er der mere end 100 tilskudsmuligheder for idrætsforeninger. Derudover er der også tilskudsmuligheder direkte rettet mod idrætsudøverne.
  Nogle legater er på mindre beløb, men nogle fonde uddeler i gennemsnit 30 millioner kroner om året. 
  Flere legater er rettet direkte mod idrætsforeninger og andre er mere brede og henvendt til grupper, der ønsker at skabe fritidsaktiviteter for et lokalområde.

  Gå selv på jagt i Legatbogen ved at klikke på knappen herunder.